ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Mayıs ayı dönemi olağan toplantısını 05.05.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Nisan ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 99565429-301.05.03-193 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayanarak kurulan müdürlüklerin ve amirliklerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanmış olan; Çınarcık Belediye Başkanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18/m bendi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını talep edilmektedir. Hazırlanan yönetmelik meclis üyelerine okunarak, Meclis Üyelerine arz edildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Çınarcık Belediye Başkanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 30)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-124 sayılı yazısında, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereği bir(I) sayılı Memur Kadro Kütüğünde Zabıta Memuru kadrosu(9950) 5. dereceden iptal edilip, 3. dereceye ihdas edilmiştir. Belediyemiz Zabıta Memuru Demirhan KOÇAN'ın 5. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilip, 3. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvelinin, Belediye Meclisince onaylanması teklifi, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu yapılan oylamada; Belediyemiz Zabıta Memuru Demirhan KOÇAN'ın 5. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilip, 3. dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 31)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-125 sayılı yazısında, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesi ve 6583 sayılı Bütçe Kanunu'nun (K) cetveli III/B-1 maddesi gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 233,00 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu ücretlerinin belirlenmesinin görüşülüp gerekli kararın alınması teklif edilmiştir. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin Aylık Maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 200,00TL olarak belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.( Karar No:32)

7.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.04.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-128 sayılı yazısında, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda Sözleşmeli Personel Alımı için kadro düzenlemesi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 10. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilip, yerine 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin meclisce görüşülüp onaylanması teklif edilmiştir. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda Sözleşmeli Personel Alımı için kadro düzenlemesi yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 10. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilip, yerine 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 33)

8.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.04.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-129 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2015 Mali Yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker'e ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan tekniker'e ödenecek net ücretin belirlenmesi hususu, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Söz konusu talep, meclis üyelerince müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili kanun uyarınca, Belediyemizde, 1.dereceli Tekniker'in 31.12.2015 tarihine kadar Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve 2015 yılı için bu personele ödenecek net ücretin, söz konusu kadro ünvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2015 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:34)

9.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.04.2015 tarih ve 32122008-301.05.03-130 sayılı yazısında, Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1. dereceli 1 adet Tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin 2015 yılı için Maliye Bakanlığı'nın 08.01.2015 tarih ve 247 sayılı genelgesinin 3. maddesine göre "5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına" ilişkin gereken meclis kararının alınması gerektiği belirtilmiş olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Konu, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 1. dereceli 1 adet Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak personelin 2015 yılı içinde ilgili maddeler doğrultusunda, ek ödemeden yararlandırılmasına, ve sözkonusu genelge gereği sözleşme ücretinden ayrı olarak tespit edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:35)

10.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/04/2015 tarih ve 35657134-301.05.03-123 sayılı yazısında belirtilen, Belediyemiz 2014 Mali yılına ilişkin Bütçe Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 6. bölümün, Bütçe Kesin Hesabının düzenlenemsi ve görüşülmesi başlıklı 40. maddesine istinaden hazırlanmış, 160.04.2015 tarih ve 62 sayılı Encümen Kararı alınarak; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları, Meclis Üyelerine arz edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının incelenmesi için üzerinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi sebebiyle, Konunun, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra, tekrar Mecliste görüşülmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:36)

11.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 29.04.2015 tarih ve 32046879-301.05.03-763 sayılı yazısının 1.maddesi olan, Pir Sultan Abdal Anadolu Kültür Derneği'nin arsa tahsisi talebi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, sözkonusu talebin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılması için, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:37)

12.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 29.04.2015 tarih ve 32046879-301.05.03-763 sayılı yazısının 2.maddesi olan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın arsa tahsisi talebi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, sözkonusu talebin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılması için, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:38)

13.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 29.04.2015 tarih ve 763 sayılı yazısının 3. maddesi olan, Çınarcık, Taşlık Mevkii, G22D13B1D imar paftası, pafta: 17/1, ada: 1508, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Sözü edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:39)

14.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 29.04.2015 tarih ve 763 sayılı yazısının 4. maddesi olan, Çınarcık, Paskaldere Mevkii, G22D13A2D imar paftası, pafta: G22D13A2D, ada: 3044, "13" sayılı parselin batısında imar planı değişikliği konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir Sözü edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No:40)

15.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2015 tarih ve 763 sayılı yazısının 5.maddesinde; yaz aylarında inşaat yasağı konusu teklifinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Sözü edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; İlçemizin turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz dönemlerinde 01.06.2015-15.09.2015 tarihleri arasında; çalışma saatlerinin hafta içi günleri (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 09.00-18.00 olmasına, Cumartesi ve Pazar günleri beton dökme, ağır nakliyat, iş makineleri çalışması, tozlu ve gürültülü inşaat ve hafriyat faaliyetleri yapılmasının yasaklanmasına ve çirkin görünüm, çevreyi kirletme, gürültü kirliliği gibi olumsuz etkisi olan tüm tadilat-tamirat ve inşaat işlerinin yapılmasının yasaklanmasına, söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:41) Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2015 Mayıs dönemi 2. birleşim toplantısını 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonları raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi. Belediye Meclisimizin 36 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2014 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri görüşülmesi talebi, Kesin Hesap Komisyonu tarafından 06.05.2015 tarihinde toplanarak, 2014 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri, incelenmiş ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuş, Belediyemizin 2014 Yılı Kesin Hesap cetvellerinin tüm maddeleri(Gelir-Gider ve diğer tüm maddeleri) oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında karar verildi.(Karar No: 42) Belediye Meclisimizin 37 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Pir Sultan Abdal Anadolu Kültür Derneği'nin arsa tahsisi talebi için, İmar Komisyonu 06.05.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; Pir Sultan Abdal Anadolu Kültür Derneği'nin arsa tahsisi talebi konusu görüşülmüş olup; yapılan araştırma sonucunda Belediyemiz’in yerinin olmadığı anlaşılmış olup, arsa tahsis talebinin reddine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen Pir Sultan Abdal Anadolu Kültür Derneği'nin arsa tahsisi talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:43) Belediye Meclisimizin 38 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın arsa tahsisi talebi için, İmar Komisyonu 06.05.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın arsa tahsisi talebi konusu görüşülmüş olup; yapılan araştırma sonucunda Belediyemiz’in yerinin olmadığı anlaşılmış olup, arsa tahsis talebinin reddine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerincede müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın arsa tahsisi talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:44) Belediye Meclisimizin 39 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Taşlık Mevkii, G22D13B1D imar paftası, pafta: 17/1, ada: 1508, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusu için, İmar Komisyonu 06.05.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; Çınarcık, Taşlık Mevkii, G22D13B1D imar paftası, pafta: 17/1, ada: 1508, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınmasına karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra talebin tekrar meclis gündemine alınarak görüşülmesine, söz konusu talebin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 45) Belediye Meclisimizin 39 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Paskaldere Mevkii, G22D13A2D imar paftası, pafta: G22D13A2D, ada: 3044, "13" sayılı parselin batısında imar planı değişikliği konusu için, İmar Komisyonu 06.05.2015 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; Çınarcık, Paskaldere Mevkii, G22D13A2D imar paftası, pafta: G22D13A2D, ada: 3044, "13" sayılı parselin batısında imar planı değişikliğinin kabulüne karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerincede müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinin oyçokluğu ile kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile (Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER çekimser yönde oy kullanmıştır.) karar verildi.(Karar No:46) Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.05.2015 tarihinde 1 birleşim ve 06.05.2015 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!