ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Haziran ayı Meclis Toplantısı, 06.06.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU ve Hüseyin ÖZER’in hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.05.2017 tarih ve E.3644 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına 1. dereceli GİH sınıfından Muhasebeci kadrosunun iptal edilip yerine 3. dereceli GHİ sınıfından VHKİ kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin meclisce onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 45)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.3603 sayılı Çınarcık Belediye Spor Kulübüne nakdi yardımın yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 76.600,00 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 46)

3.Gündem Maddesi - Belediyemiz İtfaiye Amirliği’nin 26.05.2017 tarih ve 37807928-301.05.03-E.3575 sayılı yazısındaki talepleri Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince, Belediyemiz İtfaiye Amirliği hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 1(bir) adet Arazöz Araç alımın yapılmasına ve Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, alım ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 47)

4. Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.3609 sayılı yazısındaki talepleri Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nde kullanılmak üzere altı (6) adet otobüs, bir (1) adet damperli kamyon ve Mezarlık Hizmetleri’nde kullanılmak üzere bir (1) adet cenaze nakil  hizmet araçlarının alınmasına ve Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, alım ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 48)

5. Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.05.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.3609 sayılı yazısı ile, Çınarcık, muhtelif caddelerde (Hasanbaba yolu, Ahmet SUGÜN Cad., Coşgun Cad.) asfaltlama yapım işi için; İller Bankası'ndan kredi kullanılması ve yetki verilmesi konulu talepleri Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, kredi talebinin kabul edilmesine ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni KURT’un yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA Red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 49)

6. Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Birimi’nin 29.05.2017 tarih ve 99315281-301.05.03-E.3641 sayılı yazısındaki talebi Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu,  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan reklam levhaları billboard, megalight, raket, modern otobüs durağındaki panolar ve belediyemize ait olan elektrik direkleri(meclis toplantısında talebe eklenmesi kararlaştırılmıştır.)'nin  ücret karşılığı günlük kullanıma sunulmasına, günlük ücretin belirlenmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için ücret konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

7. Gündem Maddesi - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 26.05.2017 tarih ve 71926121-301.05.03-E.3572 sayılı yazısı ile, Bulgaristan-Pavel Banya Belediyesi, Belediyemiz ile  Kardeş Şehir olmayı talep etmiş olduğundan konu Meclis Üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrası hükmü doğrultusunda, Bulgaristan-Pavel Banya Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 51)

8. Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği’nin 23.05.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.3483 sayılı yazısı ile, İlçemizde ikamet eden vatandaşların talep ettikleri kayıtlı taksi ve taksi durağı talebi konulu talebi, meclis üyelerine arz edildi. Talep edilen konusu üzerine Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda, ilçemizde yaşayan vatandaşların talepleri, ilçemizde bulunan 5 Mahalle Muhtarlıklarının (Karpuzdere, Harmanlar, Taşliman, Çamlık, Hasanbaba) ve  Sağlık Bakanlığı-Çınarcık Devlet Hastanesi’nin yazılı görüşleri doğrultusunda ve 5393  sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p)fıkrası gereğince, ilçemizde kayıtlı taksi sayısı ve taksi durağı sayısının belirlenmesi hususunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 52)

9. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 31.05.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.3718 sayılı yazısının 1. Maddesi ile, Yaz aylarında uygulanacak inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu üzerine Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, talep konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, yaz aylarını kapsayacak tarih aralığının belirlenmesi  ve çalışma yasağının günleri ve saatlerinin belirlenmesi sebebiyle, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 53)

10. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 31.05.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.3718 sayılı yazısının 2. Maddesi ile, Çınarcık'ta yeni yapılacak ve yeniden boyanacak binaların renklerinin belirlenmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu üzerine Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, talep konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, yeni yapılacak ve yeniden boyanacak binaların renklerinin belirlenmesi sebebiyle, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 06.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Tarife, Trafik ve İmar Komisyonlarının 07.06.2017 tarihinde, kendilerinin belirleyeceği saatte toplanmasına ve 2017 Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 09.06.2017 tarihi Cuma günü saat:14:30’da yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife, Trafik ve İmar Komisyonlarının Raporlarını görüşmek üzere, 09.06.2017 Cuma günü saat:14:30'da başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğu görüldü.

Belediye Meclisimizin 2017/50 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan reklam levhaları billboard, megalight, raket, modern otobüs durağındaki panolar ve belediyemize ait olan elektrik direklerinin  ücret karşılığı günlük kullanıma sunulmasına, günlük ücretin belirlenmesi konusu Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. “2017 yılı Çınarcık Belediyesi Gelir Tarifesi, Madde 5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Birimi 2017 Ücret Tarifesine, C- Reklam Levhaları Ücretleri (+KDV) (5393/18-f md.) bendinin eklenmesine ” karar veren Tarife Komisyonu Raporu, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda Tarife Komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.)(Karar No:55)

Belediye Meclisimizin 2017/52 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, İlçemizde ikamet eden vatandaşların talep ettikleri kayıtlı taksi ve taksi durağı talebi konusu Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Trafik Komisyonu Raporu, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda Komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, komisyon raporunun 11. Maddesinde belirtilen “Tahditli Ticari Taksilerin ve Durak Yerlerinin Çalışma Usulleri” ile ilgili yönetmeliğin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Zabıta Amirliğince hazırlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No:56)

Belediye Meclisimizin 2017/53 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Hesap Komisyonuna havale edilen, Yaz aylarında uygulanacak inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonu Raporu, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda Komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No:57)

Belediye Meclisimizin 2017/54 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Hesap Komisyonuna havale edilen, Çınarcık'ta yeni yapılacak ve yeniden boyanacak binaların renklerinin belirlenmesi Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonu Raporu, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup; yapılan işaretli oylama sonucunda Komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. .(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No:58)

 Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.06.2017 tarihinde 1. birleşim ve 09.06.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!