ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Eylül ayı dönemi olağan toplantısını 01.09.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısı ve 2015 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Veterinerlik Hizmetleri’nin 24.08.2015 tarih ve 53 sayılı yazısında, Yalova ili, Çınarcık İlçesi, Çınarcık Orman İşletme Şefliği’nin sorumluluk sahasında bulunan 19 nolu bölme sınırları içerisinde, Belediyemizce 4365,40 m2 ‘lik alanda kurulacak olan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin kurulumu için Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izin ve olurlar alınmıştır. Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin kurulumu için, Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden Orman Arazisinin 49 yıllığına kiralanması ve kiralama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan izin ve olur doğrultusunda, anılan yerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (h) maddesi uyarınca 49 yıllığına kiralanmasına ve kiralama konusunda her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Avni KURT’a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli 1. Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin 25.08.2015 tarih ve 260 sayılı yazısında, Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nde bulunan Birinci Bölüm 77. Maddesi (a) bendi ve Dokuzuncu Bölüm 9. Maddesinde bulunan “Belediye Encümeni” ibaresinin “Belediye Meclisi” ibaresi ile değiştirilmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; anılan yerlerde değiştirilmesi istenen “Belediye Encümeni” ibaresinin “Belediye Meclisi”  ibaresi ile değiştirilmesine, meclis kararının kesinleşmesinden sonra ibarenin “Belediye Meclisi” olarak anılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli 1. Birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 64)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 25.08.2015 tarih ve 1788 sayılı yazısında, Çınarcık, Hasanbaba Mevkii, (imar paftası: G22D13A2C) pafta: G22D13A2C, ada: 594, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda,  Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 65)   

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2014 Eylül dönemi 2. birleşim toplantısını 04.09.2015 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonlarından İmar Komisyonun Raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 65 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Hasanbaba Mevkii, (imar paftası: G22D13A2C) pafta: G22D13A2C, ada: 594, "1"sayılı parselin bulunduğu alanda, imar planı değişikliği talebi konusunu görüşmek üzere, İmar Komisyonu 03.09.2015 tarihinde toplanmış, söz konusu alanda, imar planı değişikliği yapılmasının kabulü yönünde görüş bildiren raporunu, Meclis Başkanlığı'na sunmuştur. Konu, Meclis Üyelerince de müzakere edilerek, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 66)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.09.2015 tarihinde 1. birleşim ve 04.09.2015 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!