2019 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 25.06.2019 Salı günü saat 18.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. (Tüm meclis üyelerine toplantı saati ile ilgili değişiklik bilgisi verildi tutanağı tutuldu.)  Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

1.Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği-Küşat ve Ruhsat Biriminin 19.06.2019 tarih ve 69109824-105.03-E.3637 sayılı yazısı ile, Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/37 nolu kararı ile yürürlüğe giren; "Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Uygulama Yönetmeliği" uygulanması aşamasında karşılaşılan tereddütler sebebiyle anılan yönetmeliğin;
1- İkinci bölüm 5 Madde (c) bendinde “kullanılan araçlarla ilgili” ibaresinden sonra “noter onaylı” ibaresinin eklenmesi,
2-İkinci bölüm 5. Madde (d) bendinde “bir yıllık olarak yapılır” ibaresinden sonra “otopark sözleşmesinin yenilenmemesi durumundan ruhsat iptal edilir”  ibaresinin eklenmesi ve aynı bentte “her yıl” ibaresinin kaldırılması,
3- İkinci bölüm 5. Madde (e) bendinde “tüzel kişilerden” ibaresinden sonra “sözleşmeli” ibaresinin eklenmesi,
4-İkinci bölüm 5 Madde (g) bendinde “çekme mesafeleri” ibaresinden sonra “bina maliklerinin tamamının muvaffaktı ile (634 sayılı Kanunun Kapsamında alınan tüm maliklerce onaylı yönetim kurulu kararı veya noter tasdikli muvaffakatname)”  ibaresinin eklenmesi ve aynı bentte “otopark alanlarına” ibaresinden sonra “iki (2) den fazla”  ibaresinin eklenmesi, hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiş, konu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereği, 04.04.2017 tarih ve 2017/37 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Uygulama Yönetmeliği’nin İkinci bölüm 5. Madde (c), (d), (e) ve (g) bentlerinin talepte belirtilen şekli ile değiştirilmesine ve değişen maddelerinin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesinin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 25.06.2019 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

2.Gündem Maddesi- Hukuk Birimi’nin 18.06.2019 tarih ve 52672080-105.03-E.3602 sayılı yazısında, davacı Belediyemiz ile Maliye Bakanlığı arasında görülmekte olan TAZMİNAT (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli ) davası için yetki verilmesi talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu meclis üyelerince müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Belediyemiz ile Maliye Bakanlığı arasında görülmekte olan TAZMİNAT (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli ) davasına ve Çınarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin 10.04.2019 tarihli, E.3427 sayılı yazısına konu olan, Yalova İli Çınarcık İlçesi Merkez Hasanbaba Mevkii eski 1116 parsel yeni 595 ada 22 parsel numaralı tarla vasıflı 30.152.32 m2 lik taşınmaz için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (h) bendi uyarınca, Çınarcık Belediye Başkanlığımız vekilleri Av. Ahmet Engin BİLGİÇ ile Av. Ebru BAĞ’ a, ilgili taşınmazın iade işleminin yapılabilmesi için davadan vazgeçme hususunda tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 51)

3.Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarih ve 23614940-105.03-E.3630 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemizde yaz dönemlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebi ile otopark alanlarının yetersiz kalması ve trafiği olumsuz yönde etkileyerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve trafiği rahatlatmak adına ekli haritada işaretlenen bölgeler olan Vali Akı Caddesi başlangıcından Üstün ASUTAY sokağa kadar olan kısım saat:07:00‐21:00 arası, 351/1, 351/2, 444/1, 444/2, 444/3, 425/3,426/1 ada parsel önlerinde bulunan otopark alanlarının 24 saat esasına göre, 01.07.2019 tarihinden itibaren ücretli otopark uygulamasının başlamasına, otopark kullanım bedellerinin ise ilk 15 dk. Ücretsiz, 15‐60 dk. 5 TL, her 60‐120 dk. 10 TL, 120 dk. sonrası her 60 dk. için 2,5 TL artış yapılmasına, güzergah boyunca her 100 m’de 2 engelli araç park yeri ücretsiz olarak düzenlenmesine, ayrıca her 50 m’ye 1 adet olacak şekilde ücret tarifesini gösterir tabela konulmasına, park alanının belirgin şekilde işaretlenmesine, engelli alanına ambulans, evde sağlık bakım hizmetleri ve itfaiye aracı diğer resmi plakalı araçlar haricinde park eden araçlara cezai işlemler uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 25.06.2019 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, , mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 52)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 25.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!