ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 03.01.2017 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER hastalık raporu sunarak toplantıya iştirak etmemiş olup, Meclis Üyesi Sait SARAL mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.6165 sayılı yazısı ile,  yeni yıla girildiğinden 2017 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

5 .Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.6166 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği,  meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 2)

6.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.6167 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Denetim Komisyonu oluşturulmasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3(üç) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucu; Ömür ERTÜRK 8 oy, Ali KIRICI 9 oy, Serap TANRIKULU 8 oy, Coşkun PARLAK 1 oy, Tahsin YENER 1 oy, Hakkı ÇELİK 1 oy, Yüksel ADA 1 oy ve Sait SARAL’ın 1 oy aldığı görülmüş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu'nun Ali KIRICI, Ömür ERTÜRK ve Serap TANRIKULU' ndan oluşturulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 3)

7.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6142 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin,  Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

8.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6147 sayılı yazısı ile, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 03/04/2007 tarih ve 20 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 5. derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda 1. derece Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 5)

9 .Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6164 sayılı yazısı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2016 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırdığımız  6 kişinin 01.01.2017 tarihinden itibaren de Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve tam zamanlı çalıştırılacak olan personellere ödenecek net ücretin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talep edilmiştir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş; 2016 yılı içerisinde çalıştırılan kişilerin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına ve 2017 yılı için bu personellere ödenecek net ücretin, söz konusu kadro unvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2017 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine,  Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 6)

10 .Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6169 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2017 Mali yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda bir adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısına ihtiyaç duyulduğundan Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş; talebin Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, kabul edilmesine diğer sözleşmelilere ödenecek ücret üzerinden ödeme yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

11 .Gündem Maddesi - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6170 sayılı yazısı ile, 27.11.2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 02/09/2014 tarih ve 55 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 3. derecede Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda 3. derecede Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

12 .Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 32122008-301.05.03-E.6173 sayılı yazısındaki teşkilat şeması konulu talebi, Belediye Meclis Üyelerinin bilgilerine sunuldu. Yapılan sunum Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, İlçemizin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeline bağlı olarak, Belediyemiz teşkilat yapısının revize edilmesine ve bütün birimlerin ortak nitelikte olan görevlerin yerine getirilmesi kurumumuzun ekonomik, etkin, verimli ve hızlı hizmet verilebilmesi açısından ekte sunulan Çınarcık Belediye Başkanlığı- Teşkilat Organizasyon Şemasının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 9)

13. Gündem Maddesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.6192 sayılı yazısı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. Maddesi ve 22/02/2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mali İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak kurulan müdürlüklerin, amirliklerin ve birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirten yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanan Çınarcık Belediye Başkanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, yeni kurulan müdürlük, şeflik ve birimler nedeni ile değişmiş olup; yeni hali ile hazırlanan Çınarcık Belediye Başkanlığı Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep konusu Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, ilgili yönetmeliği aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli Meclis Toplantısında, oybirliği ile karar ile karar verildi. (Karar No: 10)

14. Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 23614940-301.05.03-E.6206 sayılı yazısında, Belediye teşkilat yapısında yapılan değişiklikler nedeni ve bazı eksikliklerin tespit edilmesinden dolayı, Çınarcık Belediyesi 2017 Yılı Ücret Tarifesinde Madde 9 Zabıta Hizmetleri Ücret Tarifesine F, G ve H bentlerinin eklenmesi, Madde 1 Fen İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi B İş Makineleri Kiralama Ücretlerine (d) ve (e) maddelerinin eklenmesi, F Rapor Düzenleme Ücretlerinin (a) ve (b) maddelerinin yeniden görüşülüp, değerlendirilmesi, Madde 5 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesi, Madde 6 Su Tahakkuk Şefliği Ücret Tarifesi ve Madde 10 Temizlik Hizmetleri Ücret Tarifesinin tamamen iptal edilerek yeni hazırlanan şekli ile Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Talep konusunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 11)

15. Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve E.6216 sayılı yazısında, Belediyemizin Yeşil Körfez Su Birliğine olan yazımız ekinde dökümü verilen borcu ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin d fıkrası ''Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir......'' hükmü gereğince, Belediyemize ait İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Çiftlik Koru Bayırı mevkiindeki pafta G22-D-11-B-1-D , ada 192, Parsel 1 sayılı taşınmaz malın ( 9.227,25 m2  ) Tapu Müdürlüğündeki tescil tarihi itibari ile hesaplanacak borcumuza mahsuben Yeşil Körfez Su Birliği'ne devir işlemleri için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi talepli konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda talebin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandılar.) (Karar No: 12)

16. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 17321053-301.05.03-E.6227 sayılı yazısında, Çınarcık, pafta:G22D13B1D, ada:554, "48" sayılı parselin, satılması konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda, Belediyemizin 2017 yılı yatırımları için mali durumunun yetersiz olması göz önüne bulundurularak, yapılması düşünülen projelerin hayat geçirilebilmesi adına kaynak olarak kullanılmak üzere, anılan parselin, 53963 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince satılmasının kabulüne,  Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 13)

17. Gündem Maddesi (1)- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 1. Maddesi ve 09.12.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 2016/93 sayılı Belediye Meclis kararla, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiş olan konu Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, İmar Komisyonu 29/12/2016 tarihinde toplanmış, raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur.  Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilmiş ve raporun aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu  ile karar verildi.(Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 14)

17. Gündem Maddesi (2)- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 2. Maddesi ve 09.12.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 2016/94 sayılı Belediye Meclis kararla, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiş olan konu Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, İmar Komisyonu 29/12/2016 tarihinde toplanmış, raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur.  Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilmiş ve raporun aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu  ile karar verildi.(Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 15)

17. Gündem Maddesi (3)- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-E.5774 sayılı yazısının 3. Maddesi ve 09.12.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında, oybirliği ile alınan 2016/95 sayılı Belediye Meclis kararla, komisyon raporunun hazırlanıp ilk meclis toplantısında görüşülüp, konunun karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiş olan konu Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, İmar Komisyonu 29/12/2016 tarihinde toplanmış, raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur.  Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilmiş ve raporun aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu  ile karar verildi.(Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 16)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 05.01.2017 Perşembe günü saat:10:00'de başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/11 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2017 Gelir ve Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2017 yılı Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, 2017 yılı Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:17)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.01.2017 tarihinde 1. birleşim ve 05.01.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!