ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Mayıs ayı dönemi olağan toplantısını 03.05.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Fen İşleri Müdürlüğü'nün, talebi doğrultusunda, Gelir Şefliğinin 28.04.2016 tarih ve 13663292-301.05.03-1097 sayılı yazılarındaki talebi olan, Belediyemiz 2016 yılı ücret tarifesinin madde 1, “A” bendinde yer alan yol yarma tarifesinin görüşülerek yeniden değerlendirilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:36) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

4 .Gündem Maddesi - Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 35657134-301.05.03-1086 sayılı yazısında belirtilen, Belediyemiz 2015 Mali yılına ilişkin Bütçe Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 6. bölümün, Bütçe Kesin Hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi başlıklı 40. maddesine istinaden hazırlanmış, 14.04.2016 tarih ve 53 sayılı Encümen Kararı alınarak; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları, Meclis Üyelerine arz edildi. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının incelenmesi için üzerinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi sebebiyle, Konunun, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra, tekrar Mecliste görüşülmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2015 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 37)

5 .Gündem Maddesi - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Su Tahakkuk Şefliği'nin 27.04.2016 tarih ve 13663292-301.05.03-1063 sayılı yazısında, Belediyemiz 2016 yılı ücret tarifesinin madde 6, “A” bendinde yer alan su satış tarifesinin görüşülerek yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 38)

6.Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 1059 sayılı yazısında, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda Sözleşmeli Personel Alımı için kadro düzenlemesi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 3. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilip, yerine 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin meclis’ de görüşülüp onaylanması teklif edilmiştir. Söz konusu talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 3. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilip, yerine 1. dereceli Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 39)

7.Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.04.2016 tarih ve 1051 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı içerisinde,  1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekime ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan Veteriner Hekime ödenecek net ücretin belirlenmesi konusundaki talepleri, Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Söz konusu talep, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2016 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştıracağımız, 1. dereceli Veteriner Hekimin 31.12.2016 tarihine kadar Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve 2016 yılı için bu personellere ödenecek net ücretin, söz konusu kadro unvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2016 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

8.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 1062 sayılı yazısında, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların, mevcut isimlerinin teyit edilmesi, isimleri olmayanlara isim verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Talep edilen park ve yeşil alanlarda mevcut isimlerin teyidi ve ismi olmayanlara isim verme konusu, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 24. maddesi doğrultusunda, Belediyemizde İsim Verme Komisyonu kurulmasına, komisyonun 3(üç) kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucunda; Belediyemiz İsim Verme Komisyonunun Nizamettin BALKAYA (9 oy), Coşkun PARLAK (8 oy), Ali KIRICI (7 oy)’ dan oluşmasına ve söz konusu talep konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İsim Verme Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 41)

9 . ( Ek ) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilen, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 28.04.2016 tarih ve 13663292-301.05.03-1097 sayılı yazısında, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 1075 sayılı yazısı doğrultusunda, Belediyemiz 2016 yılı ücret tarifesinin madde 1, “A” bendinde yer alan yol yarma tarifesinin görüşülerek yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 42)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 03.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Kesin Hesap Komisyonu, Tarife Komisyonu ve İsim Verme Komisyonu’nun 04.05.2016 tarihinde toplanmasına (saatleri komisyon üyeleri belirleyecek) ve Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 05.05.2016 tarihi Perşembe günü saat:14:00’de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Mayıs dönemi 2. birleşim toplantısını 05.05.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Toplantısına, meclis üyelerinin tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde İhtisas Komisyonlarının raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 37 sayılı karar ile Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2015 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri görüşülmesi talebi, Kesin Hesap Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde toplanarak, 2015 Mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri, incelenmiş ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuş, Belediyemizin 2015 Yılı Kesin Hesap cetvellerinin tüm maddeleri(Gelir-Gider ve diğer tüm maddeleri) oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında karar verildi.(Karar No: 43)

Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 38 ve 42 sayılı kararları ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2016 Ücret Tarifesindeki değişiklik talepleri için Tarife Komisyonu 04.05.2016 tarihinde toplanarak, 2016 yılı Ücret Tarifesindeki değişiklikleri görüşmüş olup, hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Tarife Komisyon Raporu, Belediye Meclisimizde müzakere edilmiş olup, oylamaya geçilmiş ve yapılan işaretli oylama sonucu; Komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, okunan bendelerinin 01.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 44)

Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 41 sayılı kararları ile Belediyemiz İsim Verme Komisyonuna havale edilen, park ve yeşil alanların, mevcut isimlerinin teyit edilmesi, isimleri olmayanlara isim verilmesi için, Belediyemiz İsim Verme Komisyonu konu üzerinde çalışmak üzere 04.05.2016 tarihinde toplanmıştır. Yukarıda sözü edilen talep ile ilgili olarak, İsim Verme Komisyonu, raporunu Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Sunulan rapor Meclis üyelerince müzakere edilerek, okunan raporun aynen kabul edilmesine, talep konusunun ilk meclis toplantısında karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli 2. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.05.2016 tarihinde 1. birleşim ve 05.05.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!