ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2015 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2015 Ocak ayı dönemi olağan toplantısını 06.01.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Aralık ayı Olağan ve Olağanüstü Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 399 sayılı yazısı ile,  yeni yıla girileceğinden 2015 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili meclisimizde yapılan müzakerelere sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 1)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 400 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği,  meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 2)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 401 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Denetim Komisyonu oluşturulması konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince  müzakere edilmiş olup; Denetim Komisyonu'nun 3(üç) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucu; Coşkun PARLAK'ın 12, Ali KIRICI 12 ve Sait SARAL'ın 12 oy aldığı görülmüş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu'nun Coşkun PARLAK, Ali KIRICI ve Sait SARAL'dan oluşturulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 3)

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih ve 382 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin,  Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:4)

Belediyemiz  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih ve 381 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2014 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığımız, Mimar Şahnaz KILIÇOĞLU' nun 01.01.2015 tarihinden itibaren de Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan mimara ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş olup,   5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2014 yılı içerisinde Belediyemizde
 Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığımız, 1.dereceli Mimar'ın sözleşmesinin yenilerek 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve 2015 yılı için bu personele ödenecek net ücretin,söz konusu kadro ünvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2015 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:5)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.01.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!