ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 yılı Nisan ayı dönemi olağan toplantısını 07.04.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Serap TANRIKULU 07.04.2015 tarih ve 1003 sayılı dilekçe ile mazeretlerini bildirip, izinli sayılmaları talepleri Meclis üyelerimize okundu. Meclis üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılması konusunda yapılan oylamada, izinli sayılmasını oybirliği ile kabul edildi. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Mart ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Kanununun 25.maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulan Denetim Komisyonu Raporu, Meclis Başkanlığı’nca maddeler halinde okunarak, Meclis Üyelerine arz edildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Meclis Denetim Komisyonu Raporunun kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 19)

5.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gereken, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığına sunuldu. Toplantıya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Başkanlık etti. Yapılan oylama sonucu; 2014 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun kabulüne ve onaylanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 20)

6.Gündem Maddesi-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) bendi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımında; Coşkun PARLAK 8 oy, Harun KARADEMİR 8 oy, Tahsin YENER 3 oy, Ali KIRICI 3 oy, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Coşkun PARLAK ve Harun KARADEMİR' in bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. ( Karar No: 17)

7.Gündem Maddesi- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri : Ali KIRICI 11 oy, Harun KARADEMİR 8 oy, Serap TANRIKULU 5 oy alarak seçilmesine, Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere,Meclis Üyeleri : Ömür ERTÜRK 8 oy, Coşkun PARLAK 7 oy, Serap TANRIKULU 5 oy alarak seçilmesine, Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere,Meclis Üyeleri : Ali KIRICI 11 oy, Hakkı ÇELİK 9 oy, Serap TANRIKULU 5 oy alarak seçilmesine, Meclis İmar Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere,Meclis Üyeleri : Tahsin YENER 11 oy, Yüksel ADA 8 oy, Serap TANRIKULU 6 oy alarak seçilmesine, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 22)

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.04.2015 tarih ve 99565429-301.05.03-148 sayılı yazısında, Koru Belediye Başkanlığı’nın, Belediye Başkanlığımıza verdiği 23.03.2015 tarih ve 50084157-301.01-199/289 sayılı yazıları ile; Beldeleri sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemize ait olan, 167 ada, 15 parseldeki mesire alanının, Belediyelerine 10 (on) yıl süre ile kiralanmasını talep etmektedirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereği, söz konusu talebin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz Konusu talep, meclis üyelerince müzakere edilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda; Koru Belediye Başkanlığı, 23.03.2015 tarih ve 50084157-301.01-199/289 sayılı yazılarında belirtilen Koru Belde sınırları içerinde olup, Belediyemize ait olan 167 ada, 15 parseldeki mesire alanının 10 (on) yıl süre ile Koru Belediye Başkanlığı’na kiralanma yapılmasına ve kiralamanın yapılması için Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:23)

9.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 99565429-301.05.03-143 sayılı yazısında, Belediyemizin Arşiv Hizmetlerinin düzenlenmesi, mevcut arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının temini, saklanmasına lüzum kalmayan malzemenin ayıklanması için hazırlanmış olan, Çınarcık Belediye Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını talep edilmektedir. Belediyemiz Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Arşiv Hizmetleri için hazırlanmış olan ve okunan Çınarcık Belediye Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi. (Karar No:24)

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri’nin 06.03.2015 tarih ve 51 sayılı yazısında, Yalova Belediye Meclisi’nin 03.02.2015 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile mülkiyeti Yalova Belediyesine ait olan 77 AC 112 plakalı İtfaiye Aracı ile 77 AS 165 plakalı Çöp Kamyonunu Belediyemize hibe etmiştir. İlgili araçların belediyemiz adına alınması ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Yalova Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla Belediyemize hibe edilen araçların, Belediyemiz adına alınmasına ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Ulaşım Hizmetlerinde görevli memur Ali Mürtaze KURT’a yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:25)

11.Gündem Maddesi- Ulaşım Hizmetleri’nin 31.03.2015 tarih ve 70659960-301.01-72 sayılı yazısında, Belediyemiz iş makinalarının tesciline ilişkin yönetmelik hazırlanmış olup, yönetmeliğin yürürlüğe konulması için gerekli meclis kararının alınmasını talep etmektedir. Talep ile ilgili, Belediyemiz Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemizin İş Makinalarının Tesciline İlişkin Yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:26)

12.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.03.2015 tarih ve 90 sayılı yazısında; Belediyemiz bünyesinde kurulmuş bulunan Ulaşım Hizmetleri biriminin, 5393 sayılı Kanunun 48. maddesine göre, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş bulunan müdürlüklerimizden, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Ulaşım Hizmetleri Şefliği olarak bağlanması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Belediye Meclisinde görüşülerek müzakere edilmiş olup; Belediyemiz bünyesinde kurulmuş bulunan Ulaşım Hizmetleri biriminin, 5393 sayılı Kanunun 48. maddesine göre, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup, münhal bulunan Şef Kadrosunun müdürlüklerimizden, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Ulaşım Hizmetleri Şefliği olarak yeniden tanzim edilerek bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:27)

13.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.04.2015 tarih ve 96 sayılı yazısında; Belediye Başkanlığı’nın Meclis’e sevk ettiği Ulaşım Hizmetleri’nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlanması konusunun, Meclis tarafından kabul edildiği takdirde ödemelerin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacağı için, Görülen ihtiyaç üzerine, tertipler arasında aktarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, konunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. sözü edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu;Görülen ihtiyaç üzerine; tertipler arasında belirtildiği şekilde aktarım yapılmasının karara bağlanmasına ve kararın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:28)

14.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.04.2015 tarih ve 562 sayılı yazısında, Düzce Denizcilik ve Harfiyat Taş.Tic.Ltd.Şti.’nin üstlenmiş olduğu Çınarcık Kıyı Dolgu ve Tahkimat projesinin tadilat projesi yaptırılmış olup, DLHİ 4. Bursa Bölge Müdürlüğü’nde onaya sunulmuştur. Firmayla yapılmış olan sözleşmenin yeni oluşturulacak projeye göre tadili için Belediye Başkanı Avni KURT’a yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili Belediyemiz Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; talebe ilişkin; Düzce Denizcilik ve Harfiyat Taş.Tic.Ltd.Şti. firması ile yapılmış olan sözleşmenin yeni oluşturulacak projeye göre tadili için Belediye Başkanı Avni KURT’a tüm iş ve işlemler için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:29)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.04.2015 tarihinde 1 birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!