2022 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ek fıkrası gereği, 2022 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 16.08.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Yüksel ADA’nın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 08.08.2022 tarih ve E-99315281-105.03-5123 sayılı yazı ile, Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Hasan baba B Tipi Mesire alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin “e” ve “j” bent hükümleri  gereğince üzerinde en fazla 19 ( on dokuz ) yıl süreli olarak sınırlı ayni hak tesis edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; talep Çınarcık Belediye Meclisinin 16.08.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu red edilmiştir. .(Meclis üyeleri Numan SOYER, Murat SAVAŞ, M.Emin ORUÇLİ, M.Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA kabul yönünde, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali ALTIPARMAK red yönünde oy kullanmış olup, talep 5 kabul, 6 red oyuyla oyçokluğu ile red edilmiştir.) (Karar No:41)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.08.2022 tarih ve E-35657134-105.03-5170 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak; Belediye Başkanlığımız ile bağlı Müdürlük ve birimlerimizin ilgi yazıda belirtilen bütçe giderleri kodu ve tutarlarında yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemelerin yetersizliği sebebi ile Ek ödenek ihtiyacı oluştuğundan ilgili yazıda belirtilen bütçe ihtiyacının karşılığı olarak gösterilen gelir kalemleri konusu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 16.08.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 42)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.08.2022 tarih ve E-35657134-105.03-5180 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak;  Belediyemizde ihtiyaç duyulan 1 Adet Kazıcı-Yükleyici Kepçe İş Makinası aracının alımında kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 1.620.000,00 TL (BirmilyonaltıyüzyirmibinTL) kredi kullanılmasına, kredi kullanım için  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 16.08.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 43)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.08.2022 tarih ve E-35657134-105.03-5181 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak;  Belediyemizde ihtiyaç duyulan İtfaiye Hizmet Binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 3.000.000,00 TL (ÜçmilyonTL) kredi kullanılmasına, kredi kullanım için  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 16.08.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 16.08.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.08.2022 Çarşamba günü saat: 11:30’da toplanması, 2. birleşim toplantısının 19.08.2022 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 yılı 1. Olağanüstü 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere 19.08.2022 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Plan ve Bütçe Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 16.08.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/42 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ek Ödenek talebini incelenmek üzere 17.08.2022 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili İsmail Necdet KÖKEN tarafından okunarak ve ekrana yansıtılarak sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine uygun olarak ad okunmak suretiyle oylamaya sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesine uygun olarak,  2022 Mali yılı bütçesinde Belediye Başkanlığımız ve bağlı bulunan müdürlüklerin yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemelerin yetersizliği sebebiyle toplamda 40.900.000,00 TL olarak birim kodu ve adı belirtilen ilgili müdürlüklerin 2022 Mali yılı bütçelerine ek ödenek verilmesine, ek ödenek karşılığında gelir ve finansman kaynağı olarak gösterilen kodu belirtilen gelir kalemlerinin kabulüne,   Çınarcık Belediye Meclisinin, 19.08.2022 tarihli 1. Olağanüstü Meclisinin 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Ali ALTIPARMAK, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:45)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 16.08.2022 tarihinde 1. Birleşim, 19.08.2022 tarihinde 2. Birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!