ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Mart ayı dönemi olağan toplantısını 01.03.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Sait SARAL hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği'nin 15.02.2016 tarih ve 70204891-301.05.03-44 sayılı yazısında, Belediyemiz Zabıta Amirliği’nce hazırlanan; Pazar Yerleri Yönetmeliği, Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği ve Oto Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği’nin, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını talep edilmektedir. Hazırlanan Yönetmelikler, Meclis Üyelerine okunmuş ve Belediyemiz Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda, Yönetmeliklerde daha ayrıntılı incele yapılması için kabulü oylamasının, Belediye Meclisi 2. Birleşim toplantısına bırakılmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 20)

5.Gündem Maddesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 61 sayılı yazısında; Makedonya’nın Rodovis Belediyesi, Belediyemiz ile kardeş şehir olmak için iyi niyet mektubu yazarak bizimle kardeş şehir olma isteklerini bildirmişlerdir. Rodovis ve Çınarcık arasında dostane ilişkiler geliştirmek; eğitim, kültür, spor, sağlık, bilim, ekonomi ve Avrupa Projeleri konularında işbirliğinde bulunmak ve karşılıklı projeler geliştirmek amacıyla bu ilişkinin iki şehre de fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Çınarcık ile Rodovis şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hususunda teklifin, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talep yazısı, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Makedonya’nın Rodovis Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:21)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.02.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-86 sayılı yazısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. ve 52. Maddeleri gereğince; Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesi ve 6583 sayılı Bütçe Kanunu'nun (K) cetveli III/B-1 maddesi gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 248,84 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu ücretlerinin belirlenmesinin görüşülüp gerekli kararın alınması teklif edilmiştir. Teklif Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 248,84 TL olarak belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:22)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 24.02.2016 tarih ve 513 sayılı yazısının 1. maddesi olan, Çınarcık, Aktoprak Mevkii,  pafta: G22D13A2C, ada: 570, “21” sayılı parselin ekteki plan tadilatı konusunun, 05.02.2016 tarih, 2016/18 sayılı Belediye meclis kararıyla; İmar plan değişikliği açıklama raporu yetersiz görüldüğünden dolayı, açıklama raporu daha açıklayıcı bir hale getirildiğinden sonra tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. İmar Plan dosyası yeniden düzenlenerek, Belediye Başkanlığı’mıza sunulmuş olup, ekteki plan tadilatı konusunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:23)

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 24.02.2016 tarih ve 513 sayılı yazısının 1. maddesi olan, Çınarcık, Aktoprak Mevkii,  pafta: G22D13A2C, ada: 570, “21” sayılı parselin ekteki plan tadilatı konusunun, 05.02.2016 tarih, 2016/18 sayılı Belediye meclis kararıyla; İmar plan değişikliği açıklama raporu yetersiz görüldüğünden dolayı, açıklama raporu daha açıklayıcı bir hale getirildiğinden sonra tekrar görüşülmesine karar verilmiştir. İmar Plan dosyası yeniden düzenlenerek, Belediye Başkanlığı’mıza sunulmuş olup, ekteki plan tadilatı konusunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:24)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 01.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 03.03.2016 tarihinde saat: 14.00’de ve Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 04.03.2016 tarihi Cuma günü saat:14:00’de yapılması kararlaştırılmıştır. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Mart dönemi 2. birleşim toplantısını 04.03.2016 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Toplantısına, meclis üyelerinin tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde Yönetmeliklerin görüşülmesine ve ihtisas komisyonu raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 20 sayılı karar ile Meclis Üyelerince incelenmesi için kabul oylaması 2. birleşim toplantısına bırakılan, Belediyemiz Zabıta Amirliği’nce hazırlanan; Pazar Yerleri Yönetmeliği, Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği ve Oto Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği’nin, Belediye Meclisinde görüşülmesine geçilmiş ve konu Meclis Üyelerince müzakere edilerek hazırlanan yönetmeliklerin Meclis Toplantısında düzenlendiği gibi,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.03.2016 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.(Karar No:25)

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 23 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Aktoprak  Mevkii, pafta: G22D13A2C, ada: 570, "21" sayılı parselin plan tadilatı değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 03.03.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatı için 2 kabul, 1 çekimser olarak kabulüne karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabulüne oyçokluğu ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile  (Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER red yönünde, Serap TANRIKULU ise çekimser yönde oy kullanmıştır) karar verildi.(Karar No:26)

Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 24 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Aktoprak  Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada: 554, "13" sayılı parselin plan tadilatı  değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 03.03.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatı için 2 kabul, 1 çekimser olarak kabulüne karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabulüne oyçokluğu ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile  (Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER red yönünde, Serap TANRIKULU ise çekimser yönde oy kullanmıştır) karar verildi.(Karar No:27)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.03.2016 tarihinde 1. birleşim ve 04.03.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!