ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ek fıkrası gereği, 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 29.08.2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Tahsin YENER izinli sayılması konusunda Belediye Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe okundu ve Meclis Başkanı tarafından dilekçeye istinaden Meclis Üyesinin izinli sayılması konusu oylaması yapıldı ve Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılması yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3.Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 22.08.2016 Tarih ve 3672 Sayılı yazısında, Çınarcık içi cadde ve sokakların Asfalt, Bordür ve Beton Baskı Kaldırım Yapım İşi için kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den kredimize ek olarak kredi kullanılması ve kredinin kullanım yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; ek kredinin İller Bankası A.Ş’den kullanılmasına, kredi kullanımında tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na tam yetki verilmesine Çınarcık Belediye Meclisinin 29.08.2016 tarihli, 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA ve Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 65)

4 .Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 19.08.2016 Tarih ve 3635 Sayılı Yazısında, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) adet Lastik Tekerlekli  Kazıcı -Yükleyici İş Makinası alımı yapılması ve Belediyemizin (T) cetveline eklenmesi  konusunun ,Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; talep edilen 1) adet Lastik Tekerlekli Kazıcı -Yükleyici İş Makinası alınmasına, alımının Devlet Malzeme Ofisinden, Devlet Malzeme Ofisinden yapılmasına, alım ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanına tam yetki verilmesine ve Belediyemizin (T) cetveline eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 29.08.2016 tarihli, 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 66)

5.Gündem Maddesi - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 20.07.2016 tarih ve 3006 sayılı yazısında,Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün tarafımıza göndermiş olduğu yazısı ile, Aydere Islahı ile ilgili Belediye Başkanlığımızca alınan, 07.06.2016 tarih ve 2016/54 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan protokole eklenmesi gereken maddelerin olduğunu belirtip, 07.06.2016 tarihinde Belediyemiz Meclisinde görüşülerek 2016/54 sayı numarası ile karara bağlanan Meclis Kararının  tekrar görüşülerek eklemelerin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; anılan meclis kararına talep edilen eklemenin yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 29.08.2016 tarihli 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 67)

6.Gündem Maddesi - Fen İşleri Müdürlüğü'nün 24.08.2016 Tarih ve 3706 Sayılı Yazısında, Mülkiyeti Belediyemize ait Çınarcık,(imar pafta no:G22D13B1D),pafta:17,''997'' (Kadastro yenilemesi sonrası ada:554.parsel:28) sayılı parselin bulunduğu alanda ve çevresinde yapılacak olan imar plan değişikliklerine onay verilmesi ve her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanı'na tam yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Sözü edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; işaretli oylamaya geçilmiş ve anılan yerle ilgili olarak onay verilmesine ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 29.08.2016 tarihli, 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:68 )

7.Gündem Maddesi -  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 24.08.2016 Tarih ve 3701 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 77.maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 09.10.2015 tarihli 25961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ''İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği'' esas alınarak hazırlanan, Çınarcık Belediye Başkanlığı Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği'nin, Meclisce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep,  Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, anılan yönetmeliğin aynen meclise sunulduğu (suretleri meclis üyelerine dağıtıldı) gibi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 29.08.2016 tarihli Ağustos ayı Olağanüstü Meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 69)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı 29.08.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!