ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Kasım ayı dönemi olağan toplantısını 01.11.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Sait SARAL’ın cenazesi olduğundan şehir dışında bulunduğundan, Serap Tanrıkulu’nun ise okuldan acil şekilde çağırılması sebebiyle izinli sayılmalarını talep ettikleri Nizamettin BALKAYA tarafından Meclis başkanlığımıza sunulmuş ve izinli sayılmaları Meclis üyelerince de uygun görülmüş olup, yapılan oylamada oybirliği ile izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Meclis üyesi Hüseyin ÖZER’in rapor sunarak toplantıya katılmadığı tespit edilmiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündem Maddesi - Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 23614940-301.05.03-4877 sayılı yazılarında, 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, Belediye Meclisimizde görüşülmesi talep edilmektedir. Talep konusu belediye meclisinde müzakere edilmiş olup, konu ile ilgili incelemelerin yapılması için konunun Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 80)

5.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 35657134-301.05.03-4862 sayılı yazıları; 2017 Mali Yılı Bütçesine ilişkin çalışmalar ve Başkanlık ile Belediye Encümen tetkiki tamamlanış olup, bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) bendi gereğince, Belediye Meclisince görüşülüp, karara bağlanması talebi doğrultusunda, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu; hazırlanan bütçe tasarısının, üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 81)

6. Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.10.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-4921 sayılı yazılarında, Belediyemiz sınırları içerisinde, kış aylarında inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konusunun, Belediye Meclisimizde görüşülmesi  talep edilmektedir. Talep konusu belediye meclisinde yapılan müzakereler sonucunda, Belediyemiz sınırları içerisinde, kış aylarında (01/11/2016-01/06/2017) tarihleri arasında inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konulu talebi, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş ve talep konusunda, kış sezonunun 01.11.2016-01.05.2017 tarihleri arasında olmasına,  Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışma saatlerinin 08.00-18.00 olmasına, Cumartesi günü ise çalışma saatinin 09.00-18.00 olmasına, Pazar günü tüm inşaat çalışmalarının yasaklanmasına, söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli 1. Birleşim Toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Belediye Meclis Üyesi Harun KARADEMİR çekimser yönünde oy kullandı.) (Karar No: 82)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 01.11.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Kasım dönemi 2. birleşim toplantısını 03.11.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve Meclis üyeleri Ömür ERTÜRK, Hüseyin ÖZER, Sait SARAL ve Serap TANRIKULU’nun mazeretsiz olarak katılmadığı görüldü ve Meclis üyesi Harun KARADEMİR’in izinli sayılması yönünde verdiği dilekçe okundu ve yapılan oylamada izinli sayılmasına karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde ihtisas komisyonlarımız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarife Komisyonu Raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 80 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2017 Gelir ve Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, 2017 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:83)

Belediye Meclisimizin 81 sayılı kararı ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının kabulü yönünde görüş beyan etmiş olup, Meclis Başkanlığınca, gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan tüm bütçe kalemleri madde madde okunarak, meclis üyelerinin isimleri okunarak oylamaya sunulmuştur. Tüm bütçe kalemlerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde; 2017 yılı Mali Bütçe Tasarısının tamamının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:84)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.11.2016 tarihinde 1. birleşim ve 03.11.2016 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!