ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 02.01.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılması yönündeki dilekçesi meclis başkanlığına sunuldu ve yapılan oylamada izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2017 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.12.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.8689 sayılı yazısı ile,  yeni yıla girildiğinden 2018 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.12.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.8690 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği,  meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.12.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.8737 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2018 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin,  Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.12.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.8740 sayılı yazısı ile, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 03/09/2013 tarih ve 50 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince dolu olan 6. Derecedeki Mühendis ve Kimyager kadrosunun iptal edilip, 3. Derece Mühendis ve Kimyager kadrosunun ihdas edilmesi ve 03.04.2007 tarih ve 20 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince dolu olan 2. Derece ihdas edilen Tekniker kadrosunun iptal edilip, 1. Derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili kadro cetvelinin Belediye Meclisince onaylanması hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 4)

5 .Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.12.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.8739 sayılı yazısındaki teşkilat şeması konulu talebi, Belediye Meclis Üyelerinin bilgilerine sunuldu. Yapılan sunum Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, İlçemizin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeline bağlı olarak, Belediyemiz teşkilat yapısının revize edilmesine ve bütün birimlerin ortak nitelikte olan görevlerin yerine getirilmesi kurumumuzun ekonomik, etkin, verimli ve hızlı hizmet verilebilmesi açısından ekte sunulan Çınarcık Belediye Başkanlığı- Teşkilat Organizasyon Şemasının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 5)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.8781 sayılı yazısı ile, tam ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2018 yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat ve Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar, Tekniker, Veteriner Hekim, Şehir Plancısı, Programcı teknik kadro unvanlarının 31.12.2018 tarihine kadar çalıştırılmasına, 2018 yılı için çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2018 yılı kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı üzerinden ödenmesine, 2018 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 6)

7.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.12.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.8691 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Denetim Komisyonu oluşturulmasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3(üç) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucu; Tahsin YENER 9 oy, Ali KIRICI 9 oy, Nizamettin BALKAYA 8 oy, Hakkı ÇELİK 2 oy ve Sait SARAL’ın 2 oy aldığı görülmüş olup, bu sonuca göre Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun Ali KIRICI, Tahsin YENER ve Nizamettin BALKAYA' ndan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 7)

8. Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Su Tahakkuk Şefliği'nin 26.12.2017 tarih ve 13663292-301.05.03-E.8742 sayılı yazısında, Çınarcık Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile Su Tahakkuk Şefliği 2018 yılı ücret tarifesi belirlenmiş olup, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 86. Maddesine göre resmi kurumlarda uygulanan su tarifesinin yeniden belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Talep konusunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 8)

9. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.8749 sayılı yazısında,  Çınarcık, Kayalıbağ Mevkii, G22D13A1D imar paftası, pafta: G22D13A1D, ada: 167, “13, 14, 15, 16, 17” sayılı parseller ile ada: 503, “2” sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda, talebin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 9)

10.Gündem Maddesi- 29.11.2017 tarih ve 70204891-301.05.03-E.7979 sayılı yazısı ile  Belediye Meclisimizin 2017 Aralık ayı olağan meclis toplantısı 05.12.2017 tarihinde görüşülerek 2017/72 sayılı karar ile 2018 Ocak ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi oyçokluğu ile kararlaştırılan, vatandaşlardan gelen Şehir İçi Toplu Taşıma talepleri ile ilçemizde bulunan 5 Mahalle Muhtarlıklarının (Karpuzdere, Harmanlar, Taşliman, Çamlık, Hasanbaba), Çınarcık Meslek Yüksek Okulu ve Çınarcık Devlet Hastanesi’nin yazılı görüşleri doğrultusunda ve 5393  sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) fıkrası gereğince, İlçemizde Şehir içi Toplu Taşıma Araç sayılarının ve güzergahlarının belirlenmesi hususunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusu Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmiş olup, Trafik Komisyonu konu üzerinde çalışmalarını yapmış ve Komisyon raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur. Rapor üzerinde meclis üyelerince yapılan müzakereler sonucunda, rapor işaretli oylamaya sunulmuş ve Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, “Şehir İçi Toplu Taşıma İhtiyacı, Şehir İçi Hat Güzergahı ve Bu Hatlarda Çalışacak Araç Sayısının Belirlenmesi”  konulu Trafik Komisyon Raporunun aynen yukarıda okunduğu şekliyle kabul edilmesine, komisyon raporunun 11. Maddesinde belirtilen “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları” ile ilgili yönetmeliğin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Zabıta Amirliğince hazırlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Tarife ve İmar Komisyon Raporlarını görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 03.01.2018 Çarşamba günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılması yönündeki dilekçesi meclis başkanlığına arz edildi. Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, yapılan yoklamada, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2018/8 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Su Tahakkuk Şefliği 2018 yılı ücret tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 86. Maddesi doğrultusunda hazırlanan 2018 yılı Su Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin oylanması neticesinde, okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:11)

Belediye Meclisimizin 2018/9 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Kayalıbağ Mevkii, G22D13A1D imar paftası, pafta: G22D13A1D, ada: 167, “13, 14, 15, 16, 17” sayılı parseller ile ada: 503, “2” sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusu, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine,  yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin Şubat ayında yapılacak olan Meclis Toplantısında görüşülerek karar bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:12)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.01.2018 tarihinde 1. birleşim ve 03.01.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!