2021 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ek fıkrası gereği, 2021 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 04.08.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2021 tarih ve E-35657134-105.03-4415 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2021 bütçesinde bulunan 03.05 Hizmet Alımları kodu için öngörülen bütçenin bu koddan yıl sonuna kadar yapılacak ödemeler için yetersiz olduğu tespit edildiğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, yazıda belirtilen gelir kaynağı eklenecek gelir kodlarının kabul edilmesine ve gelir kalemleri toplamı karşılığı olan 7.000.000,00 TL ek bütçenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2021 bütçesinde bulunan 03.05 Hizmet Alımları koduna eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.  (Karar No:52)

 

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 29.07.2021 tarih ve E-70659960-105.03-4429 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Belediyemize ait 2012 model MST 544 model iş makinası üzerinde yapılan ve yazı ekinde sunulan tespit komisyonu çalışma raporuna göre; 7700 çalışma saatini doldurmuş bulunan MST-544 kazıcı-yükleyici kepçenin sürekli arıza yapması ve randımanlı çalıştırılamaması nedeniyle tamirinin ekonomik olmadığı tespiti doğrultusunda anılan  Mastaş M544 2012 Modelli, 2101483 motor nolu, 773015002 plaka nolu (İş Makinası) kazıcı-yükleyici kepçenin; 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılmasına, bu hususta Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına ve yerine yeni (İş Makinası) kazıcı-yükleyici kepçenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince alınmasına, alımın Devlet Malzeme Ofisinden  yapılmasına  ve Belediyemiz (T) cetvellerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına, alım ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarihli 1. Olağanüstü toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 53)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 04.08.2021 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!