ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Nisan Ayı Meclis Toplantısı 03.04.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nden gelen ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken Kardeş Şehir(Fransa Phalsbourg) Daveti konusunun gündeme eklenmesi teklif edildi ve Meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konunun Nisan ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, teklifler gündeme eklenmiştir.(Karar No: 30) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2018 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nca hazırlanan “ 2017 Yılı Denetim Raporu ” Nisan ayı meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na okunmak suretiyle arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtiler usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetin Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve E.2298 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Çınarcık Belediye Başkanlığı 2017 yılı İdare Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ömür ERTÜRK Başkanlık etti. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu yapılan işaretli oylamada; 2017 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyeleri Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 31)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve E.2259 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) bendi uyarınca,  bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımı sonucunda, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Belediyemiz meclis üyelerinden Ömür ERTÜRK ve Coşkun PARLAK ' ın seçilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 32)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve E.2267 sayılı yazısı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği, Belediyemizin ihtisas komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kesin Hesap Komisyonu, Tarife Komisyonu, Trafik Komisyonu ve İsim Verme Komisyonlarında 1 (bir)  yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından, 3(üç) üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Oyların açılıp okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre Meclis Üyelerinden Ömür ERTÜRK, Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU  seçilmiştir. Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre, Meclis Üyelerinden Tahsin YENER, Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Harun KARADEMİR, Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis Trafik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre Meclis Üyelerinden Ali KIRICI, Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU seçilmiştir. Meclis İmar Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Yüksel ADA, Coşkun PARLAK ve Serap TANRIKULU  seçilmiştir. Meclis İsim Verme Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre  Meclis Üyelerinden Harun KARADEMİR, Ömür ERTÜRK ve Serap TANRIKULU  seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 33)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Şefliği 'nin 27.03.2017 tarih ve 99315281-301.05.03-E.2304 sayılı yazısında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Çınarcık, Harmanlar  Mahallesi, Belediye Sokak, No:4 adresinde bulunan Çınarcık Sürek Avcılar Derneği'nin,  21/04/2018 tarihinde kira sözleşmesi sona erecek olup, Çınarcık Sürek Avcılar Derneği  ekteki 26.03.2018 tarih ve 37056 sayılı  dilekçelerine istinaden taşınmazı 10 (on) yıl süre ile  kiralama talebinde bulunmuş olduğundan, talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacak olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri  gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Çınarcık, Harmanlar  Mahallesi, Belediye Sokak, No:4 adresinde bulunan yerin, 2886 sayılı kanun kapsamında ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 34)

5.Gündem Maddesi- Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü, 28.03.2018 tarih ve 71926121-301.05.03-E.3572 sayılı yazısındaki talebi Meclis üyelerine arz edildi.  Meclis Üyelerince talep edilen konu müzakere edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14-a, 15-a ve 75. maddeleri (İlgili bentleri) ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1, 8 ve 9. maddeleri doğrultusunda; İlçemizde yaşayan bayanların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları ve kendi ürettikleri el emeği her türlü ürünü ekonomiye kazandırmaları amacıyla, "Kadın Üretimi ve İşletme Kooperatifi" kurulması uygun bulunmuş, “Çınarcık Hanımelleri’’ adı altında kurulması planlanan kooperatife Belediyemizin de Kurucu Ortak (Üye) olmasına, Kooperatif Ana Sözleşmesinin bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul edilmesine ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine, ayrıca, kurulması planlanan ve yukarıda adı geçen kooperatifin faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla mülkiyeti belediyemize ait olan; Harmanlar Mah. Vali Akı Cad. Atapark Yanı No:26/B adresinde bulunan dükkanın tahsis edilmesi talebi de Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; anılan dükkanın  “Çınarcık Hanımelleri’’ adı altında kurulması planlanan kooperatife 5393 sayılı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak 10 (on) yıl tahsis edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:35)

6. (Ek) Gündem Maddesi- Meclis Gündeminde olmayıp, gündem dışı görüşülmesi oybirliği ile kabul edilip gündeme eklenen Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü, 03.04.2018 tarih ve 71926121-301.05.03-E.3572 sayılı yazısındaki talebi Meclis üyelerine arz edildi.  Meclis Üyelerince talep edilen konu müzakere edilmiş olup;  Kardeş Şehrimiz, Fransa Phalsbourg Belediyesi ile ortak projemiz olan, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Büstünün tamamlanması sebebiyle 02.05.2018 - 06.05.2018 tarihleri arasında Phalsbourg Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan açılış törenine Belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı Avni KURT ile eşi Elif KURT, Meclis Üyelerimiz Ömür ERTÜRK, Tahsin YENER, Coşkun PARLAK ve Basın Yayın Halk. İlşk. ve Muh. Md. Hülya NAZLI' nın katılım sağlamasına, katılım giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Belediye Başkanlığınca karşılanmasına, eşlerin katılımında ise katılımcılar  tarafından  masrafların karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No:36)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 03.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!