ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Eylül ayı Meclis Toplantısı, 05.09.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Serap TANRIKULU’nun mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Meclis üyesi Coşkun PARLAK’ın Meclis Başkanlığı’na vermiş olduğu cenaze nedeni ile izinli sayılması yönündeki dilekçe sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda Meclis üyesi Coşkun PARLAK’ın izinli sayılmasına karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı, yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 .Gündem Maddesi - Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin 22.08.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.5654 sayılı yazısında, Zabıta Amirliğimizce hazırlanan 04.07.2017 tarih ve 2017/60 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Meclisimizce kabul görüp yürürlüğe giren, "Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği" gereği 2017 Çınarcık Belediyesi Ücret Tarifesi, Madde 9-Zabıta Amirliği Ücret Tarifesi’ne eklenmesi gereken hat ücretlerinin belirlenmesi konusu meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

2.Gündem Maddesi - Belediyemiz İtfaiye Amirliği’nin 23.08.2017 tarih ve E.5713 sayılı yazısında, İtfaiye Amirliğimizde kullanılmak üzere İtfaiye Aracı alımı yapılacak olup alım işlemleri için 06.07.2017 tarih ve 4520 sayılı yazı ile Fen işleri Müdürlüğü görevlendirildiğinden amirliğimizin 2017 yılı bütçesi araç alım kodunda bulunan 234.000,00 TL'nin Fen işleri müdürlüğü araç alım koduna aktarılması konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, İtfaiye Amirliğimizde kullanılmak üzere İtfaiye Aracı alımı yapılacağından, alım işlemleri için Fen işleri Müdürlüğü görevlendirildiğinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, İtfaiye Amirliği’nin 2017 yılı bütçesi araç alım kodunda (46.77.07.34.03.02.00.00.05.06.01.04.01 Bütçe Kodundan) bulunan 234.000,00 TL ödeneğin,  Fen İşleri Müdürlüğü araç alım koduna (46.77.07.37.04.05.01.00.05.06.01.04.01 Bütçe Koduna) aktarılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL, Nizamettin BALKAYA ve Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 60)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 05.09.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Tarife Komisyonunun 07.09.2017 tarihinde, komisyon üyelerinin belirleyeceği saatte toplanmasına ve 2017 Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 08.09.2017 tarihi Cuma günü saat:14:30’da yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife Komisyonu Raporunu görüşmek üzere, 08.09.2017 Cuma günü saat:14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Sait SARAL, Ömür ERTÜRK, Tahsin YENER mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Avni KURT senelik izinde olduğundan toplantıya katılmamış olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğu görüldü. Toplantı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi birinci fıkrasına göre toplantı ve yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/62 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2017 Çınarcık Belediyesi Ücret Tarifesi, Madde 9-Zabıta Amirliği Ücret Tarifesi’ne eklenmesi gereken maddelerin talebi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Tarife Komisyonu Raporu, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda Tarife Komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:64)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.09.2017 tarihinde 1. birleşim ve 08.09.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!