ARALIK 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 07.12.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen “Memur ve Sözleşmeli Personelin Performans Değerlendirme Yönetmeliği” konulu bir talebi var. Bu talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ediyorum dedi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu.  Meclis gündemine eklenmesi meclis başkanı tarafından teklif edilen “Memur ve Sözleşmeli Personelin Performans Değerlendirme Yönetmeliği” konusu, meclis gündemine (Ek 7. Gündem olarak) eklenerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 18.11.2021 tarih ve E-17321053-105.03-7253 sayılı yazısında ki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Harmanlar Mahallesi, ada:3001, “8” nolu parselin güney cephesinde bulunan 233. Sokak ve Ergüven-1 Sokak arasında kalan ve Belediyemizce yapımı devam eden yazı ekindeki haritada gösterilen parka, “Gülniyaz ÖZKAN Parkı” adının verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 76)

 

2. Gündem Maddesi - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.11.2021 tarih ve E-35657134-105.03-7187  sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemiz gelirlerinde oluşan artışın ilgili yazıda belirtilen gider kalemlerinde meydana gelen bütçe ihtiyacının karşılığı olarak gösterilmesi konulu talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; talep konusu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 77)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve E-17321053-105.03-7467 sayılı yazısında belirtilen, Sayime GÖKTÜRK'ün 25.11.2021 tarih, 101369 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, İlçemiz, Paskaldere Mevkii, ada:472, "6" sayılı parselde yapılacak olan yapının zemin katında ticaret alanı yapmak amacıyla, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.bendi, "f" fıkrası doğrultusunda parselin kuzey cephesinde yer alan Poyraz Caddesi ile ilgili yol boyu ticaret kararı alınması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talep müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,   Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

verildi. (Karar No: 78)

 

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve E-17321053-105.03-7464 sayılı yazısında, Vedat KARAKOÇ'un 26.11.2021 tarih, 101448 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada:701, "1" sayılı parselde, plan müellifi Şehir Plancısı Oğuz AKDOĞAN tarafından hazırlanan öneri plan teklifi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 79)

5.Gündem Maddesi- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.11.2021 tarih ve E-86214185-105.03-7516 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 77 DC 741, 77 AL 190, 77 AU 777, 77 DC 742, 77 AL 613, 77 DA 426 plakalı araçlar için 237 sayılı Taşıt Kanunun 13. Maddesine uygun olarak kurulan komisyonca hazırlanan plakalara ait raporlarda taşıtların ekonomik ömrünü doldurduğu, tamirinin ekonomik olmadığı görevlilerce tespit edilmiş olduğundan yukarıda plakaları belirtilen altı (6) adet aracın; 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun 13. Maddesi hükümlerince trafikten çekilmesine ve çekme belgeli araç olarak tescil edilmesine, noter kanalı ile çekme belgesi düzenlenmesine, çekme belgesi düzenlenmesi iş ve işlemleri için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Ulaşım Hizmetleri Şefi 42004481508 T.C. nolu Emre TEZAKAR’a tam yetki verilmesine, Ayrıca Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 77 DC 741, 77 AL 190, 77 AU 777, 77 DC 742, 77 AL 613, 77 DA 426 plakalı araçların çekme belgeli araç olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun 13. Maddesi hükümlerince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile satılmasına, satış için Belediye Encümenine yetki verilmesine, satış işlemlerinin akabinde araçların Belediyemiz (T) cetvelinden düşüşlerinin yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 80)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.11.2021 tarih ve E-32122008-105.03-7530 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve İlçemizin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeline bağlı olarak kurumumuzdaki müdürlüklerin daha etkin hizmet verebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Belediyemizin Teşkilat Şemasında; Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Evlendirme Memurluğu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olan Numarataj Birimi’nin 01.01.2022 tarihinden itibaren Zabıta Müdürlüğü’ne bağlanmasına, 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin yukarıdaki belirtilen ve kabul edilen Teşkilat (Organizasyon) Şemasında yapılan revizenin esas alınarak kullanılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 81)

7.(EK) Gündem Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde görüşülmesi kabul edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 03.12.2021 tarih ve E-32122008-105.03-7613 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edilerek yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucunda; Belediyemiz memur ve sözleşmeli personelinin yetkinlik bazlı performans ölçümlerini izlemek ve değerlendirmek için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 38/b maddeleri uyarınca hazırlanan “Çınarcık Belediyesi-Memur ve Sözleşmeli Personelin Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönetmeliği” nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince yukarıdaki gibi okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 82)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı 07.12.2021 tarihinde 1. Birleşimi gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Aralık ayı 2. Birleşim toplantısının 08.12.2021 Çarşamba günü saat : 14:00’de yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2021 Salı günü saat : 15:00’de,  İmar Komisyonumuz  07.12.2021 Salı günü saat : 15:30’da toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Aralık ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporunu görüşmek üzere, 08.12.2021 Çarşamba günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis toplantısına Belediye Başkanı Numan SOYER senelik izinde olduğundan Başkan Vekili Nizamettin BALKAYA başkanlık yaptı. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Belediye Başkanı Numan SOYER’in senelik izinde olduğundan, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Aralık ayı 2. Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/77 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çınarcık Belediye Başkanlığı arasında 23.08.2021 tarihinde imzalanan ek protokolü gereği belediyemiz gelirlerinde 7.000.000,00 TL artış meydana gelen bu gelirin yazıda belirtilen gider kalemlerinde meydana gelen bütçe ihtiyacının karşılığı olarak gösterilmek kaydıyla ek ödenek olarak ilgili birimlerin bütçelerine eklenmesi talebi ile ilgili 07.12.2021 tarihinde toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Sunulan Komisyon raporu meclis üyelerine arz edilerek meclis üyelerince müzakeresi yapılmış, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; raporun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesine uygun olarak,  2021 Mali yılı bütçesi içinde yukarıda komisyon raporunda belirtilen kalemlere toplam 7.000.000,00 TL tutarında ek ödenek verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.12.2021 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:83)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/78 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, yol boyu ticaret talep konusu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.12.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Komisyon Raporunun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Poyraz Caddesinde yol güzergahı boyunca, yol boyu ticaret talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:84)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/79 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.12.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunulmuş olup, sunulan, komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Çınarcık, pafta: G22D13B1D, ada:701, "1" sayılı parselin talep ettiği İmar Planı Değişikliği uygun olduğuna oybirliği ile karar verilen ve okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek, talep edilen plan değişikliğinin kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına,Çınarcık Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyesi Mehmet Temel KOÇ çekimser yönde oy kullandı.) (Karar No:85)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.12.2021 tarihinde 1. birleşim ve 08.12.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

ile karar verildi. (Karar No:59)

Numan SOYER

Nizamettin BALKAYA

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Belediye Başkanı

Meclis Başkanı

Belediye Başkan V.

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!