ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi'nin ek fıkrası gereği, 2015 yılı 1. Olağanüstü toplantısını 19.08.2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Avni KURT, senelik izinde olduğundan, Meclis toplantısına,  Meclis 1. Başkan Vekili ve Belediye Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık etti.   Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Belediye Başkanı Avni KURT senelik izne çıktığından, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER Hastalık Raporu olduğundan toplantıya iştirak edemedi ve Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA’nın toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Diğer meclis üyelerinin toplantıya hazır bulunmalarıyla, Çınarcık Belediye Meclisi salt çoğunlukla (8 Meclis Üyesi ile) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçti.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih ve 325 sayılı yazısı ile; Fen İşleri Müdürlüğü'nün 14.08.2015 tarih ve 1584 sayılı yazısı doğrultusunda;  Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Kombine Kanal Temizleme Aracına ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu aracın yaklaşık maliyeti 780.000,00TL(KDV Hariç) olup, bütçe imkanları çerçevesinde şuan talep edilen aracın alımının yapılması mümkün gözükmemektedir. Talep edilen aracın alınması ve alınacak araç için İller Bankası’ndan kredi kullanılması ve kredinin kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Söz edilen  talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda, yapılan işaretli oylamaya geçilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, ihtiyacımız bulunan Kombine Kanal Açma Aracının alınmasının kabulüne, satın alma işlemi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına ve kredinin alımında her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Avni KURT’a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 19.08.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 59)

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14.08.2015 tarih ve 246 sayılı Meclis Başkanlığına sunulan yazısında;    Fen İşleri Müdürlüğü’nün talep yazısı gereği, Belediyemiz Fen İşleri Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet Kombine Kanal Temizleme Aracı ihtiyacı doğduğundan,  Kombine Kanal Temizleme Aracı alımı yapılması teklif edilmiştir. Sözkonusu araç alımının yapılması sonradan düşünüldüğü için, 2015 yılı bütçesi T-1 cetveline eklenmemiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç talebi göz önünde bulundurularak, bahsi geçen aracın T-1 cetveline eklenmesi konusunun, Belediye Meclis’inde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep konusu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda alınması talep edilen 1 adet Kombine Kanal Temizleme Aracının 2015 yılı bütçesi T-1 cetveline eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 19.08.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 60)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 13.08.2015 tarih ve 219 sayılı yazısı talebi, 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre, Belediye Meclisimizin almış olduğu 03.04.2007 tarih ve 2007/20 sayılı karar uyarınca, Belediyemizin Norm kadrosu oluşturulmuş ve ilgili cetveller onaylanmıştır. Norm Kadromuzun oluşturulmasından sonra Belediyemizim işçi personellerinden bir kısmının emekliye ayrılması nedeniyle işlerin aksamaması için yeniden yapılanmaya gidilmesi ve bazı işçi unvan kadrolarında, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Sözü edilen Norm Kadro Yönetmeliği’nin 13. Maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına şoför kadrosunu iptal edip, işçi kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin, Belediye Meclisince onaylanması teklifi, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Söz edilen talep konusu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; yukarıda bahsedilen yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına şoför kadrosunu iptal edip, işçi kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 19.08.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nin 13.08.2015 tarih ve 231 sayılı yazısında, Yalova Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarih ve 2015/31 sayılı Meclis Kararı ile mülkiyeti Yalova Belediye Başkanlığı’na ait olan 77 AC 112 plakalı İtfaiye Aracının belediyemize hibe edilmesine karar verilmiş olup, Belediyemizin 07.04.2015 tarih ve 2015/25 sayılı Meclis Kararı ile de Hibe edilmesine karar verilen aracın hibesi kabul edilerek, belediyemiz adına alınmasına ve tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan yerinde detaylı inceleme neticesinde; bahse konu aracın tescil işlemlerine esas olmak üzere fenni muayeneye hazır hale getirilmesi için yapılacak bakım ve onarım maliyetinin oldukça yüksek olduğu, aracın üst ekipmanlarının onarımının yaklaşık 75.000,00TL’ye mal olacağı tespit edilmiştir. Bu sebeple aracın Belediyemiz adına alınarak, tüm ekipmanlarının faal hale getirilip kullanılmasının, Belediyemiz bütçesine zarar vereceği değerlendirileceğinden, ilgili Meclis Kararı ile alınması düşünülen aracın iadesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep konusu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; hibe edilen İtfaiye Aracının tescil işlemleri ile birlikte faal hale getirilmesi için bakım ve onarım maliyetinin oldukça yüksek olması sebebiyle, Belediyemiz bütçesine zarar vereceğinden, Belediyemize hibe edilen 77 AC 112 plakalı İtfaiye Aracının iade edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 19.08.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, 19.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!