ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Aralık ayı dönemi olağan toplantısını 06.12.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in rapor sunarak toplantıya katılmadığı tespit edilmiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Fen işleri Müdürlüğü’nden gelen yazı doğrultusunda, Meclis Başkanı, mecliste görüşülmesi talep edilen 3(üç) maddeden oluşan konuların gündeme eklenmesini teklif etti. Gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş konular oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada görüşülmesi teklif edilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:86) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2. Olağanüstü toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği’nin, 30.11.2016 tarih ve 70204891-302.04-E.5680 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 2015/14 sayılı Meclis kararı ile uygulanmakta olan Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları yönetmeliğinin  değişen Kanun  ve Yönetmelikler gereği yenilenmesine ihtiyaç duyulduğundan, ilgili Kanun ve Yönetmelikler esas alınarak yeni hazırlanan Çınarcık Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep konusu Belediye Meclis üyelerince incelenmiş ve müzakere edilmiş olup, işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Çınarcık Belediye Başkanlığı - Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine ve mülki idare amirinin onayından sonra yürürlüğe girmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 87)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.5684 sayılı yazısında, Belediyemizin Memur personellerinden yeniden yapılanmaya gidilmesi doğrultusunda, bazı memur unvan kadrolarında değişikliklerin yapılması gerekmekte olup, 7. dereceli TH sınıfından Teknisyen kadrosunun iptal edilip yerine 6. dereceli TH sınıfından Ölçü ve Ayar Memurluğu kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanması teklif edilmiştir. Söz edilen talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; talep edilen kadro değişikliklerinin kabul edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 88)

6. Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5690 sayılı yazısındaki hibe araçların kabulü, T Cetveline eklenmesi ve tescil işlemleri için yetki verilmesi konulu talebi, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Belediyemize hibe edilen araçlarının hibe olarak kabul edilmesine, araçların Belediyemiz (T) cetveline eklenmesine ve yetki verilmesinin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 89)

7. ( Ek) Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 1. Maddesi olan, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Çamlık Mahallesi, pafta: G22D13B1B , "3162" sayılı parselin bulunduğu alanda onaylanan imar plan değişikliği hakkında; Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen,  10.08.2015 tarih ve "2638" sayılı  yazı ve ekleri doğrultusunda değerlendirilerek, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 90)

8. ( Ek) Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 2. Maddesi olan, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Aktoprak Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada:554, "13" sayılı parselin bulunduğu alanda onaylanan imar planı değişikliği hakkında; Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen, 17.06.2016 tarih ve "1800" sayılı yazı ve ekleri doğrultusunda değerlendirilerek, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 91)

9. ( Ek) Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 3. Maddesi olan, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Aktoprak Mevkii, pafta: G22D13A2C, ada:570, "21" sayılı parselin bulunduğu alanda onaylanan imar planı değişikliği hakkında; Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen, 22.06.2016 tarih ve "1850" sayılı yazı ve ekleri doğrultusunda değerlendirilerek, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 92)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Aralık dönemi 2. birleşim toplantısını 09.12.2016 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve Meclis üyeleri Harun KARADEMİR ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmaları yönünde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçeler okundu. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı görüldü ve Meclis Başkanının teklifi üzerine katılmayan tüm meclis üyelerinin izinli sayılmaları teklifi sunuldu. Yapılan işaretli oylamada aralık ayı meclis toplantısı 2. Birleşimine katılmayan tüm üyelerin izinli sayılmasına, oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde ihtisas komisyonu, İmar  Komisyonu Raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 90 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, konu incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. . İmar Komisyonunun oybirliği ile karar verdiği Rapor, belediye meclis üyelerince de müzakere edilmiş ve  yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, araştırmaların yapılması ve açıklayıcı raporların gelmesini takiben, komisyon üyelerinin uygun göreceği günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:92)

Belediye Meclisimizin 91 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, konu incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. . İmar Komisyonunun oybirliği ile karar verdiği Rapor, belediye meclis üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, araştırmaların yapılması ve açıklayıcı raporların gelmesini takiben, komisyon üyelerinin uygun göreceği günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:93)

Belediye Meclisimizin 92 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, konu incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonunun oybirliği ile karar verdiği Rapor, belediye meclis üyelerince de müzakere edilmiş ve  yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, araştırmaların yapılması ve açıklayıcı raporların gelmesini takiben, komisyon üyelerinin uygun göreceği günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:93)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.12.2016 tarihinde 1. birleşim ve 09.12.2016 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!