2018 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2018 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 17.07.2018 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 11.07.2018 tarih ve 70204891-105.03-E.4837 sayılı yazısı ile, hazırlanan Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Hazırlanan yönetmelik meclis üyelerine okunarak arz edildi. Meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve 23 madde ve  8 adet eklerinden ibaret olan “Çınarcık Belediyesi- Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”  nin yukarıda yazılı şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş ve anılan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısının, 1. Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 73)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 11.07.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.4848 sayılı yazısı ile, Belediyemizin 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde, Madde 9- Zabıta Amirliği Hizmetleri Ücret Tarifesine talep edilen servis araçları ve şehir içi toplu taşıma ile ilgili bölümlerin eklenmesi ile ilgili konuda, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra, talep konusunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısının, 1. Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 74)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 17.07.2018 tarihinde meclis başkanının kapanış konuşması ile sona ermiş olup, 2. Birleşim toplantısının 18.07.2018 tarihinde saat: 12:00’de yapılması kararlaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 18.08.2018 Çarşamba günü saat:12:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile Tarife Komisyona havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2018/74 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen talep konular, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Tarife Komisyonu Raporu madde madde okunarak, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda 2018 yılı Ücret Tarifesi, Madde: 9 Zabıta Amirliği A-Servis Araçları 2018 yılı Ücret Tarifesine 8, 9, 10, 11, 12, 13 maddeleri ve F-Ruhsat Verilmesinde g, h, ı, i, j maddelerinin aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, 2018 yılı Ücret Tarifesinde yapılan değişikliklerin onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 18.07.2018 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısının, 2. Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 74)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 tarihli 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 17.07.2018 tarihinde 1. Birleşim Toplantısı ve 18.07.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!