ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 06.03.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Hakkı ÇELİK’in izinli sayılmaları yönündeki dilekçeleri meclis başkanlığına sunuldu ve yapılan oylamada meclis üyelerinin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. 2018 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 17321053-301.05.03-E.1668 sayılı yazısının 1. Maddesinde Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii, G22D13A1B imar paftası, pafta:G22D13A1B, “305” sayılı parselde, “Orman Şefliği”nin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda, talebin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 25)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 17321053-301.05.03-E.1668 sayılı yazısının 2. Maddesinde; Çınarcık, Çalıca Köyü, G22D13B2C imar paftası, pafta: G22D13B2C, ada:204, "7" sayılı parsel ile ada:205, "1" sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda, talebin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 26)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 17321053-301.05.03-E.1668 sayılı yazısının 3. Maddesinde; Çınarcık, Taşliman Mahallesi, G22D13A2B, G22D13B1A imar paftaları, pafta: G22D13A2B, G22D13B1A, 408. sokağa (ekli folyedeki sarı boyalı kısım) cadde ismi verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talep konusunda, Meclis Başkanınca ilçemizde yaşayıp ulvi görevi sırasında şehit düşen Önder Balaban’ın adının yaşatılması için “Şehit Önder Balaban Caddesi” teklif edilmiştir. Yapılan işaretli oylama sonucunda,  Çınarcık Taşliman Mahallesi, G22D13A2B, G22D13B1A imar paftaları, pafta: G22D13A2B, G22D13B1A’daki 408. Sokak adının “Şehit Önder Balaban Caddesi” olarak değiştirilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile kabul verildi. (Karar No: 27)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Mart ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı İmar Komisyon Raporlarını görüşmek üzere, Meclis 1. Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlığında, 09.03.2018 Cuma günü saat:14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi(Belediye Başkanı) Avni KURT ve Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmaları yönündeki dilekçesi meclis başkanlığına arz edildi. İzinli sayılmaları işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliği ile meclis üyelerinin izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Tahsin YENER ve Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile komisyona havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2018/25 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii, G22D13A1B imar paftası, pafta:G22D13A1B, “305” sayılı parselde, “Orman Şefliği”nin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra imar komisyonunun meclis başkanlığına sunacakları rapora göre karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:28)

Belediye Meclisimizin 2018/26 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, G22D13B2C imar paftası, pafta: G22D13B2C, ada:204, "7" sayılı parsel ile ada:205, "1" sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine,  bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra imar komisyonunun meclis başkanlığına sunacakları rapora göre karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:29)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.03.2018 tarihinde 1. birleşim ve 09.03.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!