ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Kasım dönemi olağan toplantısını 04.11.2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis üyesi Hüseyin ÖZER'in Çınarcık Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğinden aldığı iş göremezlik belgesini Meclis Başkanlığına sunarak toplantıya katılmamış olduğu ve diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Ekim ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Görüşülmesi önerilen başka konu bulunmaması üzerine, sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Su Tahakkuk Şefliği'nin 20.10.2014 tarih ve 29 sayılı yazıları ile, Ülkemizin çeşitli İl, İlçe ve Beldelerinde kullanımı hızla artmakta olan Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Elektronik İçme Suyu Sayaç Sisteminin, ilçemizde de denenmesi mevcut kullanılmakta olan mekanik sayaçların artık çağımıza uymadığı ve tahsilat zorluğu yaşattığı malumdur; Ön Ödemeli Akıllı kartlı Su Sayaçlarının su tasarrufu, tahsilat kolaylığı, etkin denetim, insan kaynaklı hataların en minimuma inmesi, tahsilatın maksimuma ulaşması, ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıkların sonlanması, zaman, personel, kırtasiye tasarrufunun sağlanması ve istismarların ortadan kalkması gibi konularda Belediyemize büyük fayda sağlayacağı düşünülen Elektronik Kartlı Su Sayaç sistemine geçilmesinin, Belediye Meclisimizce görüşülmesini talep edilmektedir.  Konu Belediye Meclisimizde görüşülmüş olup, Meclisimizde yapılan müzakeler sonuncunda;

Yeni Abonelerde, Arızalı sayaçlarda, Kaçak su kullananlarda, Kendi isteği ile sisteme geçmek isteyenlerde, Yeni inşaat ruhsatı alanlarda(Şantiyelerde), Abonelik devirlerinde, Borcundan dolayı suyu kesilenlerde(4 (dört) döneme (aylık) kadar birikmiş su borcu bulunan abonelerde) sisteme geçilmenin zorunlu tutulmasına;

Başta Belediyemizde su tasarrufu ve tahsilat kolaylığı sağlamak üzere, su borcu ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Ön Ödemeli Elektronik sayaç takılması ve Ön Ödemeli Elektronik Sayaçların, abonelerden 12(oniki) eşit taksitle tahsil edilmesi, su depozito ücreti alınmaması ve ön ödemeli elektronik sayaç takanlara %10 oranında su ücretinde indirim yapılmasına,

Belediyemize Elektronik sayaç satmak isteyenlerin Belediyemizce hazırlanacak olan şartname ve sözleşme hükümlerine uyması, kurulum, yazılım ve entegrasyonun yüklenici firma tarafından karşılanması ve söz konusu uygulama ile ilgili işlemleri yürütmeye gerekli olabilecek protokol ve sözleşmeleri hazırlatmak ve onaylamak için Belediye Başkanı Avni KURT'a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisi'nin 04.11.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 75)

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 20.10.2014 tarihli 424 sayılı yazıları ile, 2015 Mali Yılı Bütçesine ilişkin çalışmalar ve Başkanlık ile Belediye Encümen tetkiki tamamlanış olup, bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) bendi gereğince, Belediye Meclisince görüşülüp, karara bağlanması talebi doğrultusunda, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizin 2015 Mali yılı bütçe tasarısı ekleriyle birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi b bendi gereği, 28/08/2014 tarih ve 122 Sayılı Encümen Kararı ile görüşülerek karara bağlanmış ve meclis gündemine getirilmiştir. Başkanlıkça gelir ve gider denk olmak üzere 25.000.000,00-TL olarak hazırlanan bütçe tasarısının, üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 76)

Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 28.10.2014 tarih ve 686 sayılı yazılarında, 2015 yılı Gelir Tarifesinin, Belediye Meclisimizce görüşülmesi  talep edilmektedir. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizin 2015 Mali Yılı Tarifesinin belirlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, tarife tasarısının, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:77)

Çınarcık Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 28.10.2014 tarih  ve 49914337.800/412 Sayılı yazısına istinaden, Yazı İşleri Müdürlüğü'nüm 28.10.2014 tarih ve 99565429-301.05.03-312 sayılı yazılarında; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında Belediye Hizmet Binamızın üst katında bulunan bölümlerden 3 adet odayı, Merkezlerine ait kurs yeri olarak kullanmak istediklerini belirtip, 3 adet odanın kendilerine tahsis edilmesini talep etmektedirler.Konu, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14/a maddesinde; Belediye, vatandaşları için, meslek ve beceri kazandırma hizmetleri yapar veya yaptırır ifadelerinin yer alması ve Çınarcık’ta yaşayan bayanların beceri kazanmaları ve bu anlamda meslek edinmeleri hususu da göz önünde bulundurularak, kursiyerlerin eğitim görmeleri için, Belediye Hizmet Binamızın üst katında boş bulunan 3 odanın, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim dönemi boyunca, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "e" bendi uyarınca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsisine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:78)

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği, 2014 Ekim dönemi 2. Birleşim Toplantısını, 07.11.2014 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve Meclis Üyesi Ömür ERTÜRK’ün Çınarcık Devlet Hastanesi, Aile Hekimliğinden verilen işgöremezlik belgesini beyan edip toplantıya katılmadığı ve Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı tespit edilmiş olup; iki meclis üyesi dışında tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde,  ihtisas komisyonu raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.      

04.11.2014 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 76 sayılı karar ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının kabulü yönünde görüş beyan etmiş olup, Meclis Başkanlığınca, gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan tüm bütçe kalemleri, oylamaya sunulmuştur. Tüm bütçe kalemlerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde; 2015 yılı Mali Bütçe Tasarısının tamamının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:79)

04.11.2014 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 77 sayılı karar ile Meclis Tarife Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup,Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisce yapılan müzakereler sonucunda; 2015 yılı Gelir Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı Gelir Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:80)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.11.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 07.11.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!