ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 Şubat ayı dönemi olağan toplantısını 03.02.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Ocak ayı Olağan  Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21.01.2015 tarih ve 26 sayılı yazısında,Yalova Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.01.2015 tarih 6-8-9 ve 10 sayılı yazılarına istinaden,İlçemiz,Harmanlar Mahallesi,Hasanbaba Mahallesi,Çamlık Mahallesi ve Karpuzdere Mahallelerinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi kapsamında bulunan alanların belirlenmesi için 3402 sayılı kadastro kanununun Ek:4.maddesine istinaden yapılacak olan çalışmalarda görev yapmak üzere ,3402 sayılı kadastro kanununun 3.maddesi ve 47/B maddesi ve Kadastro bilirkişileri hakkında yönetmelik gereğince ,her mahalleden 3 asıl 3 yedek olmak üzere,bilirkişi  seçimlerinin yapılarak,belirlenen kişilerin meclis karar kağıdında belirtilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili meclisimizde yapılan müzakerelere sonucunda;Gerekli çalışmaların yapıldıktan sonra 06.02.2015 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2.Birleşim toplantısında,konunun karara bağlanmasına Çınarcık Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:6)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22.01.2015 tarih ve 27 sayılı yazısında,Belediyemizin seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim,çalıştay,bilgilendirme toplantısı eğitim semineri,görevde yükselme eğitim programı,sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla,üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere,5393 sayılı Belediye kanunu’nda Belediye Başkanının görev yetkilerini belirleyen 38.maddenin (g) hükmü gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine,Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:7)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü'nün 29.01.2015 tarih ve 26 sayılı yazısında,Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan  bazı kadro ve derecelerin yeniden düzenlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi gazetede D7 Norm Kadro Cetveline tabi edilen belediyemiz ,personel kadro ve ihdası D7 norm kadro cetveline göre düzenlenmiş ancak kadro ve derecelerin tekrardan düzenlenmesine gereksinim duyulmuştur.Yapılan incelemeler sonucundaNorm Kadro Cetvelinde bulunan GİH sınıfı 5.Dereceli Memur Kadrosunun  boş olduğu mevcut şartlar değerlendirildiğinde bu kadro ve dereceye uygun memur atamasının yapılmasının mevzuat açısından uygun olmadığı tespit edilmiştir.Bu sebeple personel istihdamının daha verimli yapılabilmesi için GİH sınıfı5.derece memur kadrosunun iptal edilerek yerine GİH sınıfı 11.derece memur kadrosunun ihdas edilmesine,Çınarcık Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği iele karar verildi.(Karar No:8)                                                                                                                                          

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.01.2015 tarih ve 25 sayılı yazısında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünce hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla mütalaa edilen ‘Mahalli İdarelerce Yürülüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağının, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup,Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:9)

Belediyemiz ,Zabıta Amirliği’nin  29.01.2015 tarih ve 20 sayılı yazısında01.07.204 tarih ve 50 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren ,Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Yönetmeliği Taslağının , bazı maddelerinin değişip yeni maddeler eklenerek hazırlanan yönetmelik taslağının, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, yenilenen yönetmelik taslağının incelendikten sonra karara bağlamak için bir sonraki birleşimde görüşülüp gerekli kararın alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:10)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.01.2015 tarih ve 170 sayılı yazısının 1.maddesinde, Taşliman Mevkii, imar pafta:G22d13b1a, ada:372 ‘1’sayılı parsel ve 2.maddesinde ,Çamlık Mevkii,imar pafta:G22d13b1b,pafta:14,’3162’sayılı parsellerin bulunduğu alanda İmar Planı değişikliği konusunun ,mecliste görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. Konu Belediye .Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; taleplerin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine ,komisyon raporu düzenlendikten sonra Meclis 2.birleşim toplantısında  karara bağlanmasına,Çınarcık Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarihli toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:11-12)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 03.02.2015 tarihinde meclise sunulan, kadastro çalışmalarında görev yapmak için bilirkişi seçilmesi ile ilgili konusu,03.02.2015 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile bilirkişilerin belirlenmesi ve gerekli çalışmaları yapılması için ,meclis 2.birleşim toplantısına havale edilmiş olup,konu meclis üyelerince müzakere edilmiş ,seçilen  bilirkişilerin meclis kararına yazılmasına 06.02.2015 tarihli 2.birleşim toplantısında ,mevcudun,oybirliği ile karar verildi.(Karar no:13)

Belediyemiz ,Zabıta Amirliği tarafından yenilenen ve 03.02.2015 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile 2.birleşim toplantısına havale edilen,Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Yönetmeliği Talimatnamesi,Meclis üyelerince incelenmiş ve müzakere edilmiş olup,yenilenen yönetmeliğin hazırlandığı şekli ile kabulüne,Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarihli,2.Birleşim toplantısında ,mevcudun ,oybirliği ile kabul edildi.(Karar No:14)

Belediyemiz,Fen İşleri Müdürlüğü tarafından meclise havale edilen imar planı değişikliği konulu yazısı , 03.02.2015 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile gerekli incelemeler yapılmak üzere imar komisyonuna havale edilmiştir.İmar Komisyonu ,Taşliman Mevkii,imar pafta:G22d13b1a,ada:372,’1’sayılı parsel’in bulunduğu alanda yapılmak istenen imar planı değişikliğini oybirliği ile kabul etmiştir.Meclisce yapılan müzakereler sonucunda,imar komisyonu tarafından kabul edilen imar planı değişikliği 06.02.2015 tarihli 2.birleşim toplantısında mevcudun ,oybirliği ile kabul edildi.(Karar No:15)

Belediyemiz,Fen İşleri Müdürlüğü tarafından meclise havale edilen imar planı değişikliği konulu yazısı,03.02.2015 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile gerekli incelemeler  yapılmak üzere imar komisyonuna havale edilmiştir.İmar Komisyonu,Çamlık Mevkii,imar pafta:G22d13b1b,pafta:14,’3162’sayılı parselin bulunduğu alanda yapılmak istenen imar planı değişikliğini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş gelene kadar işlem yapılmaması şartıyla oybirliği ile kabul etmiştir.Meclisce yapılan müzakereler sonucunda,imar komisyonu tarafından şartlı olarak kabul edilen imar planı değişikliği 06.02.2015 tarihli,2.birleşim toplantısında ,mevcudun,oybirliği ile kabul edildi(Karar No:16)

Çınarcık Belediye Meclisinin ,2015 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.02.2015tarihinde 1.Birleşim ve 06.02.2015 tarihinde 2.Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!