ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Mayıs ayı Meclis Toplantısı, 02.05.2017 Salı günü İhale saati ile çakıştığından dolayı günü saat: 14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Meclis Üyeleri Ömür ERTÜRK ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmaları yönünde Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçeler sunuldu ve Meclis Başkanı tarafından Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU ve Ömür ERTÜRK’ün izinli sayılması işaretli oylamaya sunuldu ve işaretli oylama sonucunda izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken konunun gündeme eklenmesi teklif edildi ve Meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu Mayıs ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oyçokluğu (Meclis üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) ile karar verilmiş olup, teklif gündeme eklenmiştir.(Karar No:39) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.2415 sayılı yazısında, Milli Savunma Bakanlığı'nın 26/09/2016 tarihli ve 1367 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nun 03/10/2016 tarih ve 2016/9430 sayılı kararı ile kararlaştırılan ve 12/11/2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği  12/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili yönetmelik gereği Çınarcık, Hasanbaba Mevkii, "925" parsel üzerindeki mezarlık alanının yanında bulunan şehitlik alanının İl Özel İdaresi'ne tahsis edilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, İlçemiz sınırlarında, Hasanbaba Mevkii, "925" parsel üzerindeki mezarlık alanının yanında bulunan şehitlik alanının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca, İl Özel İdaresi'ne tahsis edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nin 25.04.2017 tarih ve 70659960-800-E.2717 sayılı yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere üç (3) adet Dizel Binek Aracın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince alınmasına, alımın Devlet Malzeme Ofisinden yapılmasına ve Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, alım ile ilgili tüm iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA Red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 41)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 35657134-301.05.03-E.2770 sayılı yazısıyla, Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları, Meclis Üyelerine arz edildi. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının incelenmesi için, konunun, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 42)

4. (Ek)Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 35657134-301.05.03-E.2905 sayılı yazısında, Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi uyarınca kamu bankaları ve özel bankalardan borçlanabilmesi için gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Talep edilen konu Belediye Meclisinde müzakere edilerek, işaretli oylamaya sunulmuştur.  Yapılan işaretli oylama sonucunda, Belediyemizce yürütülmekte olan mahalli müşterek nitelikteki hizmetlere ait giderlerin Mali Finansmanını sağlamak ve hizmete sunmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.Maddesinin (e)bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 Maddesi (e) fıkrası hükmü gereği Belediyenin 2016 Mali yılı İdare Gelir Kesin Hesabına, 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan ve VUK Genel Tebliği(Sıra No: 474) ile %,3,83 olarak tespit edilen yeniden değerlenme oranına istinaden, 2016 Mali yılına ait İdare Gelir Kesin hesabının Yeniden değerlenme oranı ile artırılması neticesinde Belediyemizce 2016 mali yılı içerisinde % 10 u geçmeyen iç borçlanma işlemine istinaden Faiz ve Banka Masrafları dahil olmak üzere 2.100.000,00TL (İkimilyonyüzbinTL)’ye kadar kredi kullanılabileceği görüldüğünden; Belediyemizce kullanılacak kredi için Özel Bankalar, Kamu Bankaları ( T.Vakıflar Bankası T.A.O.A.Ş’ ,nın ilgili şubelerinden Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) Şubelerinden Belediyemiz in ihtiyaçları için Uzun ve kısa vadeli nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planlarını ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, Belediyemiz adına yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, Belediyemizce kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Özel Bankalar ve Kamu Bankaları( Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0.Aş. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası) lehine İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubu vermeye, Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Teminat olarak Belediyemizin her türlü hak, alacak ve kira gelirlerini devir ve temlik etmeye, Teminat olarak vermeye, Kullanılacak Kredi ye Teminat veya Temlik olarak verilmek üzere Elektrik Tüketim Vergisi Beyannamelerine istinaden Tahakkuk edilen Belediyemiz Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini teminat olarak vermeye, Belediyemizin Çevre Temizlik Vergisi payları ile yukarıda belirtilen maddelerdeki Belediyemize ait yasal olarak Tahakkuk eden ve ödenen tüm yasal Payların Teminat veya temlik olarak verilerek borçlanma yoluyla kredi kullanılmasını ve bu kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesi ve yine bu iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme protokol ve taahhütname düzenleyip imzalamaya, ayrıca Bankalar ve Resmi Kurumlar nezdinde ki her türlü iş ve işlemin yapılması, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Avni KURT’un faiz ve banka masrafları dahil olmak üzere 2.100.000,00 TL(İkimilyonyüzbinTL)’ye ve en çok 24 ay vadeye kadar kredi kullanılması konusunda tam yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA Red yönünde oy kullandılar.)  (Karar No: 43)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.05.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Kesin Hesap Komisyonu’nun 04.05.2017 tarihinde saat:10:00’da toplanmasına ve 2017/Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 05.05.2017 tarihi Cuma günü saat:14:30’da yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Kesin Hesap Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis 1. Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlığında, 05.05.2017 Cuma günü saat:14:30'da başlamıştır Yapılan yoklamada, Belediye Başkanı Avni KURT senelik izinde olduğundan toplantıya iştirak etmemiş olup,  Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Hüseyin ÖZER hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş;  Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğu görüldü. Toplantı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi birinci fıkrasına göre toplantı ve yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/42 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 04.05.2017 tarihinde Kesin Hesap Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Kesin Hesap Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.05.2017 tarihinde 1. birleşim ve 05.05.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!