ARALIK 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 Yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 06.12.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde Yeşil Körfez Su Birliğinin 01.12.2022 tarihli yazısı ile su satış fiyatı yeniden belirlenmiş olduğundan İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2023 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde belirlenen su ücretinin güncellenmesi konulu talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek gündemin sonuna eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

              2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde Yeniden Değerleme Oranı İle Belirlenen Harçların Sunumu bölümüne gelindi. İşletme İştirakler Md. V. Volkan ŞİMŞEK 2023 Yılı Harç Tarifesini sunum yaparak meclis üyelerine bilgilendirmesini yaptı. Akabinde gündem maddelerine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 28.11.2022 tarih ve E-23614940-105.03-7590 sayılı yazısındaki talebi, Çınarcık Kaymakamlığı-Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 21.10.2022 tarih ve E.14767724 sayılı ilgi yazısında; Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığına ait yeni hizmet binası yapım projesine istinaden, Belediye Başkanlığımıza ait Koru Beldesi Atakent Mah. 3039 Ada C Blok'ta bulunan 10, 11, 12 ve 15 nolu işyerlerinin, yeni hizmet binası yapılana kadar geçici olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na 2 (iki) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunularak talebin sunulduğu şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 60)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 29.11.2022 tarih ve E-23614940-105.03-7621 sayılı yazılarında, Belediyemize ait olan ATM platformları dışında bankalar tarafından başka bir yere/bölgeye ATM noktası konulması için oluşabilecek talepler doğrultusunda Belediyemizden alınması gereken izin belgesi ücretinin 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Şefliği 2023 Ücret Tarifesinin B- Tahsis Ücreti başlığı altına 2 nolu madde olarak eklenmesi ve ücretinin belirlenmesi konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunularak talep konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.12.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.11.2022 tarih ve E-99565429-105.03-7643 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerine arz edilerek müzakere edilmiş olup, Kuzey Makedonya Türklerinin Resmi Bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" münasebetiyle 21 Aralık 2022 tarihinde Kuzey Makedonya Başkenti Üsküp'te düzenlenecek olan kutlamalar için Belediye Başkanımız Numan SOYER adına gelen davetiyeye istinaden; Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımızın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2021 tarih 2021/6 sayılı Genelgesi doğrultusunda programa katılması için 19-23 Aralık tarihleri arasında yurt dışı çıkış izni verilmesine ve giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Belediye Başkanlığınca karşılanması konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunularak talebin sunulduğu şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.12.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.11.2022 tarih ve E-32122008-105.03-7660 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerine arz edilerek müzakere edilmiş olup, 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 07.07.2020 tarih ve 2020/34 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan ve ilgili cetvelleri onaylanan Belediyemiz Norm kadrosunda, anılan yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca  belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 2. Derece ve 3. Derece olmak üzere 2 Adet TH sınıfından Mühendis Kadrosunun iptal edilip, 1. Dereceli 2 adet TH sınıfından Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ve ekte sunulan (II) sayılı kadro cetvelinin onaylanması konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunularak talebin sunulduğu  şekli ile kabul edilerek ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.12.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve E-17321053-105.03-7644 sayılı yazılarında, Hüseyin DURSUN ve Hissedarlarının Vekili İhsan DEMİR’in 22.11.2022 tarih, 120525 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, İlçemiz, Karpuzdere Mevkii, ada:281, "3" sayılı parselde yapılacak olan yapının zemin katında ticaret alanı yapmak amacıyla, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.bendi, "f" fıkrası doğrultusunda parselin kuzey cephesinde yer alan Saka Sokak ile ilgili yol boyu ticaret kararı alınması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talep müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.12.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 64)

6.Gündem (EK) Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde görüşülmesi kabul edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 06.12.2022 tarih ve E-23614940-105.03-7770 sayılı yazılarında; Yeşil Körfez Su Birliği Başkanlığının 01.12.2022 tarih 797 sayılı yazılarında Barajdan Belediyemize aktarılan su ücretinde metreküp fiyatının 01.01.2023 tarihi itibariyle 2,80 TL olarak faturalandırılacağı belirtildiğinden 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 6 – Su Tahakkuk Şefliği 2023 Yılı Ücret Tarifesinin A-Su Satış Tarifesi başlığı altındaki su ücret fiyatlarının yeniden değerlendirilip yeni ücret tarifesinin belirlenmesi konusu meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunularak talep konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 65)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. Aralık Ayı 2. Birleşim toplantısının 09.12.2022 Cuma günü saat: 14:00’da yapılması, Tarife Komisyonunun 08.12.2022 Perşembe günü saat: 11:00’da, İmar Komisyonunun 08.12.2022 Perşembe günü saat: 12:00’da toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Aralık Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 09.12.2022 Cuma günü saat:14:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 06.12.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/61 ve 2022/65 sayılı sayılı kararları ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen ATM Platformu Yıllık İzin Ücretinin 2023 yılı tarifemize eklenerek ücretinin belirlenmesi  ve 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 6 – Su Tahakkuk Şefliği 2023 Yılı Ücret Tarifesinin A-Su Satış Tarifesi başlığı altındaki su ücret fiyatlarının revize edilmesi konuları üzerinde çalışılması için 08.12.2022 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları 4 sayılı Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan 4 sayılı Tarife Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup yapılan işaretli oylama sonucunda, Tarife Komisyon Raporunun kabul edilerek 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin kararda belirtildiği gibi revize edilmesinin kabul edilmesine, yapılan değişikliklerin 01.0.12023 tarihinden itibaren 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarifesine uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.12.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 66)

 

  • Belediye Meclisimizin 06.12.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, yol boyu ticaret talep konusu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 08.12.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları 11 sayılı Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Komisyon Raporunun aynen kabul edilmesine, bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada: 281, "3" sayılı sayılı parselin kuzey cephesinde yer alan Saka Sokak’ın yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.12.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 67)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.12.2022 tarihinde 1. birleşim ve 09.12.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!