ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 08.05.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Serap TANRIKULU’ nun mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. 2018 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 35657134-105.03-E.3015 sayılı yazısında, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 19.04.2018 tarih ve 2018/59 sayılı Encümen Kararı alınarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının incelenmesi için, konunun, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 37)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 17321053-301.05.03-E.1668 sayılı yazısının 1. Maddesinde; Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii, G22D13A1B imar paftası, pafta:G22D13A1B, “305” sayılı parselde, “Orman Şefliği”nin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusunun talebi, 09.03.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyon üyelerinin oybirliği ile almış olduğu görüşü doğrultusunda, imar planı değişikliği talebinin, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra imar komisyonunun meclis başkanlığına sunacakları rapora göre karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.  Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve 87682878-305.99-E.1152 sayılı “Görüş”  konulu yazısı doğrultusunda İmar Komisyonumuz, 24.04.2018 tarihinde toplanmış ve talep konusunu incelemiş ve raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabul edilerek, imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 38)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2018 tarih ve 17321053-301.05.03-E.1668 sayılı yazısının 2. Maddesinde; Çınarcık, Çalıca Köyü, G22D13B2C imar paftası, pafta: G22D13B2C, ada:204, "7" sayılı parsel ile ada:205, "1" sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi konusunun talebi, 09.03.2018 tarih ve 2018/29 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyon üyelerinin oybirliği ile almış olduğu görüşü doğrultusunda, imar planı değişikliği talebinin, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra imar komisyonunun meclis başkanlığına sunacakları rapora göre karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.  Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.04.2018 tarih ve 87682878-305.99-E.1160 sayılı “Görüş”  konulu yazısı doğrultusunda İmar Komisyonumuz, 24.04.2018 tarihinde toplanmış talep konusunu incelemiş ve raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabul edilerek, imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA ve Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullandılar.) (Karar No: 39)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.04.2018 tarih ve E.3097 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda ve açık alanlarda halihazırda kurulmuş olan GSM Baz İstasyonları, GSM Operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödemediklerinden, fiber optik kabinlerin işgal ettiği alanlara ilişkin işgaliye bedellerinin ödenmediğinden, fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığından, bunlar ile ilgili yasal sürecin başlatılması, mevzuata kent estetiğine ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu sahalarının belirlenmesi konularında çözümler üretmek, projeler hazırlamak ve belediyemiz personeline farkındalık yaratacak eğitimler vermek amacı ile konusunda uzman kişi, şirket ve hukuk büroları ile sözleşme yapılmasına dair Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 40)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 27.04.2018 tarih ve 99315281-105.03-E.3113 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 2018 Çınarcık Belediyesi Ücret Tarifesi, Madde 8-İtfaiye Amirliği Ücret Tarifesi’ne eklenmesi talep edilen “f” ve “g” maddelerin talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 41)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 35657134-105.03-E.3026 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi uyarınca kamu bankaları ve özel bankalardan, borçlanma yoluyla kredi kullanılmasını ve bu kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesi ve yine bu iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme protokol ve taahhütname düzenleyip imzalamaya, ayrıca Bankalar ve Resmi Kurumlar nezdinde ki her türlü iş ve işlemin yapılması, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Avni KURT’un faiz ve banka masrafları dahil olmak üzere 2.129.000,00 TL(İkimilyonyüzyirmidokuzbinTL)’ye ve en çok 48 ay vadeye kadar kredi kullanılması konusunda tam yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandılar.) (Karar No: 42)

7.Gündem Maddesi- Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 25.04.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.3038 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Kardeş Şehrimiz olan KKTC Alsancak Belediyesi 03.04.2018 tarih ve  60-4/18 sayılı yazılarıyla, Belediyemiz ile dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacı ile karşılıklı "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması için  Belediyemizi kasabalarına davetinin önümüzdeki Haziran ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 43)

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 24.04.2018 tarih ve 32046879-105.03-E.3014 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Belediyemiz, Harmanlar Mahallesi, 254. Sokak’ta bulunan çocuk parkına isim verilmesi konusunda, gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirmelerin yapılması için talebin İsim Verme Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 08.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 11.05.2018 Cuma günü saat:10:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Sait SARAL’ın toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/37 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 09.05.2018 tarihinde Kesin Hesap Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Kesin Hesap Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:45)

Belediye Meclisimizin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/41 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, , 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi- Madde 8 İtfaiye Amirliği’ne ait olan ücret tarifesinde “e” bendinden sonra gelmek üzere eklememesi talep edilen maddelerin görüşülmesi için,  09.05.2018 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Tarife Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, Tarife Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Ücret Tarifesi Madde 8’e yukarıda okunan f, g, h maddelerinin eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:46)

Belediye Meclisimizin 08.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/44 sayılı kararı ile, Belediyemiz İsim Verme Komisyonuna havale edilen, Harmanlar Mahallesi, 254. Sokak’ta bulunan çocuk parkına isim verilmesi konusunun görüşülmesi için,  09.05.2018 tarihinde İsim Verme Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İsim Verme Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, İsim Verme Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Harmanlar Mahallesi, 254. Sokak’ta bulunan çocuk parkına “Şehit Metin ÇAPRAZ” isminin verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:47)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 08.05.2018 tarihinde 1. birleşim ve 11.05.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!