ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Mart ayı dönemi olağan toplantısını 03.03.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Belediye Başkanı Avni KURT, Belediyenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak şehirdışında bulunması sebebiyle, toplantıya iştirak edemediğinden, Meclis toplantısına,  Meclis 1. Başkan Vekili ve Belediye Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık etti. Meclis üyelerinden; Hakkı ÇELİK 25.02.2015 tarihli 547 sayılı dilekçe ve Serap TANRIKULU 03.03.2015 tarih ve 600 sayılı dilekçe ile mazeretlerini bildirip, izinli sayılmaları talepleri Meclis üyelerimize okundu. Meclis üyelerimiz Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmaları konusunda yapılan oylamada, iki meclis üyesinin izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Şubat ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Meclis Başkanı, Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen 02.03.2015 tarih ve 776 sayılı Yalova Kadastro İl Müdürlüğü’nün yazısı gereği Şubat ayı Meclis Toplantısında karar verilen Kadastro Çalışmaları için seçilen bilirkişilerden bazı isimleri kabul etmemiş olduğundan, bilirkişiliği kabul edilmeyen isimlerin yerine yenilerini seçmemiz gerekmekte olup,bu konunun gündeme alınmasını teklif ediyorum. Oylarınıza sunuyorum. Konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile kabul edilmiş, gündeme eklenmiştir. Başka gündem dışı olup, görüşülmesi istenen konu talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Şefliği’nin 25.02.2015 tarih ve 67 sayılı yazısında; 22.12.2014 tarih ve 3378 sayılı dilekçeyle müracaat ederek İlçemiz, Çalıca Köyü Girişi Ata Sokak No: 22/B adresindeki yerin İçkili yerler bölgesine alınması talep edilmektedir. Anılan talep ile ilgili, Belediyemiz Gelir Şefliği, Fen İşleri Müdürlüğüne içkili yerler bölgesine alınması için 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına ilişkin yönetmelik hükümlerince, Fen İşleri Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na görüş sorulmuştur. Anılan yeri ile ilgili olarak, alınan cevabi yazılarda yerin İçkili Yerler Bölgesine alınmasında bir sakınca olmadığını bildirmiştir. 10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Şefliği’nin 25.02.2015 tarih ve 67 sayılı yazısı ile, talep edilen yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması teklifi konusu, Belediye Meclisinde görüşülmüş ve ölçümlü kroki incelenmiş olup, konu Meclis üyelerimizce müzakere edilmiştir. 10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince anılan yerin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarihli Meclis Toplantısında mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.( Karar No: 17) 
 

Belediye Meclisimizin gündem dışı olup, oybirliği ile gündeme eklenen, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 03.03.2015 tarih ve 80 sayılı yazısında, Yalova Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 02.03.2015 tarih ve 796 sayılı yazısında, 06.02.2016 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis kararınca seçilen, bazı bilirkişi isimlerinin, yapılan araştırmalarında uygun bulunmadıklarının  tespit edildiği, bu kişilerin yerine yenilerinin seçilmesi talep edilmiştir. Konu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup;  06.02.2015 tarih ve 2015/13 sayılı meclis kararı ile Kadastro Çalışmalarında görev yapmak üzere seçilen ancak, yapılan incelemeler neticesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi ve 47/b maddesi ve Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince uygun bulunmayan, Çamlık Mahallesi için seçilen asil üye Ali Fuat YÜKSEL'in yerine Ayşe SUGÜN (T.C:47995918248 Baba adı: Hasan). Yedek üye  Halit oğlu Durmuş BİÇER'in yerine Ali Selçuk ERDOĞAN (T.C:36098314880  Baba adı:Halit ). Hasanbaba Mahallesi için seçilen yedek üye Ahmet oğlu Adnan ÖZDEMİR'in yerine Ali COŞGUN(T.C:41300141420 Baba adı:Yaşar), yedek üye Kaya oğlu Osman YÜKSEL'in yerine Hüseyin ÇAYLAK(T.C:36158312818 Baba adı:Necip). Karpuzdere Mahallesi için seçilen asil üye Ömer ÇEVİK'in yerine Ali SAKALLIOĞLU (T.C:39065215944 Baba adı:Kazım) olarak bilirkişi seçimlerinin kabulüne ve alınan kararın bir örneğinin Yalova Kadastro İl Müdürlüğüne gönderilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarihli Meclis Toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:18)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!