ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Haziran ayı dönemi olağan toplantısını 07.06.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Üyesi Serap TANRIKULU Hastalık Raporu sunarak, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, talebi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 15.Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aydere Islahı işi için, kurumumuz ile bölge müdürlüğü arasında yapılması gereken  protokollerin imzalanması ve işlemlerin takibinin sağlanması amacı ile, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:46) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin g��rüşülmesine geçildi.

Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

4 .Gündem Maddesi: Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-1746 sayılı yazısıyla, 25.05.2016 tarih ve 3822 sayılı dilekçe ile müracaat eden;  10607692898 TC nolu Hüseyin TÜRENGÜL isimli şahısın, Belediyemiz İtfaiye Amirliğinde kullanılmak üzere DAF marka, XLRAE45CEOLO56358 şase nolu, 10.03.1992 üretim yılı olan İtfaiye Aracını ivazsız ve şartsız olarak Belediyemize hibe etmek istemekte olduğundan, aracın hibesinin kabul edilmesi ve aracın Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesi konularının, Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması talep edilmiştir. Talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; ivazsız ve şartsız olarak Belediyemize hibe edilmek istenen İtfaiye Aracının kabul edilmesine ve aracın Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, bahsi geçen itfaiye aracının Belediyemiz adına alınması ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

5 .Gündem Maddesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-1847 sayılı yazısıyla; Ulusal ve Uluslararası   Belediyecilik ve şehircilik anlayışında, uygulama ve geliştirilme imkânlarını sağlayan, Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulmuş olan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne, Belediye Başkanlığımızın üye olması, Çınarcık Belediye Başkanı  Avni KURT’un Belediyemizi temsilen asil üye olarak yetkilendirilmesi ve bir Meclis üyesinin yedek üye olarak belirlenmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması talep edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne, Belediye Başkanlığımızın üye olmasına, Çınarcık Belediye Başkanı  Avni KURT’un Belediyemizi temsilen asil üye olarak yetkilendirilmesine ve Meclis üyesi Coşkun PARLAK’ın yedek üye olarak belirlenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 48)

6.Gündem Maddesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-1848 sayılı yazısıyla; Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. ve 3.  maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinin (c) fıkrası gereği, Çınarcık Belediye Başkanlığı’mızın üye olması ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni KURT’un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Belediye Başkanlığı’mızın SODEM’e üye olmasına ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni KURT’un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL Red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 49)

7.Gündem Maddesi:Fen İşleri Müdürlüğü'nün 01.06.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısının 1. Maddesinde, 05.05.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 2016/45 sayılı Belediye Meclis kararında; İsim Verme Komisyonu'nun 24/05/2016 tarihinde tekrar toplanıp yerlerinde tespit edilerek, ismi olmayan parklara isim verilmesine ve mevcut isimlerin teyit edilmesine karar verilmiştir. Komisyon 24/05/2016 tarihinde toplanmış, raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur. Ekteki komisyon raporunun incelenerek, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların, mevcut isimlerinin teyit edilmesi, ismi olmayanlara isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. sözü edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; oylamaya geçilmiş, Komisyon raporunun ve ekteki İsim Listesinin aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesini (n) bendi gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Kararın onayı sonrasında, isim tabelasının astırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

8.Gündem Maddesi: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 01.06.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısının 2.maddesi olan, 30.05.2016 tarih ve 4107 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın, yer talebi konulu dilekçesinin, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep,  Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, gerekli incelenmesi ve  araştırmaların yapılması için, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 51)

9. Gündem Maddesi: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 01.06.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısının 3.maddesi, İller Bankasınca ihale edilen Çınarcık İçme Suyu hattında 408-413, 317-341, 1429-1431, 861-858, 936-195, 150-1151, 1159-1162, 753-752, 463-473, 1111-1112, 1185-1186 no:lu düğüm noktaları arasında  yaklaşık olarak 2358 metre hat belirli sebeplerden dolayı yapılamamıştır. Vali Akı Caddesindeki 134- 241 no:lu düğüm noktaları arasındaki binalara abone hattı verilememektedir. Yukarıdaki bahsi geçen yapılmamış  hatlara karşılık olarak 134-241 no:lu düğüm noktaları arasındaki hattın, İller Bankasınca  uygun çapta HDPE  boru ile yüklenici firmaya  yaptırılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu Meclis üyelerince müzakere edilerek, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve E.23966 sayılı yazıları gereği Çınarcık (Yalova) İçmesuyu İkmal İnşaatı işinde %17,50 sözleşme bedeli artışı içerisinde sahil kesiminde bulunan 167-219A-219-220-233-222-224-226-228-240-241-….578 nolu düğüm noktaları arasındaki Ø200 mm İçmesuyu hattının yaptırılmasından dolayı 134-241 nolu düğüm noktalaraı arasındaki içmesuyu hattının Ø160 mm olarak yaptırılmasına ve konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni KURT’un yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 52)

10. Gündem Maddesi: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 01.06.2016 tarih ve 1931 sayılı yazısının 4.maddesi, Çınarcık içi cadde ve sokakların, asfalt, bordür ve beton baskı kaldırım yapım işi için İller Bankası'ndan kredi kullanılması ve yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep Konusu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş ve oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Çınarcık içi cadde ve sokakların, asfalt, bordür ve beton baskı kaldırım yapım işi için İller Bankası'ndan kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA ve Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 53)

11 . ( Ek ) Gündem Maddesi: Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilen, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, 07.06.2016 tarih ve 2039 sayılı yazısında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 15.Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aydere Islahı işi için, kurumumuz ile bölge müdürlüğü arasında yapılması gereken  protokollerin imzalanması ve gerekli işlemlerin takibinin sağlanması amacı ile Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; İlçemizde bulunan Aydere Islahı işi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 15.Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokollerin imzalanmasına gerekli işlemlerin takibinin yapılması için Belediye Başkanı Avni KURT’a tüm iş ve işlemler ile ilgili tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 07.06.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 08.06.2016 tarihinde toplanmasına (saatleri komisyon üyeleri belirleyecek) ve Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 10.06.2016 tarihi Cuma günü saat:14:00’de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Haziran dönemi 2. birleşim toplantısını 10.06.2016 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Toplantısına, meclis üyelerinin tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde İhtisas Komisyonlarının raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 07.06.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 51 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın, yer talebi, İmar Komisyonu tarafından 08.06.2016 tarihinde toplanarak, talep üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmış ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda;“İmar Komisyonu talep edilen konu üzerinde çalışmak üzere, Belediyemizin adına kayıtlı tüm tapu kayıtlarının İlçe Tapu Müdürlüğü’nden istenmesine ve gelen tapu kayıtları üzerinde, araştırma ve çalışma yapmak üzere Komisyonun belirlediği 29.06.2016 tarihinde yine aynı yer ve saatte toplanarak, talep konusunun Temmuz ayında yapılacak Meclis toplantısında görüşülmek üzere Komisyon Raporunun sunulmasına ve Temmuz ayında Komisyon Raporunun incelenerek Meclis’te talebin karara bağlanmasına”  oybirliği ile karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, talep edilen konunun Temmuz ayındaki Mecliste karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 55)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.06.2016 tarihinde 1. birleşim ve 10.06.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!