ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Aralık ayı dönemi olağan toplantısını 01.12.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Belediye Başkanı Avni KURT, Belediyenin iş ve işlemleri için şehirdışında(görev sebebiyle) bulunduğundan, Meclis Üyesi Tahsin YENER rahatsızlığı sebebiyle (hastalık raporu sunarak) ve Meclis Üyesi Sait SARAL mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Kasım ayı Olağan ve 2.Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 23.11.2015 tarih ve 192 sayılı yazısı ile, 19.12.2014 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile alınan Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti (KAYSÜ) tarifesinin açıklamalar bölümü 14. Maddesinde emlak vergisi ile tahsilatında zorluklar yaşandığından, 14. Maddenin değiştirilmesi hususunun, Belediye Meclisince görüşülüp, karara bağlanması talebi doğrultusunda, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu;  yapılması talep edilen değişiklik konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 82)

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2015 Aralık dönemi 2. birleşim toplantısını 03.12.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Tahsin YENER rahatsızlığı sebebiyle (hastalık raporu sunarak) ve Meclis Üyesi Sait SARAL mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde ihtisas komisyonlarımız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarife Komisyonu Raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti (KAYSÜ) tarifesinin açıklamalar bölümü 14. Maddesinde emlak vergisi ile tahsilatında zorluklar yaşandığından, ilgili maddenin değiştirilmesi, Meclis Tarifesi Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Çınarcık Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Ücret Tarifesi  Madde 10’a yukarıda okunan maddelerinin okunduğu şekliyle kabulüne, mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Karar No:83)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.12.2015 tarihinde 1. birleşim ve 03.12.2015 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!