ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Kasım ayı Meclis Toplantısı, 07.11.2017 Salı günü saat: 14:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı, yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Ekim ayı Olağan Meclis Toplantılarına ilişkin karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 .Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 25.10.2017 tarih ve 23614940-301.05.03-E.7160 sayılı yazılarında, 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinin, Belediye Meclisimizde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 66)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25.10.2017 tarih ve 35657134-301.05.03-E.7165 sayılı yazılarında; 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve ekleri Belediye Encümeni tarafından incelenmiş olup, 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve eklerinin, Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi, Meclis Üyelerine arz edildi. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli çalışmaların yapılması için konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 67)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.11.2017 tarih ve 35657134-301.05.03-E.7414 sayılı yazısında; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.11.2017 tarih ve E.7402 sayılı yazısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi Belediyenin görev ve sorumlulukları uyarınca yapılacak hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 26.10.2017 tarih ve E.7205 yazısında ise Ulaşım Hizmetleri Şefliği bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet otobüs alımı için; müdürlük bünyesinde ikili düzey hesap kodları arasında toplam: 1.825.000,00 TL  aktarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan talep konuları, Belediye Meclisine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, talep edilen müdürlük bünyesinde ikili düzey hesap kodları arasında toplam: 1.825.000,00TL  aktarım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 68)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği'nin 31.10.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.7343 sayılı yazısındaki, İlçemizde kurulan pazar yerlerinde düzenin ve disiplinin sağlanması adına pazar yeri devir ücretinin kısa süreliğine bir defaya mahsus olmak üzere Belediyemizin 2017 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, Madde 9-Zabıta Hizmetleri 2017 yılı Gelir Tarifesi, B- Pazar Yerleri Tahsis Ücreti, d) Pazar Yeri İlk Tahsis Ücreti 1.600,00TL’nin yeniden değerlendirilmesi talebi Belediye Meclisine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, İlçemizde kurulan pazar yerlerinde düzenin ve disiplinin sağlanması adına bir defaya mahsus olmak üzere, Belediyemizin 2017 Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, Madde 9-Zabıta Hizmetleri 2017 yılı Gelir Tarifesi, B- Pazar Yerleri Tahsis Ücreti, d) Pazar Yeri İlk Tahsis Ücreti 1.600,00TL’nin, 31.12.2017 tarihine kadar 500 TL’ye indirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 69)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 07.11.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Tarife ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2017 tarihinde, komisyon üyelerinin belirleyeceği saatte toplanmasına ve 2017 Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 10.11.2017 tarihi Cuma günü saat:14:00’de yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu görüşmek üzere, 10.11.2017 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Sait SARAL mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, Meclis üyeleri Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU’nun Meclis Başkanlığı’na vermiş olduğu izinli sayılmaları yönündeki dilekçeler sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda Meclis üyeleri Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Toplantı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi birinci fıkrasına göre toplantı ve yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla olduğundan toplantıya geçildi. Başkanlık Divanı, yoklama yapıldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

-Belediye Meclisimizin 2017/66 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2018 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2018 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, 2018 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:70)

-Belediye Meclisimizin 2017/67 sayılı kararı ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2018 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oyçokluğu (Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER ve Nizamettin BALKAYA muhtelif maddelerde red yönünde oy kullandı.) ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2017 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:71)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.11.2017 tarihinde 1. birleşim ve 10.11.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!