ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Kasım ayı dönemi olağan toplantısını 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

4.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 19.10.2015 tarihli 308 sayılı yazıları; 2016 Mali Yılı Bütçesine ilişkin çalışmalar ve Başkanlık ile Belediye Encümen tetkiki tamamlanış olup, bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) bendi gereğince, Belediye Meclisince görüşülüp, karara bağlanması talebi doğrultusunda, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu;  Belediyemizin 2016 Mali yılı bütçe tasarısı ekleriyle birlikte 27.08.2015 tarih ve 130 sayılı Encümen Kararı ile görüşülerek karara bağlanmış ve meclis gündemine getirilmiştir. Başkanlıkça gelir ve gider denk olmak üzere 35.000.000,00-TL olarak hazırlanan bütçe tasarısının, üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, Belediye Meclisinin oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 75)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 27.10.2015 tarih ve 463 sayılı yazılarında, 2016 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, Belediye Meclisimizce görüşülmesi  talep edilmektedir. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin belirlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, tarife tasarısının, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, Belediye Meclisinin oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 76)  

 

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 2262 sayılı yazılarında, Belediyemiz sınırları içerisinde, inşaat çalışmalarının hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde olması konusunun, Belediye Meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir. Talep Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş ve konu ile ilgili, İlçemizin büyümesi sebebiyle Pazar günleri hariç olmak üzere inşaat çalışma saatlerinin 30.05.2016 tarihine kadar  (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ) 08.00-17.00 olmasına, Pazar günleri beton dökme, ağır nakliyat, iş makineleri çalışması, tozlu ve gürültülü inşaat ve hafriyat yapılmasının yasaklanmasına ve çirkin görünüm, çevreyi kirletme, gürültü kirliliği gibi olumsuz etkisi olan tüm tadilat-tamirat ve inşaat işlerinin yapılmasının yasaklanmasına, söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  Belediye Meclisinin oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 77)   

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2015 Kasım dönemi 2. birleşim toplantısını 06.11.2015 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde ihtisas komisyonlarımız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarife Komisyonu Raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 75 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının kabulü yönünde görüş beyan etmiş olup, Meclis Başkanlığınca, gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan tüm bütçe kalemleri, oylamaya sunulmuştur. Tüm bütçe kalemlerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde; 2016 yılı Mali Bütçe Tasarısının tamamının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL, red yönünde oy kullandı.) (Karar No:78)

Belediye Meclisimizin 76 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2016 Gelir ve Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisde yapılan müzakereler sonucunda; 2016 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, 2016 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Sait SARAL, red yönünde oy kullandı.) (Karar No:79)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.11.2015 tarihinde 1. birleşim ve 06.11.2015 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!