ARALIK 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 03.12.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2019 yılı 3. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, birimlerden gelen belediye meclisinde görüşülüp karar bağlanması için gündeme eklenmesi gereken iki konu arz edildi.  1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen Çalıca, Petkoçeşme Mevkiinde İmar Plan Değişikliği talebi, 2-İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzden gelen hibe şirket konularının Meclisimizde gündem dışı olarak görüşülüp, tekliflerin gündeme eklenmesi teklif edildi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu, oybirliği ile talep kabul edilerek; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen Çalıca, Petkoçeşme Mevkiinde İmar Plan Değişikliği talebi ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzden gelen hibe şirket konuları meclis gündemine eklendi. (Karar No: 80-81) Meclis üyelerine başka gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve başka gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.7289 sayılı sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Çınarcık İlçesi, Poyraz Caddesi, ada:144, “1, 2, 3” sayılı parsellerin bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sebebiyle, Yalova Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden gönderilen Denetçi Raporu’na istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelince Afet Riski Taşıyan Bölgeler’e ait bir rapor hazırlanmış, 04.09.2018 tarih, 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, hazırlanan raporda yer alan afet riski taşıyan bölgelere ilişkin olarak plan değişikliği, parselasyon, ifraz-tevhid, imar durumu, yapı ruhsatı v.b. belgelerin düzenlenmemesi ve bu bölgelerde imar planının durdurulması kararı alınmış olup, 29.04.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan, İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nun yerleşime uygunluk haritalarından yola çıkılarak, Afet Riski Taşıyan Bölgelerde düzenleme yapılması konusunun, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 82)

2. (Ek) Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.7289 sayılı sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada:118, "11" sayılı parselin bulunduğu bölgenin, Ayrık Nizam 2 Kat, T.A.K.S.:0.35, K.A.K.S.:0.70 konut alanından, E:0.70, Y ençok:7.00 m, Turizm+Ticaret (TİCT) alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişik talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 83)

3. (Ek) Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarih ve 99315281-105.03-E.7409 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi ve konu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup;Yalova Ticaret Odası - 9480 Sicil No’lu Ahmet Engin BİLGİÇ (T.C. No: 13522769522)’e %100’ü ait olan, ödenmemiş sermayesi bulunmayan, sermayesi kadar aktif bulunan, üçüncü kişilere hiçbir borcu olmayan, Çınarcık Vergi Dairesi nin 252106259 vergi numaralı “Çınarcık77 İnşaat Yapı Taahhüt Gıda Temizlik Turizm Otopark Restorasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi”  isimli şirketinin şartsız ve ivazsız olarak hibenin kabülüne, Bedelsiz ve şartsız bağış (hibe) olarak devir alınacak olan şirket unvanının, adresinin, ana faaliyet konularının değiştirilmesine ve sermayesinin artırılması  vb.  konuları içeren, maddeler halinde belirtilmiş olan gündem konularıyla ilgili 16.12.2019 tarihinde yapılacak Genel Kurulda Belediyemizi Belediye Başkanı T.C. 44786025208 nolu Numan SOYER’in temsil etmesine, aynı genel kurulda belediyemizin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda da belediyemizi Başkan Numan SOYER’in temsil etmesine, Bedelsiz ve şartsız bağış (hibe) olarak devir alınacak olan şirketin devir sürecinde gerekli iş ve işlemleri yapmaya, Belediyemizi temsile Belediye Başkanı T.C. nolu: 44786025208 Numan SOYER’e tam yetki verilmesine ve şirketin devir aşamasında yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/i ve 70’inci maddeleri hükümlerince; Çınarcık Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 84)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 04.12.2019 günü saat: 16:00’da, toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 06.12.2019 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Aralık ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 06.12.2019 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/82 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Afet Riski Taşıyan Bölgelerin Düzenlenmesi konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına slayt olarak haritalar üzerinde sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Çınarcık İlçesi, Poyraz Caddesi, ada:144, “1, 2, 3” sayılı parsellerin bulunduğu alanda ekli folyedeki turuncu boyalı kısımların Afet Riski Taşıyan Alanlardan çıkarılmasına,  29.04.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan, İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nda belirtilen önlem şartlarına uyulmak kaydıyla yapılaşmaya esas işlemlerin devam etmesine, Sarı boyalı kısımların Afet Riski Taşıyan Alanlar olarak kalması gerektiği ve bu bölgelerde parselasyon, ifraz-tevhid, imar durumu, yapı ruhsatı v.b. belgelerin düzenlenmemesi ve imar uygulamalarının durdurulmasının devam etmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.12.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 85)
  • Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/83 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada:118, "11" sayılı parselin bulunduğu bölgenin, Ayrık Nizam 2 Kat, T.A.K.S.:0.35, K.A.K.S.:0.70 konut alanından, E:0.70, Y ençok:7.00 m, Turizm+Ticaret (TİCT) alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişikliği konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına slayt olarak haritalar üzerinde sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; imar komisyon raporu işaretli oylamaya sunulmuş olup; Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada:118, "11" sayılı parselin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.12.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:86)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.12.2019 tarihinde 1. birleşim ve 06.12.2019 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!