2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ek fıkrası gereği, 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 13.03.2020 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.1518 sayılı yazısı ile, hazırlanan ve ekte sunulan “Çınarcık Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği” in Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep konusu meclis üyelerine arz edilmiş ve belediye meclisinde yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunulmuş olup; 29 maddeden ibaret olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin yazılı şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş ve anılan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine,  Çınarcık Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:21)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.03.2020 tarih ve 32046879-105.03-E.1517 sayılı yazısı ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden gelen 07.03.2020 tarih 159396 sayılı yazısı ekinde gönderilen protokolün (2 sayfa) yapılabilmesi için yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep  konusu, meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve kurumumuz ile bölge müdürlüğü arasında yapılması gereken ve yazı ekinde gönderilen protokolün imzalanmasına, gerekli işlemlerin ve takibinin yapılması için Belediye Başkanı Numan SOYER’e tüm iş ve işlemler ile ilgili tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 22)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 09.03.2020 tarih ve 99315281-105.03-E.1525 sayılı yazısında; Harmanlar Mah.Vali Akı Cad. No:16 adresinde bulunan Çay Bahçesinin 10 yıllık işletme hakkının, tamamı belediyemize ait olan Çın.Bel.Tur. A.Ş. isimli şirkete ayni sermaye olarak devredilmesi ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve Belediyemiz mülkiyetindeki Harmanlar Mah. Vali Akı Cad. No:16 adresinde bulunan Çay Bahçesinin işletme hakkının; sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9480 sicil nolu, Çınarcık Vergi Dairesinin 252106259 vergi numaralı Çınarcık Belediyesi Turizm Anonim Şirketi (ÇINBEL Turizm Anonim Şirketi)’ne Ticaret Mahkemesinin bilirkişi raporu aracılığıyla belirleyeceği bedel üzerinden ayni sermaye olarak konulmasına, ayni sermayenin değer tespiti ve ticaret sicil müdürlüğüne tescilinin şirket tarafından yaptırılmasına, değer tespitinin yapılabilmesi için ayni sermaye devir süresinin 10 (on) yıl olarak belirlenmesine, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı 44786025208 T.C. nolu Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/i madde hükümlerince; Çınarcık Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli 1. Olağanüstü meclis toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 23)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 13.03.2020 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!