ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Ekim ayı dönemi olağan toplantısını 04.10.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA’nın ameliyat olması sebebiyle, izinli sayılması Meclis Başkanı tarafından teklif edildi. Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA’nın  izinli sayılması konusu oylaması yapıldı ve Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce,  Meclis Başkanı tarafından, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün, talebi doğrultusunda, Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcuna karşılık gelecek bedeli karşılayan taşınmazların tespit edilmesi ve taşınmaz yerlerin devir işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:76) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündem Maddesi - Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 4316 sayılı yazısında; 14-19 Eylül 2016 tarihinde ilçemize gelen Fransa’nın  Phalsbourg Belediye Başkanı ve yanındaki heyet ilçemizde yaptığı gezi sonucunda, Belediyemiz ile Kardeş Şehir olma teklifinde bulunmuştur. Çınarcık ile Phalsbourg şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hususunda teklifin, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir Görüşülmesi talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; sözü edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda, yapılan işaretli oylamaya geçilmiş ve talep konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası hükmü gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin, 04.10.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Serap TANRIKULU, Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 77)

5 .Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 4317 sayılı yazısında; Belediyemiz ile kardeş şehir olan , Radovis (Makedonya) Belediyesinin  14-15-16 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenleyeceği 'SAMUN EN TATLIJA' etkinliğine, kardeş şehir olarak katılmamız için gönderilen davetiyeye istinaden, Belediyemizi temsilen, Belediye Başkanımız Avni KURT, Meclis Üyelerinden Ömür ERTÜRK, Coşkun PARLAK  ve Tahsin YENER' in katılmaları, katılım giderlerinin 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre Belediye bütçesinden, eşlerin ise katılımcılar tarafınca karşılanması hususunun, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Serap TANRIKULU, Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 78)

6. (Ek)Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih ve 4471 sayılı yazısıyla, Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna 2016 yılı itibari ile 15.638.446,92-TL prim borcumuz bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yazıda bahsi geçen taşınmaz malların; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası hükmü gereğince, gerekli kıymet takdirinin yapılarak, SGK' ya olan borcumuza karşılık devir işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi talep edilmektedir. Anılan talep Belediye Meclis üyelerince müzakere edilerek, işaretli oylamaya geçilmiş ve Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcuna karşılık, belirtilen taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılarak, SGK’na devir iş ve işlemlerinin yapılması konusunda Belediye Encümenine tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 79)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 04.10.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!