ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Şubat ayı dönemi olağan toplantısını 02.02.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.01.2016 tarih ve 40 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak D7 Grubu norm kadro cetveline tabi edilmiş ve personel kadro ihdası D7 norm kadro cetvelinde bulunan GİH sınıfı 11. Dereceli Memur ve 5. Dereceli Şoför kadrolarının boş bulunması sebebiyle iptal edilmesine, yerine GİH sınıfı 2 adet 5. Dereceli Belediye Trafik memuru kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin onaylanmasının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve  talep konusu, GİH sınıfı 11. Dereceli Memur ve 5. Dereceli Şoför kadrolarının iptal edilmesine, yerine GİH sınıfı 2 adet 5. Dereceli Belediye Trafik memuru kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin kadroların onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Serap TANRIKULU, Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL red yönünde oy kullandılar.)(Karar No: 12)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 47 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisine ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan İnşaat Mühendisine ödenecek net ücretin belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 2016 yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştıracağımız, 1. dereceli İnşaat Mühendisinin 31.12.2016 tarihine kadar Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve 2016 yılı için bu personellere ödenecek net ücretin, söz konusu kadro ünvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2016 yılı taban ücretleri üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Serap TANRIKULU, Nizamettin BALKAYA, Sait SARAL red yönünde oy kullandılar.)(Karar No:13)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 27.01.2016 tarih ve 237 sayılı yazısının 1. maddesi olan, Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii, (imar pafta no: G22d13a1d) pafta: G22d13a1d, ada: 396, “5” sayılı parselde ekli Uygulama İmar Plan Değişikliği (Mahkeme sonucu ifraz edilerek oluşan, ada: 396, “6” sayılı orman parselinin ayrılması sonucu hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile orman ve parsel sınırlarının yeniden düzenlenmesi) dosyasına istinaden plan tadilatı yapılması konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:14)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 27.01.2016 tarih ve 237 sayılı yazısının 2. maddesi olan, Çınarcık, Aktoprak Mevkii,  pafta: G22D13A2C, ada: 570, “21” sayılı parselin ekteki plan tadilatı konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:15)

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 27.01.2016 tarih ve 237 sayılı yazısının 3. maddesi olan, Çınarcık, Aktoprak Mevkii,  pafta: G22D13B1D, ada: 554, “13” sayılı parselin ekteki plan tadilatı konusunun, Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli 1.Birleşim Toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:16)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 02.02.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 03.02.2016 tarihinde saat: 13.00’de ve Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 05.02.2016 tarihi Cuma gününde yapılması kararlaştırılmıştır. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Şubat dönemi 2. birleşim toplantısını 05.02.2016 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA hastalık raporu sunarak, Meclis Toplantısına iştirak etmedi ve diğer tüm meclis üyelerinin tam olarak toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde ihtisas komisyonu raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 14 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii,(imar pafta no: G22d13a1d), pafta: G22d13a1d, ada: 396, "5" sayılı parselde ekli Uygulama İmar Plan Değişikliği (Mahkeme sonucu ifraz edilerek oluşan, ada:396, “6” sayılı orman parselinin ayrılması sonucu hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile orman ve parsel sınırlarının yeniden düzenlenmesi) dosyasına istinaden plan tadilatı yapılması talebi için, İmar Komisyonu 03.02.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatı, Yalova Kadastro Mahkemesi’nin koyduğu şerhten dolayı ilgili talebin reddine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı tadilatı talebinin oybirliği ile reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:17)

Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 15 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Aktoprak  Mevkii, pafta: G22D13A2C, ada: 570, "21" sayılı parselin plan tadilatı değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 03.02.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatı için açıklama raporu yetersiz görülmüş olup, açıklama raporu daha açıklayıcı bir hale getirildikten sonra plan tadilatı konusunun daha sonra tekrar görüşülmesine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda,  plan tadilatı talebinin daha sonra tekrar görüşülmesine oyçokluğu ile kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile  (Meclis Üyeleri, Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullanmıştır) karar verildi.(Karar No:18)

Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 16 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Aktoprak  Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada: 554, "13" sayılı parselin plan tadilatı  değişikliği talebi için, İmar Komisyonu 03.02.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporunda; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatı için açıklama raporu yetersiz görülmüş olup, açıklama raporu daha açıklayıcı bir hale getirildikten sonra plan tadilatı konusunun daha sonra tekrar görüşülmesine karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda,  plan tadilatı talebinin daha sonra tekrar görüşülmesine oyçokluğu ile kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile  (Meclis Üyeleri, Sait SARAL ve Hüseyin ÖZER red yönünde oy kullanmıştır) karar verildi.(Karar No:19)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.02.2016 tarihinde 1. birleşim ve 05.02.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!