ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Ocak ayı dönemi olağan toplantısını 05.01.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Aralık ayı Olağan ve 3.Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı yazısı ile, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Ve 18. Maddesine istinaden, ihdasen veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye hisselerinin diğer hisse sahiplerine, bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oyçokluğu ile (Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) gündeme eklenmiştir.(Karar No:1) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 537 sayılı yazısı ile,  yeni yıla girildiğinden 2016 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 2)

5.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 538 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği,  meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 3)

6.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 539 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Denetim Komisyonu oluşturulmasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3(üç) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucu; Serap TANRIKULU 12 oy, Ali KIRICI 10 oy, Coşkun PARLAK 9 oy, Tahsin YENER 3 oy, Sait SARAL 1 oy ve Yüksel ADA’nın 1 oy aldığı görülmüş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu'nun Coşkun PARLAK, Ali KIRICI ve Serap TANRIKULU'ndan oluşturulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

7.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 340 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin,  Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

8.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 338 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2015 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığımız 1. derecede Mimar Şahnaz KILIÇOĞLU, 1.derece İnşaat Mühendisi Adem TAŞDEMİR, 1. dereceli Çevre Mühendisi Çağla TAŞTAN ve 1. derecede Tekniker Çağlar AKŞAHİN' in 01.01.2016 tarihinden itibaren de Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan mimara ödenecek net ücretin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2015 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırıldığımız personellerin, aynen çalıştırılmalarına ve 2016 yılı için bu personele ödenecek net ücretin, söz konusu kadro ünvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2016 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 6)

9.Gündem Maddesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 29.12.2015 tarih ve 297 sayılı yazısında; Çınarcık Belediye Başkanlığınca, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek, sosyakültürel hayatını canlandırabilmek amacıyla yürütülen tarihi kültürel mirası yaşatma ve koruma projeleri kapsamında Çınarcık Kent Müzesi kurulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kent Müzesinde insan hayatında önemli bir yere sahip olan kent kültür ve tarihi ile somut olmayan kültürel mirasın korunması ve sergilenmesi amaçlanmaktadır. Kent Müzesi kurulması ile ilgili gerekli çalışmalar yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülmesi talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p)  bendi gereği Çınarcık Kent Müzesinin kurulmasına, müze kurulumunda her türlü iş ve işlemler için tüm yetkilerin Belediye Başkanı'na verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.12.2015 tarih ve 2830 sayılı yazısının 1. maddesi, Belediyemizin Sayısal Halihazır Harita Etüt işi için yetkinin İller Bankası A.Ş.’ye verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş; Sayısal Halihazır Harita Etüt işinin ihalesini İller Bankası A.Ş. yapacağından,  Belediyemizin Sayısal Halihazır Harita Etüt işi için İller Bankası A.Ş.’ye her türlü iş ve işlemler için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

11.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.12.2015 tarih ve 2830 sayılı yazısının 2. maddesi, Belediyemizin SUKAP ile İlbank tarafından yapılan su şebekesi çalışmaları kapsamında, mevcut su depolarının bakım ve onarımlarının yaptırılması konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiş olup konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve maliyet araştırmaları sonucunda, maliyetin çok yüksek olması sebebiyle,  SUKAP ile İlbank tarafından yapılan su şebekesi çalışmaları kapsamında, mevcut su depolarının bakım ve onarımlarının yaptırılmamasına, Belediyemizin su depolarının bakım ve onarımının daha sonra Belediye tarafından ihale edilerek yaptırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 9)

12.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.12.2015 tarih ve 2830 sayılı yazısının 3. maddesi, yaz aylarında inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiş olup,  konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30.12.2015 tarih ve 2830 sayılı yazısının yazısının 3. maddesi, yaz aylarında inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, İlçemizin turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz dönemleri olan 01.06.2016-01.10.2016 tarihleri arasında; çalışma günlerinin hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma)olmasına, çalışma saatlerinin 09.00-18.00 arasında olmasına, Cumartesi ve Pazar günleri beton dökme, ağır nakliyat, iş makineleri çalışması, tozlu ve gürültülü inşaat ve hafriyat faaliyetleri yapılmasının yasaklanmasına ve çirkin görünüm, çevreyi kirletme, gürültü kirliliği gibi olumsuz etkisi olan tüm tadilat-tamirat ve inşaat işlerinin Pazar günleri yaptırılmamasına, Cumartesi günü gürültüsüz olarak yapılan işlerin (boya-badana, demir bağlama ve benzeri küçük tadilat işlerinin) yapılmasına, söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 10)

13. (Ek) Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı yazısı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Ve 18. Maddesine istinaden, ihdasen veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye hisselerinin diğer hisse sahiplerine, bitişiğindeki arsa veya bina sahiplerine bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Ve 18. Maddelerinin uygulamada Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar ile karar verildi. (Karar No: 11)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.01.2016 tarihinde 1. birleşim olmak üzere, tek toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!