ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2017 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 07.02.2017 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER ve Meclis Üyesi Tahsin YENER mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 24.01.2017 tarih ve 32046879-301.05.03-E.443 sayılı yazısında, Belediyemiz sınırları dahilinde döküm sahasına dökülen dolgu malzemesinin 1mdöküm bedelinin belirlenmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, talep konusunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 18)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.01.2017 tarih ve E.571 sayılı yazısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve E.543 sayılı yazısına istinaden, ilgili tertiplere 2.303.800,00 TL ödenek aktarımı yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclis görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendine göre 2017 yılında Belediyemiz Müdürlükleri Bütçesinde Ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine belirtildiği şekilde ödenek aktarılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 19)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 30.01.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.539 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince Başkanlığımızda Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2017 yılı Bütçe Kanunu ve ek cetvellerine göre fazla mesai ücreti verilmesi talep edilmiştir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma saat ücretinin ilgili kanun ve cetvellere göre 262,00 TL olarak belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 20)

7.Gündem Maddesi - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 30.01.2017 tarih ve 71926121-301.05.03-E.546 sayılı yazısı ile, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler ve kültürel varlıkların korunması kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda Denizli Bozkurt Belediyesi ile kardeş belediye olması teklif edilmiştir. konusunun görüşülüp, gerekli meclis kararının alınması talep etmiştir. Talep hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrası hükmü doğrultusunda, Denizli Bozkurt Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisi kurulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 21)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 07.02.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2017 Şubat ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 08.02.2017 Çarşamba günü saat:10:00'da başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU ve Hüseyin ÖZER toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2017/18 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 1 m 3 döküm bedelinin belirlenmesi konusu Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Komisyon raporunun aynen okunduğu kabul edilmesine, 2017 yılı Ücret Tarifesine eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.02.2017 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:22)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.02.2017 tarihinde 1. birleşim ve 08.02.2017 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!