ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Nisan ayı dönemi olağan toplantısını 05.04.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA’nın  toplantıya iştirak etmemiş, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-453 sayılı yazılarının 1. maddesinde, Belediyemiz ile İller Bankası A.Ş.’nin müşterek yürüttüğü, Çınarcık (Yalova) İçmesuyu İkmal İnşaatı yapım işinde bazı noktalara ilave boruların döşenmesi gerekmekte olup, konu ile ilgili taleplerimiz İller Bankası’na iletilmiş ve İller Bankasından alınan cevabi yazıda talep edilen ilave imalatların mevcut sözleşme kapsamında yaptırılması için Meclis Kararının alınması gerekmekte olduğu bildirilmiş olup, konunun Belediye Meclisi’nde görüşülerek gerekli kararın alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi teklif edilmiştir. Yapılan Teklif konusu Belediye Meclis Üyelerince incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, maddeler halinde talep etmiş olduğumuz ilave imalatların mevcut sözleşme kapsamında yaptırılmasına ve konu ile ilgili Belediye Başkanı Avni KURT’a tüm iş ve işlemler için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 28)

5.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.03.2016 tarih, 32046879-301.05.03-453 sayılı yazısının 2. maddesinde, Çınarcık, Çalıca, Şenköy sınırları içerisinde bulunan tüm tabii ve kültürel varlıklarının, bilgi ve belgelerini edinebilmek için; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne talep yapılması için gerekli kararın alınması teklif edilmiştir. Teklif konusu Belediye Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup;  Çınarcık, Çalıca ve Şenköy’de yapılacak olan imar planı ve tadilatı, imar uygulamaları ve yapılacak olan kaip ve revizyon işlemlerine esas olmak üzere bahsi geçen sınırlar içerisinde bulunan, tüm tabii ve kültürel varlıkların bulunduğu bilgi ve belgelerin basılı ve sayısal (koordinatlı ncz. formatında) suretlerinin tarafımıza verilmesinin talep edilmesine ve bahse konu iş için Belediye Başkanı Avni KURT’a tüm iş ve işlemler için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:29)

6.Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 23614940-301.05.03-405 sayılı yazısında, İlçemiz Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi 235. Sokak İkizler 6 Apt. (Şahin Apt.) Dükkan No: 3/D-Çınarcık adresinde açılması düşünülen işletme için 29.02.2016 tarih ve 697 sayılı dilekçe ile müracaat ederek ilgili yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması teklif edilmiştir. Teklif Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince gerekli iznin alınmış olması ve aynı yönetmeliğin 30. maddesindeki gerekli ölçümlerde şartları sağlaması neticesinde, İlçemiz Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi 235. Sokağın İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL, Serap TANRIKULU ve Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullandı.) (Karar No:30)

7.Gündem Maddesi-5393 Sayılı Kanununun 25.maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulan Denetim Komisyonu Raporu, Meclis Başkanlığı’nca maddeler halinde okunarak, Meclis Üyelerine arz edildi ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu, 2015 yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporunun kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:31)

8.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gereken, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığına sunuldu. Toplantıya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Başkanlık etti. Yapılan oylama sonucu; 2015 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun kabulüne ve onaylanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 32)

9.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca,  yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili ve ikisi yedek olmak üzere 4 Katip üyenin seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Meclis l. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili ve ikisi yedek olmak üzere 4 katip üyeliği seçimi için yapılan gizli oylama sayımında;

Meclis 1. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Ömür ERTÜRK 9, Tahsin YENER 1, Ali KIRICI 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Ömür ERTÜRK' ün Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile,

Meclis 2. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Harun KARADEMİR 7,  Hakkı ÇELİK 1, Tahsin YENER 1, Ali KIRICI 1, Ömür ERTÜRK 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre , Harun KARADEMİR' in Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile,

Meclis Katibi-Asil üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda; Tahsin YENER 8,  Hakkı ÇELİK 5, Ali KIRICI 3, Coşkun PARLAK 2, Ömür ERTÜRK 2, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Meclis Katibi Asil Üyeliğine Tahsin YENER ve Hakkı ÇELİK’in seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, 

Meclis Katibi-Yedek üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda; Coşkun PARLAK 8, Ali KIRICI 7, Hakkı ÇELİK 2, Tahsin YENER 1, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, Meclis Katibi Yedek Üyeliğine Coşkun PARLAK ve Ali KIRICI' nın seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 33)

10.Gündem Maddesi-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) bendi uyarınca,  bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı.

Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımında; Ali KIRICI 9 oy , Ömür ERTÜRK 8 oy, Coşkun PARLAK 1 oy, Hakkı ÇELİK 1 oy, Tahsin YENER 3 oy, diğerlerinin ise hiç oy almadığı görülmüş ve bu sonuca göre, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Ali KIRICI ve Ömür ERTÜRK' ün seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.( Karar No: 34)

11.Gündem Maddesi-5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ali KIRICI, Coşkun PARLAK ve Nizamettin BALKAYA seçilmiştir.

Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere Tahsin YENER, Ali KIRICI ve Nizamettin BALKAYA seçilmiştir.

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Harun KARADEMİR, Hakkı ÇELİK ve Nizamettin BALKAYA seçilmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; Trafik Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Tahsin YENER, Hakkı ÇELİK ve Nizamettin BALKAYA seçilmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada; İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Yüksel ADA, Coşkun PARLAK ve Nizamettin BALKAYA seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 35)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 05.04.2016 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!