ARALIK 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 04.12.2018 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU ve Hüseyin ÖZER’in toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2018 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi doğrultusunda, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi yapılmış ve düzenlenen “2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu” Belediye Meclis üyelerinin bilgisine Mali Hizmetler Müdürü Ali Murteza KURT tarafından sunulmuştur.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken Çınarcık Belediyesi Personel Ltd. Şti. tam yetkilisi Avni KURT 2019 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanlığına aday olması sebebiyle şirkette bulunan görevinden istifa ettiğinden, Çınarcık Belediyesi Personel Ltd. Şti.'ne temsilci atanması konusunun gündem dışı olarak görüşülüp, teklifin gündeme eklenmesi talebi, meclis üyelerince müzakere edilerek talep oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konunun 2018 yılı Aralık ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.(Karar No: 96) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 27.11.2018 tarih ve 99315281-105.03-E.8142 sayılı yazısında, Hüdaverdi Aydın İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü’nün 26.11.2018 tarihli, 48 sayılı yazılarıyla, öğretmenlerin Çınarcık-Yalova arası toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak yararlanması talebi doğrultusunda, Ulaşım Hizmetleri 2019 yılı ücret tarifesinin "B" bendine göre Belediye Otobüs Ücreti ( KDV Dahil) Çınarcık - Yalova (Akıllı Kartla) Öğretmenlere indirim uygulanması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Talebinin meclis üyelerince müzakeresi sonucunda, 2019 yılı Gelir-Ücret Tarifesinin “Madde 7- Ulaşım Hizmetleri 2019 yılı Ücret Tarifesi, B- Belediye Otobüs Ücreti ( KDV Dahil), d)Çınarcık-Yalova Öğrenci (Akıllı Kartla) ” bendine “ Öğrenciden” sonra gelmek üzere “Öğretmenler” ibaresinin eklenmesine, bende belirlenen 1.75 TL’nin geçerli olmasına, tarifenin yürürlük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren değişikliğin uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 97)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2018 tarih ve 35657134-105.03-E.8183 sayılı yazısındaki talep konusu, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işçi statüsüne geçirilen personel giderlerinde kullanılmak üzere; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, Fen İşleri Müdürlüğü'nden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne belirtilen ikili düzey hesap kodları arasında 1.100.000,00 TL tutarında aktarım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 04.12.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 98)

3.(EK) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 04.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8292 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi ve meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde, 696 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ilgili maddeleri doğrultusunda kurumumuzda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 23.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Çınarcık Belediyesi Personel Limited Şirketinin 29.03.2018 tarihinde tescili ilan edilen ve tüzel kişilik adına temsile yetkili olan Avni KURT’un 01.12.2018 tarihinde şirketteki görevinden istifa ettiğinden dolayı, yerine tüzel kişiliği temsile yetkili olarak 32299508110 TC Kimlik No'lu Ferit SERİN'in atanmasına, iş ve işlemleri için tam yetki verilmesine ve yapılacak giderlerin şirket tarafından karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 99)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı 04.12.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!