AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisinin 07.01.2020 tarihli 2020/1 sayılı kararı ile tatil olarak belirlenen Ağustos ayı, ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile yapılamayan meclis toplantılarında yaşanan yoğunluğu azaltmak için  07.07.2020 tarihli 2020/27 sayılı kararı ile tatilin iptal edilerek Ağustos ayında olağan meclisinin yapılması kararlaştırılmış olduğundan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 04.08.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, meclis üyesi Yüksel ADA (toplantıya 15 dk. kala arayarak kızının ayağı kırıldığından hastanede olduğu bildirdiğinden) toplantıya mazeret bildirerek katılmamış, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2020 Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Bilgi, Teklif ve Öneriler kısmına geçildi. Meclis Başkanı, Ak Parti Meclis Üyemiz Sn. Ali ALTIPARMAK Meclis Başkanlığına dilekçe vererek Ak Parti’den istifa ederek Meclis Üyeliğine Bağımsız olarak devam edeceği bilgisini verdi. Gündem dışı teklif olup, olmadığını sordu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.07.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.3890 sayılı yazısında, Çınarcık Belediye Spor Kulübü ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübüne nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarlarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 137.789,00 TL ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübü’ne 15.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 38)

2.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.07.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.3852 sayılı yazısı ile, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Belediye Meclisimizin almış olduğu 03/04/2007 tarih ve 2007/20 sayılı meclis kararı uyarınca, Belediyemizin Norm kadrosu oluşturulmuş ve ilgili cetveller onaylanmış olup, Belediyemizin Memur personellerinden yeniden yapılanmaya gidilmesi ve bazı memur unvan kadrolarında Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması ihtiyacı sebebiyle 3. dereceli GİH sınıfından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun derecesinin iptal edilip 5. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvelinin Belediye Meclisince onaylanması hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 39)

3.Gündem Maddesi- Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliği'nin 29.07.2020 tarih ve 70204891-105.03-E.3915 sayılı yazısı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu Koranavirüs(Covid-19) önlemleri konulu 2020/7 sayılı genelgeye istinaden, Çınarcık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarih ve 08 nolu kararı ile pazarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetleri 27.03.20020 tarihi itibariyle geçici olarak durdurulmuş olup, Yalova Valiliğinin 08.05.2020 tarih ve E.3311 sayılı yazısı ile 11.05.2020 tarihinde faaliyetleri geçici durdurulan pazarcı esnafının kısıtlamaları kaldırılmış olup, Faaliyetleri geçici olarak durdurulan pazarcı esnafının 2020 yılı pazar yeri tahsis ücretleri tahakkuku yıllık olarak girilmiş olup, faaliyetlerinde kısıtlamalar getirilen pazarcı esnafının 6 haftalık sürenin tahakkuklarının hesaplanarak 2020 yılı tahakkuklarından düşülmesi, borcu bulunmayan 2020 yılı pazar yeri tahsis ücretinin hepsini ödeyen pazarcı esnafın 6 haftalık sürenin hesaplanarak ücretin iade edilmesi konularının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 04.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!