ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Eylül dönemi olağan toplantısını 02/09/2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 218 sayılı yazısında 27.11.2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, 08.01.2013 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince kurulan 1. derece Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, Belediyemiz ihtiyacı doğrultusunda 3. derece Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Belediyemiz ihtiyacı doğrultusunda 1.derece Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, 3. derece Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 55)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 32122008-301.05.03-219 sayılı yazısında belirtilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak 5. derecede Muhasebeci kadrosunda görev yapan Aslı SAVAŞ, 2 yıllık önlisans diplomasını beyan etmiş olup; gerekli emsal intibakı yapılarak 2. derecenin 3. kademesine gelmiştir. 5. dereceli Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 1. dereceli Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin, Belediye Meclisince onaylanması teklif edilmiş ve 5. dereceli Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 1. dereceli Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin  onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 56)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 32122008-301.05.03-220 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2014 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar'a ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan mimara ödenecek  ücretin belirlenmesi talebi, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu ve Belediyemizde 2014 yılı sonuna kadar Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmasına ve 2014 yılı için bu personellere ödenecek net ücretin,söz konusu  kadro ünvanları için birinci  derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre  tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının  % 25  fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2014 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.09.2014 Tarihli toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. .(Karar No: 57)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 32122008-301.05.03-221 sayılı yazısında belirtilen, Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1. dereceli 1 adet Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin 2014 yılı için Maliye Bakanlığı'nın 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı genelgesinin 3. maddesine göre "5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına" ilişkin gereken meclis kararının alınması gerektiği belirtilmiş olup, konu Meclis Üyelerince müzakere edilip, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak personelin 2014 yılı için Maliye Bakanlığı'nın 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı genelgesinin 3.maddesine göre,"5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinde düzenlenmiş olan, ek ödemeden yararlandırılmasına ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesinde düzenlenmiş olan unvanlarına göre uygulanacak ek ödeme oranının tavanından ödenmesine ve sözkonusu genelge gereği sözleşme ücretinden ayrı olarak tespit edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 02.09.2014 tarihli 1. birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:58)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 1. maddesi olan, Çınarcık, İçmesuyu İnşaatı işlerinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.'den ek kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu Belediye Meclisince müzakere edilmiş ve İller Bankası A.Ş.’den ek kredi alınmasına,  ek kredi ile ilgili yürütülecek her türlü iş ve işlemleri ile belgelerin imzalanması hususunda Belediye Başkanı Avni KURT'a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 59)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 2. maddesi olan, Çınarcık, Çamlık Mevkii, pafta: 14, 3162 sayılı parselde imar planı değişikliği yapkonusu, 06.06.2014 tarihli meclis oturumunda görüşülmüş, 48 nolu karar ile Yalova Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görüş alınmasına karar verilmiştir. Çevre Müdürlüğü'nden gelen cevabi görüş yazısında; "söz konusu plan teklifi ile önerilen site düzenindeki site düzenindeki (tek ada tek parsel) uygulama, plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozacağı, ayrıca parselin doğusunda önerilen 10 mt. taşıt yolunun şehircilik ilke ve esaslarına göre uygun bir şekilde planlanmadığı hususları tesbit edilmiştir." denilmekte olup, konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakere sonucu, talep edilen imar planı değişikliği gelen görüş cevabı doğrultusunda imar planı değişikliği talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 02.09.2014 tarihli 1. birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:60)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 3. maddesi olan, Vatandaşların talebi üzerine, G22-d-13-b-1a imar paftası-Çamlık Mahallesi Aktoprak Caddesi'ni Çınarcık Meslek Yüksek Okulu'na bağlayan Üniversite Caddesi üzerinde yapılacak olan binalarda; "Belediyemiz, İmar Planı Lejantında; planda zemin kat ticaret kullanımı verilen parsellerde, istenmesi durumunda zemin katın konut olarak kullanılabilmesi, zemin katı ticaret olan yapılarda, asma kat yapılması durumunda (asma katın yüksekliği 5.50 metre), yapı yüksekliğinin H Max=15.00 metre olması" konusunun,  Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 61)                                                        

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 4. maddesi olan, Vatandaşların talebi üzerine, G22-d-13-a-2-b imar paftası-Taşliman Mahallesi Yeni Ptt Sokağı, Gazi Hamit Çaylak Caddesine bağlayan 414. Sokaktaki yapılacak binalarda; "Belediyemiz, İmar Planı Lejantında; planda zemin kat ticaret kullanımı verilen parsellerde, istenmesi durumunda zemin katın konut olarak kullanılabilmesi, zemin katı ticaret olan yapılarda, asma kat yapılması durumunda (asma katın yüksekliği 5.50 metre), yapı yüksekliğinin H Max=15.00 metre olması" konusunun,  Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 62)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 5. maddesi olan, Çalıca Köyü muhtarı Zülkü KAYA, 26.08.2014 tarihli dilekçesi ile su isale hattı çalışmaları nedeniyle bozulan Köy içi yollarının yapılması talebi konusunun, Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir. Konu, Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş ve Belediyemiz mücavir alanında bulunan Çalıca Köyü yollarının yapılması Belediyemizin içerisinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle; 2014 yılı içerisinde ödenek ayrılamadığından talebin reddine, köy yollarının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının taleb edilmesine,         Çınarcık Belediye Meclisinin  02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 63)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarih ve 1290 sayılı yazısının 6. maddesi olan, Koru Belediye Başkanlığı, 22.08.2014 tarih ve 804 nolu yazıları ile; mülkiyeti Belediyemize ait olan, Koru, pafta: 7, 403 sayılı parsel (6060 m2)'in Koru Belediyesine bedelsiz olarak devrini istemekte olup, konunun,  Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir. Konu, Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş ve Belediyemiz adına tescilli olan Koru, pafta: 7, 403 nolu parsel 6060 m2''lik taşınmazın, Belediyemizin içinde bulunduğu mali sıkıntılar sebebiyle Belediyemiz tasarrufunda kalmasına, bedelsiz devredilmesinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Belediye Meclis Başkanı Avni KURT,  sözkonusu talebe ilişkin çekimser yönde oy kullandı.)  (Karar No: 64)

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği, 2014 Eylül dönemi 2. birleşim toplantısını, 04.09.2014 Perşembe günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda  gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER'in toplantıya katılmadığı ve  diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde,  ihtisas komisyon raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 61 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, konuyu görüşmek üzere, komisyon 03.09.2014 tarihinde toplanmış ve raporunu Meclis Başkanlığımıza sunmuştur. Konu, Meclis Üyelerince de müzakere edilip, G22-d-13-b-1a imar paftası-Çamlık Mahallesi Aktoprak Caddesi'ni, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu'na bağlayan Üniversite Caddesi üzerinde yapılacak olan binalarda; "Belediyemiz, İmar Planı Lejantında; planda zemin kat ticaret kullanımı verilen parsellerde, istenmesi durumunda zemin katın konut olarak kullanılabilmesi, zemin katı ticaret olan yapılarda, asma kat yapılması durumunda (asma katın yüksekliği 5.50 metre), yapı yüksekliğinin H Max=15.00 metre olması"  konusunun kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliğinin yapılmasının kabulüne ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 65)

Belediye Meclisimizin 62 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, konuyu görüşmek üzere, komisyon 03.09.2014 tarihinde toplanmış ve raporunu Meclis Başkanlığımıza sunmuştur. Konu, Meclis Üyelerince de müzakere edilip, G22-d-13-a-2-b imar paftası-Taşliman Mahallesi Yeni PTT Sokağı, Gazi Hamit Çaylak Caddesine bağlayan 414. Sokaktaki yapılacak binalarda;G22-d-13-b-1a imar paftası-Çamlık Mahallesi Aktoprak Caddesi'ni, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu'na bağlayan Üniversite Caddesi üzerinde yapılacak olan binalarda; "Belediyemiz, İmar Planı Lejantında; planda zemin kat ticaret kullanımı verilen parsellerde, istenmesi durumunda zemin katın konut olarak kullanılabilmesi, zemin katı ticaret olan yapılarda, asma kat yapılması durumunda (asma katın yüksekliği 5.50 metre), yapı yüksekliğinin H Max=15.00 metre olması"  konusunun red edilmesine,  yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliğinin yapılmasının reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 66)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.09.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 04.09.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!