ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Haziran ayı dönemi olağan toplantısını 02.06.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.05.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-156 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2015 Mali Yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Çevre Mühendisi ve 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisine ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan Çevre Mühendisi ve İnşaat Mühendisine ödenecek net ücretin belirlenmesi konusundaki talepleri, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. 2015 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştıracağımız, 1.dereceli Çevre Mühendisinin ve 1. dereceli İnşaat Mühendisinin 31.12.2015 tarihine kadar Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personeller olarak çalıştırılmasına ve 2015 yılı için bu personellere ödenecek net ücretin, söz konusu kadro ünvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2015 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 47)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.05.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-157 sayılı yazısında, Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1. dereceli 1 adet Çevre Mühendisi ve 1. dereceli 1 adet İnşaat Mühendisi kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere; 2015 yılı için Maliye Bakanlığı'nın 08.01.2015 tarih ve 247 sayılı genelgesinin 3. maddesine göre "5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına" ilişkin gereken meclis kararının alınması gerektiği belirtilmiş olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada. Çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ek ödemeden yararlandırılmasına ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesinde düzenlenmiş olan unvanlarına göre uygulanacak ek ödeme oranının tabanından ödenmesine ve sözkonusu genelge gereği sözleşme ücretinden ayrı olarak tespit edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 48)

6.Gündem Maddesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 100 sayılı yazısında; Çınarcık Kent Konseyi, 26.05.2015 tarih ve 2015/83 sayılı yazıları ile, Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No:1 adresinde bulunan; Harmanlar Mahallesi ve Hasanbaba Mahallesi Muhtarlıklarınca kullanılan binanın üst katının Çınarcık Kent Konseyi’ ne tahsis edilmesini talep etmiş olup, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, tahsisin gerçekleştirilebilmesi için, konunun Mecliste görüşülmesi talep edilmektedir.
Sözkonusu talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi gereği, şu an boş bulunan Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No:1 adresindeki, Harmanlar Mahallesi ve Hasanbaba Mahallesi Muhtarlıklarınca kullanılan binanın üst katının, Kent Konseyi’ne, tahsis edilmesine,  Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:49)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 27.05.2015 tarih ve 951 sayılı yazısında, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan, (imar pafta no: G22D13B1C) Çınarcık, Taşlıksırt Mevkii, pafta: G22D13B1C, ada: 619, "2 ve 3” sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 50)

8.Gündem Maddesi-     Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 27.05.2015 tarih ve 936 sayılı yazısında, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada: 128, " 1,2,3,4,5,6,7 " sayılı parseller ile ada: 129, " 1,2,3,4 " sayılı parsellerde imar uygulamasında DOP oranının % 40' a indirilmesi amacıyla yapılacak olan tadilat konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:51)

9.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği'nin,  27.05.2015 tarih ve 137 sayılı yazısında, ilçemizde yaz sezonuna yaklaşılması sebebiyle, trafik sorununun yaşanmaması için ilçemiz sınırlarına girecek toptancı araçlarının giriş-çıkış saatlerinin belirlenmesi amacıyla, Belediyemizin Trafik Komisyonu’nun oluşturulması ve konunun komisyonda görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Belediyemiz Zabıta Amirliği'nin,  27.05.2015 tarih ve 137 sayılı yazısında, belirtilen talep ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verildi. Yapılan müzakereler sonucunda trafik komisyonunun kurulmasına, komisyonun 3(üç) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucunda; Belediyemiz Trafik Komisyonunun Serap TANRIKULU(9 oy), Harun KARADEMİR (9 oy), Ali KIRICI (9 oy)’ dan oluşmasına ve söz konusu talep konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:52)

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2015 Haziran dönemi 2. birleşim toplantısını 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak şehirdışında bulunması sebebiyle, toplantıya iştirak edemediğinden, Meclis toplantısına,  Meclis 1. Başkan Vekili ve Belediye Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık etti. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonları raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarihli 50 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan, (imar pafta no: G22D13B1C) Çınarcık, Taşlıksırt Mevkii, pafta: G22D13B1C, ada: 619, "2 ve 3” sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 04.06.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliğinin kabulüne karar veren İmar Komisyon Raporu, Meclis üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:53)

Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarihli 51 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada: 128, " 1,2,3,4,5,6,7 " sayılı parseller ile ada: 129, " 1,2,3,4 " sayılı parsellerde imar uygulamasında DOP oranının % 40' a indirilmesi amacıyla yapılacak olan imar tadilatı değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 04.06.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar uygulamasında DOP oranının % 40' a indirilmesi amacıyla yapılması talep edilen tadilatla; yol, yeşil alanın azaldığı, konut alanı arttığı için reddine oybirliği ile karar veren İmar Komisyon Raporu, Meclis üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar tadilatı talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:54)

Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarihli 52 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, ilçemizde yaz sezonuna yaklaşılması sebebiyle, trafik sorununun yaşanmaması için ilçemiz sınırlarına girecek toptancı araçlarının giriş-çıkış saatlerinin belirlenmesi konusu için, Trafik Komisyonu 04.06.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik Komisyonu Raporunda; Toptancı araçlarının ilçemiz giriş-çıkış saatleri konusu görüşülmüş ve ilçemizde yaz sezonunda trafiği rahatlatmak amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.

İlçe Trafik Komisyonunun 29.05.2015 tarihli 2006/02 sayılı almış olduğu kararların 23. maddesinde yer alan yük indirme-bindirme saatlerinin (02:00-10:30) değiştirilerek 18:00’dan 02:00’a kadar yapılmamasına;
İlçe Trafik Komisyonunun 29.05.2015 tarihli 2006/02 sayılı almış olduğu kararların 2. maddesinde yer alan sağlı, sollu park yasağı uygulamasının iptal edilerek, Vali Akı Caddesi Dörtyol kavşağından başlayarak, Vali Akı Caddesi ile Poyraz Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan mesafede sol tarafta park yasağı uygulanmasına, 
Toplu Taşıma araçlarının güzergahının Perşembe günleri hariç olmak üzere; Yalova’ya gidiş yönü M.Ahmet Sugün Caddesi istikametinde tek yön olup, Yalova’dan dönüş yönünün ise Metin Aslan Caddesinden Turgut Kurt Caddesi istikametini takiben Yeni Camii önünden Coşgun Caddesine bağlanarak normal güzergahına devam etmesine;

Belediyemiz Meclis Trafik Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, kararın kesinleşmesinden sonra karar örneğinin İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar veren, Trafik Komisyon Raporu Meclis üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda belirtilen maddelerin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:55)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.06.2015 tarihinde 1. birleşim ve 04.06.2015 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!