ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Haziran dönemi olağan toplantısını, 03/06/2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Üyesi Tahsin YENER'in toplantıya katılmadığı ve diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Mayıs ayı Olağan ve Olağanüstü Meclisi toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Meclis Başkanının gündem dışı olarak, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 03.06.2014 tarih ve 271 sayılı yazıları gereği 2014 Gelir Tarifesine ek olarak Belediye Otobüslerinde kullanılmak üzere, akıllı kartların fiyatının belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi önerisi tüm Meclis üyelerince kabul edilmiş ve gündeme eklenmiştir. Sonrasında sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26/05/2014 tarih ve 32122008-301.05.03-109 sayılı yazısında 22.07.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahlali İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1'dekiBelediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri tasnif cetvelleri 23.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak (D)7 grubunda bulunan Belediyemize 1 adet Avukatlık kadrosu verilmiş, 05.10.2010 tarih ve 2010/64 sayılı Meclis Kararı ile Avukatlık Kadrosu ihdas edilmiştir. Belediyemizin açmış olduğu ve Belediyemize açılan davaların daha seri ve verimli yürütülebilmesi için Başkanlık Makamına bağlı olarak Hukuk Biriminin kurulması, talep edilmiş ve Belediyemiz Meclisinde görüşülerek talebin onaylanarak, karar bağlanmasına 06.05.2014 tarihli 1.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:38)

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri’nin 28/05/2014  tarih ve 70659960-800-140 sayılı yazısı ile, Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarının yaş ortalaması 17 yıl olup, büyük çoğunluğu tamir ile hizmet vermekte olan bu araçların kullanımı ve tamiri ekonomik olmamakla birlikte Belediyemiz bütçesine zarar vermektedir. Bu sebeple Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek ve ticari araç kiralanması ve/veya satın alınması talep edilmiştir. Belediye Meclisimiz, teklif üzerinde müzakere yapmış ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi (Değişik:17/09/2004-5234/4 md.)(Ek cümle: 03.07.2005 -5393/85 md.) "...Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinirler." hükmü gereği Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere binek ve ticari taşıt kiralanması ve/veya satın alınması konusunda, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 39)

Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Su Tahakkuk Şefliği'nin 28.05.2014 tarih ve 14 sayılı yazıları ile, 2014 Gelir Tarifesinde 6. madde Su Tahakkuk Şefliği A Bendi- Su Satış Tarife Ücretlerinin, Meclisimizce yeniden görüşülmesini talep edilmektedir. Söz edilen  talep ile ilgili  Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu;gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 40)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 694 sayılı yazısının 1. maddesi, 2014 Yılı Gelir Tarifesinde Fen İşleri Müdürlüğünce alınan inşaat ruhsat, bina iskan harç miktarlarının, Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konuların, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp,  Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:41)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 694 sayılı yazısının 2. maddesi olan mücavir alanımıza bağlı Şenköy Köyünden vatandaşların talebi olan, inşaat ruhsat, bina iskan harçlarının düşürülmesinin, Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu;gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konuların, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp,  Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:42)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27/05/2014 tarih ve 32046879-301.05.03-694 sayılı yazısının 3.maddesinde; Çınarcık, Çamlık mevkii, pafta:14, "3152, 3153, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162" sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin  03.06.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. Karar No: 43)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27/05/2014 tarih ve 32046879-301.05.03-694 sayılı yazılarının 4. maddesi, İskele Meydanında bulunan park isminin değiştirilmesi için Meclis Üyesi Harun KARADEMİR'in 27.05.2014 tarihli 1247 kayıtlı dilekçesinin, Meclis Başkanlığınca görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir. Sözkonusu dilekçe, Belediye Meclis Üyeleri'nce müzakere edilmiş, yapılan müzakerelerin uzun sürmesi sebebiyle bir sonuca bağlanamamış olmasından dolayı, konunun Belediye Meclisinin 2. birleşiminin yapılacağı 06.06.2014 tarihinde görüşülmek üzere ertelenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 44)

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.05.2014 tarih ve 35657134-302.04-198 sayılı yazısında; Görülen ihtiyaç üzerine, tertipler arasında aktarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, konunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir.Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün belirttiği şekilde aktarım yapılmasının karara bağlanmasına ve kararın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:45)

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 03.06.2014 tarih ve 271 sayılı yazısı ile gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen; Belediye Otobüslerinde kullanılmak üzere, akıllı kartların fiyatlarının belirlenmesi gerektiğinden, konunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; belediye otobüslerinde kullanılacak olan akıllı kartların fiyatlarının, resimli olanlarının 10,00 TL ve resimsiz olanların 5,00 TL 'den satılmasına, 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesinin karara bağlanmasına ve kararın gereği için bir suretinin İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliğine ve bir suretinin Ulaşım Hizmetleri'ne gönderilmesine,Çınarcık Belediye Meclisi'nin 03/06/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 46)

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği, 2014 Haziran dönemi 2. birleşim toplantısını, 06.06.2014 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda  gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde,  ihtisas komisyonları raporlarını ve 2. birleşime ertelenen parkın isim değişikliği konularını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisi, 03.06.2014 tarihinde görüşülerek alınan, 40 sayılı kararı (Su Satış Tarifesi), 41 sayılı kararı (Fen İşleri Müdürlüğü Tarifesi) ve 42 sayılı kararları (Fen İşleri Müdürlüğü Şenköy ile ilgili harçlar) Tarife Komisyonuna havale edilmiştir. Tarife Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen konular hakkında gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılmak üzere  05.06.2014 tarihinde komisyon toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediyemiz Tarife Komisyonu raporu hakkında, Belediye Meclismizde, yapılan müzakereler sonucunda, oylamaya geçilmiş ve yapılan işaretli oylama sonucu; Komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, Madde 6 Su Tahakkuk Şefliği A-Su Satış Tarifesinin 01.07.2014 tarihinden itibaren uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 694 sayılı yazısının 3. maddesi, Çınarcık, Çamlık Mevkii, pafta: 14, "3152,3153,3158,3159,3160,3161,3162" sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği değişikliği talebi, belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmalarını yaparak, Komisyon Raporunu okuyarak Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Çınarcık, Çamlık Mevkii, Pafta: 14,  "3158, 3159, 3160, 3161" sayılı parsellerin, inşaata uygun olmayan alanda kaldığından, imar planı değişikliği talebinden çıkarıldığı, yalnızca; "3152, 3153, 3162" sayılı parsellerle ilgili plan değişikliği teklifi olduğu görüşülmüştür. Plan değişikliği talebiyle ilgili olarak; Yalova Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görüş alınmasına karar veren, İmar Komisyonu raporunun aynen kabul edilmesine, görüş alındıktan sonra konunun tekrar meclis gündemine alınıp görüşülmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:48)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27/05/2014 tarih ve 32046879-301.05.03-694 sayılı yazılarının 4. maddesi, İskele Meydanında bulunan park isminin değiştirilmesi için Meclis Üyesi Harun KARADEMİR'in 27.05.2014 tarihli 1247 kayıtlı dilekçesinin, Meclis Başkanlığınca görüşülüp karara bağlanması talep edilmiş olup, yapılan müzakerelerin uzun sürmesi sebebiyle, Belediye Meclisimizin yapılacağı 06.06.2014 tarihinde 2. birleşim toplantısında karara bağlanması kararına istinaden, konu meclisimiz 2. birleşiminde görüşülmüştür. Meclis Başkanının, İskele Meydanındaki parkın isminin değişmesi yerine "İskele Meydanı" olarak bilinen yerin isminin "Cumhuriyet Meydanı" olarak değiştirilmesi teklifi görüşülmüş ve bu teklif Meclis Üyelerince görüşülmeye başlanmıştır. Belediye Meclisimize sunulan ikinci teklif üzerinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilmiş ve oylama sonucunda "İskele Meydanı" olarak bilinen meydana "Cumhuriyet Meydanı" adının verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Kararın onayı sonrasında, isim tabelasının astırılmasına,    

Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 49)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.06.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 06.06.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!