ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Mayıs dönemi olağan toplantısını, 06/05/2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Nisan Meclisi toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Görüşülmesi önerilen konu bulunmaması üzerine, sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesapları, Meclis Üyelerine arz edildi. 2013 Yılı Kesin Hesapları üzerinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, Konunun, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra, karara bağlanmasına, 06.05.2014 tarihli 1.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:28)

Belediyemiz  Fen İşleri  Müdürlüğü’nün  28/04/2014  tarih ve 32046879-301.05.03-567 sayılı yazısının 1.maddesinde; yaz aylarında inşaat yasağı konulması teklifi, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş ve konu ile ilgili, İlçemizin turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz dönemlerinde 01.06.2014-15.09.2014 tarihleri arasında; çalışma saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 olmasına, Cumartesi ve Pazar günleri beton dökme, ağır nakliyat, iş makineleri çalışması, tozlu ve gürültülü inşaat ve hafriyat inşaat faaliyetleri yapılmasının yasaklanmasına ve Pazar günleri ise çirkin görünüm, çevreyi kirletme, gürültü kirliliği gibi olumsuz etkisi olan tüm tadilat-tamirat ve inşaat işlerinin yapılmasının yasaklanmasına, söz konusu talebin karara bağlanmasına, 06.05.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 29)

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28/04/2014 tarih ve 32046879-301.05.03-567 sayılı yazısının 2.maddesinde; mülkiyeti Belediyemize ait, Çınarcık, Pafta: 17, "997"  sayılıparselin bulunduğu alanda,  imar planı değişikliği yapılması teklifinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  06.05.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. .(Karar No: 30)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28/04/2014 tarih ve 32122008-301.05.03-81 sayılı yazısında 22.07.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-1 deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri tasnif cetvelleri 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak (D) 7 grubunda bulunan, Belediyemizin turizm niteliği ile yükseltilmiş, 5 adet memur kadrosu ve 3 adet işçi kadrosu verilmiş olup, cetvellerde belirtilen memur ve işçi kadrolarının ihdas edilmesi talep edilmiştir. Konu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Belediyemize verilen (I) sayılı cetvelde belirtilen, 1 adet  1. derece  Mimar, 2 adet 1. derece Mühendis, 1 adet 1.derece Kimyager, 1 adet 1. derece Sağlık Teknikeri olmak üzere 5 adet Memur kadrosu ihdası ve (V) sayılı cetvelde belirtilen 3 adet İşçi kadrosunun ihdas edilmesine ve buna ilişkin hazırlanan kadro cetvellerinin onaylanmasına, 06.05.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 31)

Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 25.04.2014 tarih ve 185 sayılı yazıları ile, 2014 Gelir Tarifesinde Bazı Maddelerin, Meclisimizce yeniden görüşülmesini talep edilmiş olup. söz edilen  talep ile ilgili  Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, 06/05/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 32)

Belediyemiz  Basın Yayın Müdürlüğü'nün 28.04.2014 tarih ve 62 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi(m) bendi, 38. maddenin (o) bendi ve 60. maddenin (k-n) bendleri gereği, Belediyemiz bütçesinden yapılacak olan Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım giderleri yönetmeliğinin hazırlanarak uygulanması hususunu talep edilmiş, söz edilen  talep ile ilgili  Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu;5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddenin (o) bendi ve 60. maddenin (k-n) bendleri  gereğince Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım giderlerinin, İçişleri Bakanlığı'nın 25.04.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe giren "Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi" doğrultusunda  uygulamasının karara bağlanmasına, 06/05/2014 Tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 33)

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2014 Mayıs dönemi 2. birleşim toplantısını 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonları raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 28 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2013 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri görüşülmesi talebi, Kesin Hesap Komisyonu tarafından 08.05.2014 tarihinde toplanarak, 2013 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri, incelenmiş ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuş, Belediyemizin 2013 Yılı Kesin Hesap cetvellerinin tüm maddeleri(Gelir-Gider ve diğer tüm maddeleri) oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine, 09.05.2014 tarihli 2.Birleşim toplantısında karar verildi.(Karar No: 34)

Belediye Meclisimizin 30 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, pafta:17, "997" sayılı parselin bulunduğu alanda, imar planı değişikliği talebi, İmar Komisyonu 08.05.2014 tarihinde toplanmış, söz konusu alanda, imar planı değişikliği yapılmasının kabulü yönünde görüş bildiren raporunu, Meclis Başkanlığı'na sunmuştur. Konu, Meclis Üyelerince de müzakere edilerek, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne  ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarihli  2.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 35)

Belediye Meclisimizin 32 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2014 Tarifesindeki bazı maddelerin yeniden görüşülmesi talebi,  Tarife Komisyonu tarafından 08.05.2014 tarihinde toplanarak görüşülmesi istenen maddeler üzerinde yeniden değerleme yapmış ve raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis üyeleri arasında yapılan müzakerelerde, Komisyonun raporunda cenaze ve ambulans ücretlerinde değişiklik yapılıp diğer maddelerin aynen kabul edilmesi, oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine, 09.05.2014 tarihli 2.Birleşim toplantısında karar verildi.(Karar No: 36)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.05.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 09.05.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı  halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!