ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Ekim dönemi olağan toplantısını 14.10.2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Eylül ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ulaşım Hizmetleri'nin  24.09.2014 tarih ve 275 sayılı yazısında Toplu Taşıma Araçları Akıllı Bilet Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 1. bölüm 4. maddesine Abonman Kart tanımın eklenmesi ve 2. bölüm 5. maddesine D) Abonman Kart Akıllı Bilet Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları' nın eklenmesinin, Belediye Meclisimizde görüşülmesi talep edilmiş, Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Çınarcık Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Akıllı Bilet Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde Değişikliğin  okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 14.10.2014 tarihli 1.Birleşim toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 67)

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği' nin 25.09.2014 tarih ve 660 sayılı yazısında, Belediyemiz Otobüslerinde kullanılacak olan Abonman Kart ücret tarifesinin, Belediye Meclisimizde görüşülmesi talep edilmiş, söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 14.10.2014 tarihli 1.Birleşim toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 68)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.09.2014 tarih ve 269 sayılı yazısında; Belediyemiz Encümenince alınan 14.04.2011 tarih ve 89 sayılı Encümen kararı gereği, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununa göre, Türkiye çapında ve işkolları tüzüğünde yazılı tüm işkollarında faaliyette bulunmak amacıyla kurulan ve bir Kamu İşveren Sendikası olan Yerel-Sen'e üye olunmuş olup, üyesi bulunduğumuz Yerel-Sen'den ayrılma kararı konusunda gerekli meclis kararının alınmasını talep edilmiş, konu Belediye Meclisimizce müzakere edilerek, Belediyemizin mali durumundaki sıkıntılar sebebiyle Belediyemiz bütçesinde kısıtlamaya gidilmiş olduğundan, Belediyemiz bütçesine ek maliyetler getiren üyesi bulunduğumuz Kamu İşveren sendikası olan Yerel-Sen üyeliğinden ayrılmaya, Çınarcık Belediye Meclisinin  14.10.2014 tarihli 1.Birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Belediye Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA,  sözkonusu talebe ilişkin red yönde oy kullanmışlardır.)  (Karar No: 69)

Belediyemiz  Basın Yayın Müdürlüğü'nün 01.10.2014 tarih ve 153 sayılı yazısı ile, Türkiye'nin uluslararası alanlarda temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin biraraya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş olan Tarihi Kentler Birliği'ne, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (o) bendince üye olunmasına ve üyeliğin meclisce kabul edilmesinden sonra birlik tüzüğü gereği başkan doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması talep edilmiş, konu Belediye Meclisimizde müzakere edilmiş ve Tarihi Kentler Birliği'ne, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (o) bendince üye olunmasına, ve birlik meclisinde Belediyemizi temsil etmek için, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis üyeleri arasında yapılan açıkoylama sonucunda , doğal üye Belediye Başkanının yanında; Coşkun PARLAK'ın asil üye, Hakkı ÇELİK'in yedek üye olarak seçilmesine, Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 70)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 02.10.2014 tarih ve 285 sayılı yazısı ile, Çınarcık Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olan, kadın kuaförleri ve erkek berberlerinin 29.09.2014 tarihinde odalarında yapmış olduğu toplantı sonucunda; İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kadın kuaförleri ve erkek berberleri 12.10.2014 tarihi ve 17.05.2015 tarihleri arasında pazar günleri işyerlerini kapatma kararı almış ve alınan karara istinaden esnafların imzaları ekte sunulmuştur. Kadın kuaförleri ve erkek berberlerinin 12.10.2014 tarihi ve 17.05.2015 tarihleri arasında işyerleri kapatmak isteyen esnafların, işyerlerini pazar günleri kapalı olması konusunda Belediye Meclisimizce gerekli kararın alınması ve alınan karara uyulmaması halinde Belediyemizce yasal işlemlerin yapılabilmesi için gerekli kararın alınmasını taleb edilmiş olup, Belediye Meclisimizce müzakere edilmiş olup, sözkonusu talebin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinde belirlenen Belediye Meclisinin görev ve yetkileri kapsamında bir talep olmadığı, Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olan, kadın kuaförleri ve erkek berberlerinin odanızda yapmış olduğu toplantı sonucunda, almış oldukları kararların uygulamaları, odanızın yetki ve insiyatifinde bulunduğundan, söz konusu taleb ile ilgili olarak Belediye Meclimizin karar alma yetkisinin olmadığına, Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:71)

Belediyemiz  Fen İşleri  Müdürlüğü’nün 08/10/2014  tarih ve 32046879-301.05.03-1495 sayılı yazısında Belediyemiz; Çınarcık, G22d-13b-1b", "G22d-13b-1c" imar paftalarında (Çınarcık, Taşlıksırt Mevkii, pafta:17, "980,982,986" sayılı parsellerin bulunduğu alanda) imar planı değişikliği konusunun;  Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Meclisimizce konu müzakere edilmiş ve ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin  14.10.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 72)

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği, 2014 Ekim dönemi 2. birleşim toplantısını, 16.10.2014 Perşembe günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda  gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde,  ihtisas komisyonu raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisinin, 14.10.2014 tarihinde görüşülerek alınan, 68 sayılı kararı ile  Belediyemiz Otobüslerinde kullanılacak olan, Abonman Kart Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusunu görüşülmek üzere 15.10.2014 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediyemiz Tarife Komisyonu raporu hakkında, Belediye Meclismizde, yapılan müzakereler sonucunda, oylamaya geçilmiş ve yapılan işaretli oylama sonucu; komisyon raporunun aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:73)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.10.2014 tarih ve 32046879-301.05.03-1495 sayılı yazısında Belediyemiz; Çınarcık, G22d-13b-1b", "G22d-13b-1c" imar paftalarında (Çınarcık, Taşlıksırt Mevkii, pafta:17, "980,982,986" sayılı parsellerin bulunduğu alanda) imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisince, 14.10.2014 tarihinde görüşülerek alınan, 72 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu, konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmalarını yapmak üzere 15.10.2014 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Çınarcık, G22d-13b-1b", "G22d-13b-1c" imar paftalarında Çınarcık, Taşlıksırt Mevkii, pafta:17, "980,982,986" sayılı parsellerin bulunduğu alanda, söz konusu değişiklik talebinin başvuru dosyasında, mevcut hükümler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu, imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişiliği talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)   

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 14.10.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 16.10.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!