2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin ek fıkrası gereği, 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 14.08.2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.08.2023 tarih ve E-35657134-105.03-5006 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediyemizden emekliliğe hak kazanan 11 personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den faiz ve masraflar hariç olmak üzere 7.000.000,00 TL (YedimilyonTL)  teminat mektubu (gayri nakdi kredi kullanılmasına) alınmasına, alınan teminat mektubu ile Özel veya Kamu Sermayeli bankalardan 12 ay vadeli ana parası 7.000.000,00TL olmak üzere nakit kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER' e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarihli 2023 yılı1. Olağanüstü Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 35)

 

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 28.07.2023 tarih ve E-99315281-105.03-4700 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak; 2023 yılı Gelir-Ücret tarifesindeki, Madde-3 Veteriner Hizmetleri Birimi, Madde-4 Mezarlık Hizmetleri Birimi, Madde-5 Gelir Şefliği 'A' bendinin '10-11-12' nolu fıkraları, Madde-7 Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Madde-8 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Madde-9 İtfaiye Müdürlüğü Gelir-Ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesi konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarihli 2023 yılı1. Olağanüstü Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 36)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.08.2023 tarih ve E-17321053-105.03-5005 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak; Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün 214210962 sayılı yazısıyla talep ettiği, İlçemiz, Çalıca, Kestane Mevkii, 176 ada, "10" sayılı parselin bulunduğu alanın Açık Spor Tesisi Alanından Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Köse Planlama Harita Enerji Mühendislik Dan. Bilş. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarihli 2023 yılı1. Olağanüstü Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 37)

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 14.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. Tarife Komisyonunun 15.08.2023 Salı günü saat: 11:30’da toplanması ve İmar Komisyonu 15.08.2023 Salı günü saat: 11:00’de toplanması, 2. birleşim toplantısının 15.08.2023 Salı günü saat 13:00’de yapılması kararlaştırıldı.

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 yılı 1. Olağanüstü 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere 15.08.2023 Salı günü saat : 13:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada, meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 14.08.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2023/36 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Belediyemizin 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde-3 Veteriner Hizmetleri Birimi, Madde-4 Mezarlık Hizmetleri Birimi, Madde-5 Gelir Şefliği 'A' bendinin '10-11-12' nolu fıkraları, Madde-7 Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, Madde-8 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Madde-9 İtfaiye Müdürlüğü Gelir-Ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesi konusunda hazırlanan, 15.08.2023 tarihli 2023/3 sayılı Tarife Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına sunulmuş ve Tarife Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; 2023/3 sayılı Tarife Komisyon raporu uygun bulunarak, raporunun sunulduğu şekli ile kabul edilerek, 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin revize edilmesine, 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarife değişikliğinin kaymakamlık makamının onayından sonra yürürlüğe girerek uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarihli 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:38)

 

  • Belediye Meclisimizin 14.08.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/37 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, , İlçemiz, Çalıca, Kestane Mevkii, 176 ada, "10" sayılı parselin bulunduğu alanın Açık Spor Tesisi Alanından Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 15.08.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, talep edilen plan değişikliğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun  okunduğu şekli ile kabul edilerek, İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisince kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarihli 2023 yılı1. Olağanüstü Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:39)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 14.08.2023 tarihinde 1. Birleşim, 15.08.2023 tarihinde 2. Birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!