ARALIK 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 05.12.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden meclis üyesinin izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2023 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.11.2023 tarihli E-32122008-105.03-7669 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 07.03.2023 tarihli 2023/14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan ve ilgili cetvelleri onaylanan Belediyemiz Norm kadrosunda, anılan yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca  çalışan personellerin hak kaybına uğramaması için, TH sınıfından 1 Adet olmak üzere 4. Dereceli Şehir Plancısı, 4. Dereceli Tekniker, 5. Dereceli Mimar ile SH sınıfından 1 Adet 3. Dereceli Veteriner Hekim Kadrolarının iptal edilip, TH sınıfından 1 Adet olmak üzere 3. Dereceli Şehir Plancısı, 3. Dereceli Tekniker, 3. Dereceli Mimar ile SH sınıfından 1 Adet 1. Dereceli Veteriner Hekim Kadrolarının ihdas edilmesine ve ekte sunulan ilgili kadro cetvellerinin mecliste onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 59)

 

2.Gündem Maddesi- Zabıta Müdürlüğü-Numarataj Biriminin, 29.11.2023 tarihli  ve E-88485782-105.03-7726 sayılı talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen sokak isim değişikliği için dilekçe veren Orhan ASAL’ın talebi uygun görülerek Harmanlar Mahallesi, "254 nolu Sokak" isminin yazı ekindeki haritada kırmızı ile gösterilen kısmının, Harmanlar Mahallesi, "Asal Sokak" olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n  madde hükümlerince kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 60)

3.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli 7714 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz,  Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 05.12.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

4.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2023 tarihli E-32046879-105.03-772 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve  75/a Madde hükümleri doğrultusunda, İlçemiz kanalizasyon hatları ve bağlı olduğu terfi merkezlerinin bakım, onarım, değişim, temizlik iş ve işlemlerinin yapılması ile mevcut atık su arıtma tesisinin revizyonunun yapılabilmesi ve yapılacak atık su tesisinin uygulama projelerinin hazırlanması amaçları için Belediyemiz ile  Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına ve yapılacak protokolün imza ile icrası için Başkanlık Makamına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 05.12.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 05.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. Aralık ayı 2. Birleşim toplantısının 08.12.2023 Cuma günü saat: 14:00’de yapılması, İmar Komisyonumuzun 07.12.2023 Perşembe günü saat : 13:00’de  toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Aralık ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar   Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 08.12.2023 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Meclis Üyeleri Ali ALTIPARMAK ve Murat SAVAŞ’ın dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, Meclis üyesi Mehmet Temel KOÇ’un mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden meclis üyelerinin izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyeleri Ali ALTIPARMAK ve Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 05.12.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/61 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda mevcudun oybirliği ile karar verilen 07.11.2023 tarihli 2023/11 sayılı İmar Komisyon Raporu  meclis üyelerince müzakere edilerek, raporun okunduğu şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemiz Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan ek-1 listede bulunan ve tarım dışı kullanım izni verilen ek-2 listede bulunan alanlar için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.12.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:63)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.12.2023 tarihinde 1. birleşim ve 08.12.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!