2014 YILI 2.OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi'nin ek fıkrası gereği, 2014 yılı 2. Olağanüstü toplantısını 25.11.2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 20.11.2014 tarih ve 477 sayılı yazıları ile, Belediyemizden alacaklı Crediwest Faktoring A.Ş.'e temlikle devredilen Yunusoğulları Müh.Tel.İnş.Taah.Nak.Tic.Lmt.Şti ve Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. firmalarıyla ilgili olarak, müdürlüğüne 19.11.2014 tarih ve 7 sayılı yazıyla hukuk servisinden gönderilen yazıda; borçlarımızın ödenebilmesi için nakit para kredisine ihtiyaç duyulmaktadır. Şöyle ki, Belediyemizin borçları yönünden alacaklı Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından icraya verilmiş bulunmaktayız. Yalova İcra Müdürlüğü'nde açılmış 2014/2080 Esas sayılı dosyalardan Belediyemiz menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz şerhi ve bloke işlemi uygulanmıştır. Yaklaşık 7 aydır alacaklı şirketlere imkanlarımız ölçüsünde ödemeler yaptık ancak hesaplarımızda haciz olması sebebiyle; diğer ödemelerimizi yapamama durumu ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşbu nedenle hali hazırda anlaşarak taksitler halinde ödeme yaptığımız borçlarımızı ödeyememe durumu ortaya çıkmış olup, anlaşma yapılan şirketlerin Belediyemiz hakkında hukuki işlem başlatması ve borç yükünün %20 oranında(mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri) artması kuvvetle muhtemeldir. Belediyenin zorunlu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşmaları için var gücümüzle çalışıp, hizmet sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Mevcut borçların icra takibi vasıtasıyla tabiri caiz ise kilitlenmesi durumunda vatandaşların mağdur olması büyük olasılık olup, çalışan personelin dahi ücretleri ödenemeyecektir. Yukarıda alınan nedenlerden ötürü kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz olarak ulaşmasını sağlamaya yönelik tedbirin alınması zorunluluk haline gelmiş olup, bu nedenle kaynak yaratılması gerekmektedir. İşbu nedenle kredi talebimizin değerlendirilmesi " Belediyemiz Hukuk Servisinden talep edilmekte olup,

Bu bağlamda belediyemiz hesap ve mallarına haciz konulması halinde hesaplarımız bloke edilecek ve kamu mallarımız kullanılamaz hale gelecektir. Diğer taraftan hizmet ve faaliyetleriniz durma noktasına gelecek, ileride telafisi mümkün olmayan hukuki sorunlar yaşanabilecektir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (d) bendinde "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz."  ve yine 5393 sayılı Kanunun 68. maddesinin (e) bendinde "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." ibarelerine istinaden ekli tabloda yapılan hesaplamalar doğrultusunda, yeniden değerleme oranının miktarı hesaplamasında, sınırı aştığımız görülmektedir. Talep edilecek miktarın belirlenerek; İller Bankasından karşılanması, mümkün olmaması halinde kamu ve özel bankalardan nakit kredi alınması için karar alınmak üzere yazımınızın Belediye Meclisine havalesini ve kararı müteakip İçişleri Bakanlığından izni alındıktan sonra, kredi konusuyla ilgili her türlü işleri yapmaya Belediye Başkanı'na yetki verilmesinin, Belediye Meclisimizce görüşülmesini talebi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yukarıda anılan tarih ve sayılı yazıları Belediye Meclisimize okunarak arz edildi. Meclis Başkanı Avni KURT nakit kredi talebinin 1.200.000,00 TL tutarında olması ve vadenin 60 ay olarak taleb edilmesini teklifi üzerine konu; Belediye Meclisimizde müzakere edilerek,  nakit kredi talebi konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu ve söz almak isteyen olmadığından konu ile ilgili işaretli oylamaya geçildi. Meclisimizde yapılan işaretli oylama sonuncunda;

Belediyemizin nakit ihtiyacı üzerine, 1.200.000,00 TL nakit kredi kullanılmasına, kredinin 60 ay vadeli olmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (d) ve (e) bendlerine uymak koşulu ile, taleb edilen; 1.200.000,00 TL tutarında 60 ay vadeli, eşit taksit ödemeli nakit kredinin, Meclis kararımıza müteakip İçişleri Bakanlığından izin alınarak, öncelikli olarak İller Bankası tarafından karşılanmasına, mümkün olmaması durumunda kamu ve/veya özel bankalardan kredi alınmasına, nakit krediye ilişkin hertürlü sözleşme ve taahhütnameleri, ödeme planını, hertürlü evrakı imzalamaya, yapılacak olan sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredinin kullanım tarihini belirlemeye, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere temlik vermeye, vade sonuna kadar tahakkuk edecek faiz ve giderleri ile birlikte ödenmesi çerçevesinde krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni KURT'un yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) fıkrası gereğince nakit kredi teklifinin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 25.11.2014 tarihli 2. Olağanüstü Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:81)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 25.11.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!