ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Nisan ayı Meclis Toplantısı 04.04.2017 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği-Küşat ve Ruhsat Biriminden gelen ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken konuların gündeme eklenmesi teklif edildi ve Meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen 2 adet konunun Nisan ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, teklifler gündeme eklenmiştir.(Karar No:28) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nca hazırlanan “2016 Yılı Denetlim Raporu” Nisan ayı meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na okunmak suretiyle sunulmuştur. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtiler usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiştir.  

1 .Gündem Maddesi - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve E.1974 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gereken, Maliye Bakanlığınca yayımlanan İdare Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “2016 yılı Çınarcık Belediyesi İdare Faaliyet Raporu”, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığına sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Başkanlık etti. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu yapılan işaretli oylamada; 2016 yılını kapsayan Çınarcık Belediyesi  İdare Faaliyet Raporunun kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyeleri Sait SARAL yeterli inceleme fırsatı bulamadığından red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 29)

2.Gündem Maddesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, 24.03.2017 tarih ve E.1931 sayılı yazısıyla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alsancak  Belediyesi'nin 20.03.2017 tarihli yazısındaki talebi doğrultusunda, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda imzalanacak protokol çerçevesinde Kardeş Belediye anlaşmasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (p) fıkrası gereğince düzenlenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alsancak  Belediyesi ile Kardeş Belediye olması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince, Belediyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Alsancak Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 30)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve E.1985 sayılı yazısında, 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke Standartlarına dair yönetmeliğe göre Belediye Meclisimizin almış olduğu 03/04/2007 tarih ve 2007/20 sayılı meclis kararı uyarınca, Belediyemizin Norm kadrosu oluşturulmuş ve ilgili cetveller onaylanmış olup, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda bazı memur unvan kadrolarında değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. Sözü edilen Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına 5. dereceli TH sınıfından Teknisyen kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli TH sınıfından Programcı kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, talep konusunun kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 31)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve E.1987 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2017 Mali yılı içerisinde Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcıya ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç duyulan Programcı'nın Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan Programcıya ödenecek net ücretin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak  1. dereceli Programcının, 31.12.2017 tarihine kadar Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve 2017 yılı için bu personele ödenecek net ücretin, söz konusu kadro unvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2017 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 32)

5.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih ve E.1948 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) bendi uyarınca,  bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımı sonucunda, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Belediyemiz meclis üyelerinden Hakkı ÇELİK ve Ali KIRICI' nın seçilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 33)

6.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih ve E.1949 sayılı yazısı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca,  bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından, ihtisas komisyonlarımız olan İmar, Plan ve Bütçe, Kesin Hesap, Tarife, Trafik ve İsim Verme  komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre Meclis Üyelerinden Ali KIRICI, Coşkun PARLAK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre, Meclis Üyelerinden Tahsin YENER, Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Harun KARADEMİR, Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis Trafik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre Meclis Üyelerinden Tahsin YENER, Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis İmar Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Yüksel ADA, Coşkun PARLAK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis İsim Verme Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre  Meclis Üyelerinden Ali KIRICI, Coşkun PARLAK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 34)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 28.03.2017 tarih ve E.2006 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep edilen konusu üzerine Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda, konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, imar planı teklif dosyalarında istenecek belge ve bilgilerin belirlenmesi sebebiyle, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 35)

8. (Ek)Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilen, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.2124 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep edilen konu Belediye Meclisinde müzakere edilerek, işaretli oylamaya sunulmuştur.  Yapılan işaretli oylama sonucunda, Çınarcık sınırlarımız dâhilinde, İller Bankası kontrolünde yapımı devam eden Çınarcık İçme Suyu İkmal İnşaat İşindeki  Q32 mm.  abone bağlantısı iş kalemi, İlçemizde bulunan arsa sayısına göre fazla hesaplandığından 1000 adeti yapılamayacağından, 190.000,00TL'ye denk gelen  yapılamayacak  imalatın yerine, ikinci kademede olup, 1717 - 1689A- 1718A - 1718 düğüm noktası  184,35metre, 1723- 1721-1708-1707 düğüm noktası  436,08metre, 986-988  düğüm noktası 121 metre, 77-77A  düğüm noktası  95,02metre  toplamda 836, 45 metre  hat yapılmasına  ve  40 adet yangın hidrantının ilave edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 36)

9 . (Ek)Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilen, Belediyemiz Zabıta Amirliği-Küşat ve Ruhsat Birimi’nin 03.04.2017 tarih ve E.2153 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep edilen konu Belediye Meclisinde müzakere edilerek, işaretli oylamaya sunulmuştur.  Yapılan işaretli oylama sonucunda, Belediyemiz Zabıta Amirliği-Küşat ve Ruhsat Birimince hazırlanan Çınarcık Belediyesi-Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Uygulama Yönetmeliği’nin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereği, yukarıdaki gibi okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 37)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 04.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 07.04.2017 tarihinde saat: 10:00’da toplanmasına ve 2017/Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 07.04.2017 tarihi Cuma günü saat:14:30’da yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Nisan ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 07.04.2017 Cuma günü saat:14:30'da başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER toplantıya mazeretsiz olarak iştirak etmemiş olup, Meclis Üyesi Ömür ERTÜRK hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiştir.  Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/35 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, imar planı teklif dosyalarında istenecek belge ve bilgilerin belirlenmesi konusunu incelenmek üzere 07.04.2017 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:38)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.04.2017 tarihinde 1. birleşim ve 07.04.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!