ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Mart ayı Meclis Toplantısı 07.03.2017 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş olup,  diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2017 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

1 .Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.1179 sayılı yazısında, Belediyemizde oluşturulan norm kadroda ihtiyaçlar doğrultusunda değişikliklerin yapılması uygun görülmüş olduğundan Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca, hizmetlerin aksamaması adına 13. dereceli YH sınıfından Temizlik Hizmetlisi kadrosunun iptal edilip, yerine 5. Dereceli YH Temizlik Hizmetlisi kadrosunun ve 12. dereceli YH sınıfından Bekçi kadrosunun iptal edilip, yerine 5. Dereceli YH Bekçi kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanması teklif edilmiştir. Talep konusu Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, işaretli oylama sonucunda söz edilen talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.( Meclis üyeleri Hüseyin ÖZER, Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL red yönünde oy kullanmışlardır.) (Karar No: 25)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Birimi'nin 24.02.2017 tarih ve 99315281-301.05.03-E.1096 sayılı yazısında, İlçemizde yaşayan ve “Gazi” olan Mehmet Şefik CENGİZOĞLU isimli vatandaşın Belediye Başkanlığımıza verdiği 24.02.2017 tarih ve 16052 sayılı dilekçe ile Belediyemizce alınan “Özel Aile Mezar Yeri Ücretinin” gazi ve eşlerine indirimli olarak verilmesini talep etmiş olduğundan, talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,   Çınarcık Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 26)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 07.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Mart ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT, Bakanlıklar- Ankara’da olduğundan yerine 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlığında, 10.03.2017 Cuma günü saat:14:00'de başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Sait SARAL toplantıya mazeretsiz olarak iştirak etmemiş olup, Meclis Üyesi Yüksel ADA Cenazesi bulunduğundan Meclis Toplantısına katılamayacağını, izinli sayılması konusunda Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe okundu ve Meclis Başkanı Meclis üyesi Yüksel ADA’nın izimli sayılması işaretli oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Meclis üyesi Yüksel ADA’nın izinli sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/26 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Özel Aile Mezar Yeri Ücretinin” gazi ve eşlerine indirimli olarak verilmesi konusu Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. “2017 yılı Çınarcık Belediyesi Ücret Tarifesi, Madde 4 Mezarlık Hizmetleri 2017 Ücret Tarifesi, A- Mezar Yeri Ücretleri (5393/18-f md.) ‘ne 9- Özel Aile Mezarlığı Tek Kişilik Mezar Yeri Ücreti Gazi için bir (1), eşi için bir(1) adet ölüm olmadan mezar yeri verilmesinde Ücret alınmamasına” karar veren Tarife Komisyonu Raporu,  Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Gazi ve eşleri için verilen ücretsiz mezar yerinin Şehit eşlerine de ücretsiz olarak verilmesi teklif edilmiş ve konu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda Tarife Komisyon raporuna şehit eşlerinin de eklenerek kabul edilmesine ve 2017 yılı ücret tarifesine eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:27)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.03.2017 tarihinde 1. birleşim ve 10.03.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!